Životní podmínky a kvalita života

3 Srpen 2022

Životní podmínky a kvalita života tvoří jednu ze šesti hlavních činností pracovního programu nadace Eurofound Read more

Životní podmínky a kvalita života tvoří jednu ze šesti hlavních činností pracovního programu nadace Eurofound na období 2021–2024. Eurofound bude i nadále mapovat a analyzovat klíčové aspekty související se zlepšováním životních podmínek lidí v Evropě, včetně informací o tom, jak lidé vnímají kvalitu života a společnosti. Vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 a následující ekonomická krize hluboce ovlivnily životy lidí, nadace Eurofound bude dále zkoumat dopad krize na občany EU v různých obdobích života.

Výzkum agentury Eurofound v období 2021–2024 poskytne důležité poznatky o výzvách a vyhlídkách v oblasti životních podmínek a kvality života v EU a o úloze, kterou plní různé iniciativy s cílem snížit sociální problémy jednotlivých skupin obyvatel. Zvláštní pozornost bude věnována dopadům na starší lidi a potřebu péče, na mladé lidi a jejich sociální začlenění a sociální mobilitu, jakož i nejrůznějším důsledkům krize pro muže a ženy .

Při řešení krize COVID-19 hrály významnou úlohu veřejné služby . Ty čelily značným výzvám a agentura Eurofound je bude posuzovat podrobněji – zaměří se na problematiku kvality, dostupnosti a cenové dostupnosti. Z předchozích poznatků vyplynulo, že krize měla neúměrný dopad na určité skupiny v závislosti na věku, pečovatelských povinnostech rovnováze mezi pracovním a soukromým životem .

Eurofound se ve spolupráci s Evropským institutem pro rovnost žen a mužů (EIGE) chystá zkoumat mnohostranné genderové rozdíly na základě toho, jaký dopad má krize COVID-19 na muže a ženy, co se týče zaměstnanosti, materiálních životních podmínek a duševní pohody, s cílem identifikovat odlišnosti a posoudit jejich vliv na genderové rozdíly.

„Při budování důvěry ve stávající evropské instituce byla klíčová kvalita veřejných služeb. Ta bude zásadní i pro překonání stávajících a budoucích výzev. Kvalitní služby představují prostor pro inovace, především při přechodu na digitální ekologičtější služby a při přípravě na budoucí rizika, například pandemie.“

Tadas Leončikas, vedoucí manažer výzkumu, oddělení sociální politiky

Read less

Nejnovější zprávy

Energy poverty looms as cost of living increases: Data behind the difficulties

Rising energy prices are putting more people under increased financial pressure and at greater risk of energy poverty...

Trust in national institutions is falling: Data behind the decline

Trust in national institutions has declined across the EU over the past two years. Driven by increasingly difficult...

Trust in institutions continues to fall in EU, despite declining unemployment and phasing out of pandemic restrictions

Recorded trust in institutions such as national governments, the EU, the police and news media has declined across the...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Životní podmínky a kvalita života

Přihlásit

Řešení priorit zúčastněných stran

Top

Výzkum nadace Eurofound podpoří politická opatření, která mají řešit výzvy a příležitosti v oblasti životních podmínek a kvality života na unijní i vnitrostátníRead more

Výzkum nadace Eurofound podpoří politická opatření, která mají řešit výzvy a příležitosti v oblasti životních podmínek a kvality života na unijní i vnitrostátní úrovni. Bude sledovat především dopad pandemie COVID-19 a následující ekonomické krize a poskytne poznatky o stavu, trendech a rizicích, ale i o možnostech zlepšení životních podmínek v EU. Eurofound se zaměří na identifikaci a analýzu palčivých problémů, s nimiž se potýkají nejzranitelnější skupiny, především starší občané a mladí lidé. Eurofound bude rovněž informovat tvůrce politik o zjištěních souvisejících s trendy a stimuly v oblasti poskytování veřejných služeb a naváže například na Evropský pilíř sociálních práv .

Pracovní plán agentury je v souladu s politickými směry Evropské komise na následující čtyři roky a slouží jako zdroj dat pro několik klíčových oblastí politik s cílem vytvořit silnou sociální Evropu. Tento výzkum podpoří především politické iniciativy a činnosti související se zaváděním Evropské strategie pro rovnost žen a mužů 2020–2025 Záruk pro mladé lidi Záruky pro zranitelné děti Evropský semestr a doporučení pro jednotlivé země.

Read less

Klíčová politická sdělení

Top

Living conditions quality of life infographic
Infografika

Hlavní zjištění vyplývající z výzkumu nadace Eurofound slouží jako podklad pro tvůrce politik při řešení některých klíčových problémů v této oblasti.

 • Vnímání napětí ve společnosti má nejškodlivější dopad na důvěru v instituce; klíčovým stimulem pro zvyšování důvěry v instituce je vnímaná kvalita veřejných služeb.
 • Je potřeba poskytovat dlouhodobější a flexibilnější péči. Domácí péče a pomoc by měly být dostupnější, především v těch členských státech EU, kde jsou nejnižší příjmy.
 • Okamžitá dostupnost primární zdravotní péče, sociální péče a dlouhodobé péče může zajistit včasnou intervenci a monitorování měnících se potřeb a zabránit stupňování problémů v oblasti dlouhodobé péče.
 • U mladých lidí se v čím dál větší míře projevují duševní onemocnění. Není ovšem jasné, zda je to kvůli vyššímu výskytu, nebo lepšímu povědomí a diagnostice. Duševní zdraví je úzce spjaté s dalšími problémy mladých lidí. Může být důsledkem nerovnosti nebo rovnou jejím zdrojem. K rizikovým faktorům duševních onemocnění patří zdravotní postižení a dlouhodobé onemocnění, problémy v rodině, problémy ve vztazích s vrstevníky a intenzivní používání sociálních médií.
 • Míra důvěry a sociální soudržnosti se sice od finanční krize v celé Evropě zlepšila, ale vypuknutí pandemie COVID-19 se výrazně podepsalo na duševní pohodě v nejvíce postižených zemích.
 • Ke skupinám nejvíce zasaženým omezením volného pohybu osob patří mladí lidé, kteří spolu s nezaměstnanými uvádějí nejnižší míru duševní pohody, a to i přes určité zlepšení od vypuknutí pandemie. Životní spokojenost a optimismus se sice od dubna 2020 zvýšily, ale mladí lidé se i nadále cítí vyloučeni ze společnosti a zůstávají vystaveni největšímu riziku deprese. Z toho vyplývá, že omezení volného pohybu osob na ně má větší dopad.
 • V případě dalších vln koronaviru budou mít zásadní význam opatření ke zmírnění rizik v oblasti duševního zdraví nezaměstnaných a mladých lidí v důsledku krize COVID-19. Součástí pokračujících politických opatření musí být poskytování cílené podpory s cílem umožnit uchazečům o zaměstnání znovu nalézt pracovní uplatnění a vyrovnat se s dopady pandemie a zajistit, aby se mladí lidé mohli plně zapojit do společnosti.
 • Krize COVID-19 snížila míru optimismu a ženám narušila rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem více než mužům. Zásadním úkolem bude tyto rozdíly odstranit, aby se zajistilo, že ženy na pandemii nedoplatí neúměrně víc.
 • V době krize musí zůstat zachování důvěry občanů ve vnitrostátní a evropské instituce v centru pozornosti, protože dodržování opatření v boji s onemocněním COVID-19 výrazně závisí na míře důvěry v instituce a doporučení odborníků. Zvýšení míry důvěry v instituce uváděné respondenty, kteří využili podpůrná opatření, rovněž vysílá jasný signál vládám členských států a EU.
Read less

Stávající a pokračující výzkum

Top

V roce 2022 se práce v této oblasti budou soustředit na hodnocení dopadu pandemie COVID-19 na životní podmínky. Na základě předchozích kol elektronického průzkumu Život, práce a COVID-19 v letech 2020 a 2021 se na rok 2022 plánuje další analýza.

Read more

V roce 2022 se práce v této oblasti budou soustředit na hodnocení dopadu pandemie COVID-19 na životní podmínky. Na základě předchozích kol elektronického průzkumu Život, práce a COVID-19 v letech 2020 a 2021 se na rok 2022 plánuje další analýza.

Nadace Eurofound dokončí probíhající výzkum dopadu pandemie COVID-19 na starší osoby a na muže a ženy. Zkoumání genderových rozdílů bude koordinováno s Evropským institutem pro rovnost žen a mužů (EIGE). Kromě toho bude dokončena analýza přizpůsobení poskytování veřejných služeb během pandemie.

V návaznosti na předchozí práci se nadace Eurofound bude zabývat mezigenerační dynamikou v průběhu času a zaměří se na to, jak mohla pandemie různě ovlivnit zdravotní situaci, účast na trhu práce, kvalitu života a finanční potřeby jednotlivých věkových skupin, a to jak z krátkodobého, tak z dlouhodobého hlediska. To doplní analýza politických opatření zavedených na unijní a vnitrostátní úrovni s cílem zmírnit hospodářský a sociální dopad krize u různých věkových skupin.

Nadace Eurofound prozkoumá souvislosti mezi příjmy a náklady na bydlení u různých skupin obyvatelstva. Tato práce zahrnuje analýzu sociálních důsledků cenové dostupnosti bydlení a dopadu nevhodného bydlení na životní podmínky, přičemž vychází z údajů z elektronického průzkumu nadace Eurofound i z dalších zdrojů údajů. Nadace Eurofound se bude zabývat politikami v oblasti bydlení v souvislosti s pandemií COVID-19, přičemž se zaměří na zmrazení plateb nájemného a hypoték a vystěhování, jakož i na iniciativy k zajištění cenově dostupného a přiměřeného bydlení pro skupiny, na něž má akutní dopad zatížení náklady na bydlení.

Níže uvedené oddíly umožňují přístup k řadě publikací, údajů a probíhajících činností na toto téma.

Read less
 • Publications (650)
 • Data
 • Ongoing work (9)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Životní podmínky a kvalita života

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.