Změny na trhu práce

11 February 2020

Oblast zaměstnanosti se soustavně mění v reakci na strukturální změny způsobené z velké části technologiemi a globalizací. Na výstupy trhu práce a různé další aspekty pracovního života evropských občanů však mají velice významný dopad i jiné faktory, jako jsou demografické změny a nové obchodní modely.

Od přijetí evropské strategie zaměstnanosti v roce 1997 se členské státy zavázaly stanovit soubor společných záměrů a cílů politiky zaměstnanosti. Jeho hlavním účelem je vytváření většího počtu a lepších pracovních míst v celé EU. Nyní je součástí strategie růstu Evropa 2020 a je prováděn prostřednictvím evropského semestru, ročního procesu podpory úzké politické koordinace mezi členskými státy EU a institucemi EU.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Změny na trhu práce

Činnost nadace Eurofound

Eurofound poskytuje informace o různých aspektech toho, jak se trh práce přizpůsobuje strukturálním změnám a jak toto přizpůsobování může na úrovni členských států i na evropské úrovni nejlépe podporovat lepší životní a pracovní podmínky. Pro činnosti v této oblasti jsou stěžejní měnící se trhy práce, organizační restrukturalizace, tvorba pracovních míst i výzkum nových forem zaměstnanosti. Pozornost je věnována zejména důsledkům pro různé skupiny, jako jsou mladí lidéženy.

Hlavní příspěvky

Nedávná činnost v této oblasti byla zaměřena na rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů a na zvyšující se účast žen na trhu práce. Nadace Eurofound také zkoumala nové formy zaměstnanosti, které se liší od tradičních zaměstnání.

Průzkum účinků snižování nemzdových nákladů práce na zaměstnanost zkoumá politické reformy přijaté od roku 2008 v členských státech EU ke stimulaci poptávky po pracovní síle. 

Evropský monitor pro restrukturalizaci (ERM) monitoruje dopad rozsáhlých restrukturalizačních zásahů na zaměstnanost v Evropě od roku 2002.

Evropský monitor pracovních míst (EJM) již několik let prosazuje přístup založený na pracovních místech pro lepší pochopení měnící se struktury zaměstnanosti v Evropě.

Zdroje ERM

Ongoing work

Highlights (29)

Vše (1597)

Publications (553)

Articles (939)

News (64)

Events (41)