Sledování konvergence v Evropské unii

24 Červen 2021

Evropská unie se zavazuje k rozvoji hospodářské, sociální a územní soudržnosti, vyrovnanému hospodářskému růstu a hospodářské konvergenci. Trendy konvergence mezi členskými státy byly dosaženy v posledních desetiletích jak v ekonomické, tak sociální sféřRead more

Evropská unie se zavazuje k rozvoji hospodářské, sociální a územní soudržnosti, vyrovnanému hospodářskému růstu a hospodářské konvergenci. Trendy konvergence mezi členskými státy byly dosaženy v posledních desetiletích jak v ekonomické, tak sociální sféře. Tyto trendy byly zastaveny krizí a od roku 2008 se stagnující či rozdílné úrovně projevily na výsledcích členských států Evropské unie. 

Read less

Nejnovější zprávy

Upward convergence in material well-being: Is a COVID-19 setback inevitable?

The EU strives for the upward convergence of its Member States, where their performance improves and gaps between them...

Upward convergence in the EU: Definition, measurement and trends

The uneven impact of the 2008–2013 economic crisis on Member States brought upward convergence to the fore in EU...

EU Presidency conference: Our social Europe – Strong together

On 16 September 2020, Eurofound contributed to the EU Presidency of Germany’s conference: 'Our social Europe – Strong...
Top

Rozcházející se výsledky a vzrůstající nerovnost mezi členskými státy jsou z řady důvodů příčinou vzniku různých obav. Jednak jsou v rozporu s předpokladem, že prohlubování evropské integrace povede k rostoucí soudržnosti na vnitrostátní a celoevropské úrovRead more

Rozcházející se výsledky a vzrůstající nerovnost mezi členskými státy jsou z řady důvodů příčinou vzniku různých obav. Jednak jsou v rozporu s předpokladem, že prohlubování evropské integrace povede k rostoucí soudržnosti na vnitrostátní a celoevropské úrovni. Na druhé straně mohou mezi občany šířit pocit sociálního bezpráví a nespravedlnosti, podněcovat protievropské nálady a podrývat význam evropského projektu.

Aby bylo možné realizovat správné iniciativy a posuzovat jejich efektivitu s cílem dosáhnout rostoucí konvergence, chtějí političtí činitelé vidět důkazy o divergenčních trendech a vývoji jak uvnitř členských států, tak mezi nimi. Je důležité zjistit, zda tyto trendy opravdu existují, zda nejsou signálem obecného zhoršení životních a pracovních podmínek, zda se nezvětšují rozdíly mezi skupinami členských států či regionů a zda se některé skupiny nevzdalují opačným směrem. 

 

Fórum nadace 2017

Fórum nadace bylo stěžejní akcí, kterou nadace Eurofound pořádala ve dnech 14.–15. listopadu 2017 na Dublinském hradě v irském hlavním městě. Na 200 vysoce postavených zástupců evropských i jiných zemí diskutovalo o různých perspektivách konvergence v Evropě a o jejím propojení s evropským pilířem sociálních práv. Hlavním tématem konference s přihlédnutím k ekonomické i sociální sféře byla rostoucí konvergence v rámci životních a pracovních podmínek, včetně zaměstnanosti.

Viz prezentace, materiály a program fóra

 

Společným cílem hospodářské a měnové unie a Evropské unie jako celku je rostoucí hospodářská a sociální konvergence. Aby Komise do středu svých politických aktivit začlenila také sociální sféru, oficiálně v listopadu 2017 zveřejnila evropský pilíř sociálních práv. Pilíř jako jedna z aktuálních politických priorit Komise „slouží jako vodítko k novému procesu konvergence v celé Evropě“.

Činnost nadace Eurofound

Nadace ve svém zaměření na konvergenci úrovně a výsledků členských států a regionů sleduje konvergenci mezi členskými státy v těchto oblastech výzkumu: socioekonomické faktory, zaměstnanost, pracovní podmínky a životní podmínky. Socioekonomická sféra zahrnuje zkoumání skutečné konvergence, tj. HDP na obyvatele a dalších makroekonomických proměnných, jakož i přístup k širokému souboru služeb a k sociální ochraně.

Konvergence ve sféře zaměstnanosti je analyzována především na základě historického vývoje míry zaměstnanosti za pomoci údajů statistického úřadu Eurostat.

Průzkum konvergence pracovních podmínek je založen na konceptu kvality pracovních míst získaného z průzkumu pracovních podmínek v Evropě a dalších statistických údajů.

Zjišťování životních podmínek zahrnuje objektivní a subjektivní ukazatele, včetně údajů získaných z průzkumu kvality života v Evropě, a týká se kvality společnosti, životních podmínek a obecného blaha.

Analýza konvergence také zohledňuje různá období, od krátkodobých až po dlouhodobé trendy, a podle vhodnosti a proveditelnosti je analýza rozdělena podle pohlaví a věkových skupin, aby bylo možné vysledovat různé trendy napříč populací.

Výzkumná činnost je uspořádána do tří hlavních sfér. Nejprve se sledují nejnovější konvergenční a divergenční trendy a výsledky mezi členskými státy i v rámci těchto států ve výše zmíněných oblastech výzkumu. Následně se za účelem zajištění dostatečně komplexního přístupu výzkumná činnost zaměřuje na pochopení vlivů těchto trendů. To zahrnuje analýzu institucionálních, makroekonomických a mikroekonomických charakteristik. Výzkum rovněž poskytne důkazy, které podnítí debatu o iniciativách a možnostech posílení hospodářské a sociální konvergence na evropské úrovni.

Nadace Eurofound zkoumá možnost kombinovat indikátory a na základě zkušeností jiných mezinárodních organizací vytvářet souhrnné indexy. Analýzy, které vycházejí z dřívějších prací, zohlední seskupené země nebo regiony s cílem pochopit rozdíly mezi nimi.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (34)
  • Data
  • Ongoing work (4)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Monitoring convergence in living conditions and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Monitoring convergence in social protection and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Report on regional convergence and inequalities, which investigates evolutions of social imbalances (e.g. unemployment, social exclusion, poverty) at the regional level and examines the relationship between growth, regional disparities and interpersonal inequalities