Sledování strukturálních změn a řízení restrukturalizace

21 Květen 2020

Strukturální změny v hospodářství mají na evropské trRead more

Strukturální změny v hospodářství mají na evropské trhy práce a zaměstnanost velký vliv. Přestože dynamika je nezbytná k zajištění čilé hospodářské aktivity, ztráta zaměstnání může být závažnou událostí v životě člověka a restrukturalizační procesy by se měly snažit negativní důsledky pro zaměstnance minimalizovat.

Tvůrci politik potřebují informace o vývoji na trhu práce, aby mohli zajistit, že pracovníci disponují dovednostmi, které zaměstnavatelé nyní potřebují a které budou potřebovat v budoucnosti. Politika musí řešit také klesající poptávku po pracovní síle a přesun pracovníků z upadajících odvětví.

V rámci strategie Evropa 2020 se Evropská komise zavázala pracovat na záměru „podpořit restrukturalizaci odvětví, jež se potýkají s problémy, směrem k činnostem zaměřeným na budoucnost, např. pomocí rychlého přesunu dovedností do odvětví a trhů, které se rychle rozvíjejí“. Nejkonkrétnějším restrukturalizačním nástrojem evropské politiky zaměstnanosti je Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, který poskytuje podporu lidem, kteří přišli o práci v důsledku velkých strukturálních změn, které s sebou nese globalizace.

Read less

Nejnovější zprávy

COVID-19 EU PolicyWatch: New tool for tracking measures to mitigate social, economic impact of COVID-19

Governments, social partners, businesses and other institutions have moved swiftly to implement measures to control the...

Labour market change: Trends and policy approaches towards flexibilisation

What have been the major trends and policy developments regarding the flexibilisation of employment in recent years?...

Capital gains: Employment growth in EU capitals outstrips other regions over 15-year period

Employment grew by 19% in capital city regions in the EU’s largest Member States between 2002 and 2017, compared to 10-...
Top

Činnost nadace Eurofound

Read more

Činnost nadace Eurofound

Eurofound monitoruje a analyzuje dopad strukturálních změn na evropských trzích práce. Snaží se především odpovědět na základní otázku, kde zaměstnanost roste a kde klesá. Na uvedenou otázku nahlíží z mnoha úhlů, jako je odvětví, povolání a pracovní smlouva. Na tuto otázku se snaží odpovědět také z pohledu kvality pracovních míst, přičemž jako zástupný ukazatel kvality pracovních míst používá mzdu, například: vznikají nová pracovní místa v oblasti nejlépe, středně či nejméně placených míst? Hlavní část této činnosti se zaměřuje na shromažďování informací o dopadu restrukturalizace na zaměstnanost tak, aby bylo možné zachytit a zkoumat obecné restrukturalizační trendy v Evropě.

Nadace Eurofound vytvořila dva nástroje, které zúčastněným subjektům poskytují základní informace, přehledy a analýzy, aby mohly plánovat změny na trhu práce a navrhovat politiky tak, aby bylo možné plnit cíle Evropy v oblasti zaměstnanosti.

Evropský monitor pro restrukturalizaci (ERM) představuje unikátní zdroj poznatků o restrukturalizaci, který nabízí širokou škálu informací prostřednictvím svých databází restrukturalizačních zásahů, vnitrostátních podpůrných nástrojů a právních předpisů i případových studií restrukturalizačních procesů.

Evropský monitor pracovních míst (EJM) sleduje a analyzuje změny zaměstnanecké struktury v Evropě primárně z hlediska povolání a odvětví, ale zkoumá také další rozměry, jako je gender, typ pracovní smlouvy, vzdělání a národnost. Uvedené změny zkoumá po kvalitativní stránce pomocí různých měřítek kvality pracovních míst, jako je mzda, úroveň dovedností a dosažené vzdělání, a tak ukazuje, zda se kvalita zaměstnanosti

 • zvyšuje: růst počtu vysoce kvalitních pracovních míst,
 • snižuje: růst počtu málo kvalitních pracovních míst,
 • polarizuje: růst na obou koncích kvalitativního spektra a pokles počtu středně kvalitních pracovních míst.

Hlavní příspěvky

ERM se v nedávné době zabýval dopadem offshoringu a relokalizace na zaměstnanost v Evropě. Další studie byla zaměřena na tvorbu pracovních míst v malých a středních podnicích (MSP) a na úsilí veřejných orgánů v oblasti podpory zaměstnanosti u firem této velikosti.

Analýza změn struktury zaměstnanosti i popisování aktuálních trendů v rámci EJM zkoumaly také vývoj z dlouhodobého a globálního hlediska.

Zdroje týkající se restrukturalizace

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
 • Publications (44)
 • Data
 • Ongoing work

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

 • Data: ERM restructuring events database: Gathers information on restructurings carried out by companies, aggregating and analysing it to describe recent and long-term trends. Updated daily, it currently contains over 21,000 factsheets on restructuring events in Europe dating back to 2002
 • Data: ERM restructuring support instruments database: Records information that governments and social partners across the Member States provide to help companies and workers in managing restructuring
 • Data: ERM restructuring-related legislation database: Gives an overview of national regulations that are explicitly or implicitly linked to managing restructuring
 • Data: ERM restructuring case studies database: Documents examples of how private sector and public sector employers have planned and implemented restructuring processes

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates