Nové formy zaměstnávání

23 December 2019

Vznik nových forem zaměstnání v Evropě je důsledkem sociálních, hospodářských a technologických změn v Evropě. Mnohé z nich se velmi liší od tradiční „práce“. Tyto formy mění tradiční vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Vyznačují se nekonvenčním rozvržením práce a nekonvenčními pracovišti.

Tvůrce politik v EU zajímá, jakým způsobem mohou tyto nové formy zaměstnání pomoci vytvořit flexibilnější a inkluzivnější trh práce. Diskuse se rovněž týkají možností, jak legalizovat nehlášené zaměstnávání a jakým způsobem zajistit dostatečnou sociální ochranu a přijatelné pracovní podmínky. Klíčový význam v této rozpravě má téma, jak zamezit situaci, kdy by tyto nové formy zaměstnání byly pro zaměstnance méně příznivé než běžnější typy zaměstnání.

Evropská komise nastolila otázku pracovních podmínek ve své podkladové zprávě pro Třístranné sociální fórum 2011 týkající se stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020 nazvané Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa. Ve svém sdělení z roku 2012 nazvaném Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst Komise zdůraznila svou prioritu obnovení dynamiky trhů práce. V souladu s touto prioritou zahájila nadace Eurofound projekt mapující nové formy zaměstnání v Evropské unii a v Norsku.

Činnost nadace Eurofound

S cílem zaplnit stávající nedostatky ve znalostech zahájila nadace Eurofound v roce 2013 výzkum vlastností nově vznikajících forem zaměstnávání v členských státech EU. Uvedený výzkum se rovněž zabýval jejich důsledky pro pracovní podmínky a trh práce.

Hlavní příspěvky

Nadace Eurofound provedla mapování v rámci celé Evropy ve snaze vysledovat nově vznikající trendy. Toto mapování umožnilo stanovení devíti obecných kategorií nových forem zaměstnávání, jež jsou buď nové, nebo jejichž význam v členských státech EU od roku 2000 vzrůstá. Řada případových studií provedených v rámci studie ukazuje, jakým způsobem nové formy zaměstnání v členských státech fungují a jaké jsou jejich dopady na pracovní podmínky a na trh práce.

Nadace Eurofound pokračuje v podrobnějším zkoumání některých zjištěných nových trendů. Výzkum v roce 2016 zejména zkoumal potenciál strategického sdílení zaměstnanců, jež může být oboustranně výhodné jak pro zaměstnavatele, tak zaměstnance.

Společná studie nadace Eurofound a Mezinárodní organizace práce (MOP) analyzuje účinky práce na dálku a mobilní práce v odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT) na svět práce. 

Zdroje

Ongoing work

Highlights (5)

Vše (40)

Publications (20)

Articles (6)

News (5)

Events (9)