Sledování strukturálních změn a řízení restrukturalizace

13 December 2019

Strukturální změny v hospodářství mají na evropské trhy práce a zaměstnanost velký vliv. Přestože dynamika je nezbytná k zajištění čilé hospodářské aktivity, ztráta zaměstnání může být závažnou událostí v životě člověka a restrukturalizační procesy by se měly snažit negativní důsledky pro zaměstnance minimalizovat.

Tvůrci politik potřebují informace o vývoji na trhu práce, aby mohli zajistit, že pracovníci disponují dovednostmi, které zaměstnavatelé nyní potřebují a které budou potřebovat v budoucnosti. Politika musí řešit také klesající poptávku po pracovní síle a přesun pracovníků z upadajících odvětví.

V rámci strategie Evropa 2020 se Evropská komise zavázala pracovat na záměru „podpořit restrukturalizaci odvětví, jež se potýkají s problémy, směrem k činnostem zaměřeným na budoucnost, např. pomocí rychlého přesunu dovedností do odvětví a trhů, které se rychle rozvíjejí“. Nejkonkrétnějším restrukturalizačním nástrojem evropské politiky zaměstnanosti je Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, který poskytuje podporu lidem, kteří přišli o práci v důsledku velkých strukturálních změn, které s sebou nese globalizace.

Činnost nadace Eurofound

Eurofound monitoruje a analyzuje dopad strukturálních změn na evropských trzích práce. Snaží se především odpovědět na základní otázku, kde zaměstnanost roste a kde klesá. Na uvedenou otázku nahlíží z mnoha úhlů, jako je odvětví, povolání a pracovní smlouva. Na tuto otázku se snaží odpovědět také z pohledu kvality pracovních míst, přičemž jako zástupný ukazatel kvality pracovních míst používá mzdu, například: vznikají nová pracovní místa v oblasti nejlépe, středně či nejméně placených míst? Hlavní část této činnosti se zaměřuje na shromažďování informací o dopadu restrukturalizace na zaměstnanost tak, aby bylo možné zachytit a zkoumat obecné restrukturalizační trendy v Evropě.

Nadace Eurofound vytvořila dva nástroje, které zúčastněným subjektům poskytují základní informace, přehledy a analýzy, aby mohly plánovat změny na trhu práce a navrhovat politiky tak, aby bylo možné plnit cíle Evropy v oblasti zaměstnanosti.

Evropský monitor pro restrukturalizaci (ERM) představuje unikátní zdroj poznatků o restrukturalizaci, který nabízí širokou škálu informací prostřednictvím svých databází restrukturalizačních zásahů, vnitrostátních podpůrných nástrojů a právních předpisů i případových studií restrukturalizačních procesů.

Evropský monitor pracovních míst (EJM) sleduje a analyzuje změny zaměstnanecké struktury v Evropě primárně z hlediska povolání a odvětví, ale zkoumá také další rozměry, jako je gender, typ pracovní smlouvy, vzdělání a národnost. Uvedené změny zkoumá po kvalitativní stránce pomocí různých měřítek kvality pracovních míst, jako je mzda, úroveň dovedností a dosažené vzdělání, a tak ukazuje, zda se kvalita zaměstnanosti

  • zvyšuje: růst počtu vysoce kvalitních pracovních míst,
  • snižuje: růst počtu málo kvalitních pracovních míst,
  • polarizuje: růst na obou koncích kvalitativního spektra a pokles počtu středně kvalitních pracovních míst.

Hlavní příspěvky

ERM se v nedávné době zabýval dopadem offshoringu a relokalizace na zaměstnanost v Evropě. Další studie byla zaměřena na tvorbu pracovních míst v malých a středních podnicích (MSP) a na úsilí veřejných orgánů v oblasti podpory zaměstnanosti u firem této velikosti.

Analýza změn struktury zaměstnanosti i popisování aktuálních trendů v rámci EJM zkoumaly také vývoj z dlouhodobého a globálního hlediska.

Zdroje týkající se restrukturalizace

Ongoing work

 

Highlights (12)

Vše (42)

Publications (20)

Articles (15)

News (6)

Events (1)