Nové formy zaměstnávání

8 Prosinec 2022

Nové formy zaměstnávání jsou zastřešujícím pojmem pro rozmanitější formy zaměstnávání, které buď vznikly, nebo jejichž význam přibližně od Read more

Nové formy zaměstnávání jsou zastřešujícím pojmem pro rozmanitější formy zaměstnávání, které buď vznikly, nebo jejichž význam přibližně od roku 2000 vzrostl. Vedle tradičních pracovněprávních vztahů se nové formy práce vyznačují měnícími se způsoby práce, smluvními vztahy, místy výkonu, dobou trvání a harmonogramem práce a větším využíváním informačních a komunikačních technologií nebo kombinací uvedených charakteristik. 

Read less

Nejnovější zprávy

Rozšíření práce na dálku: dopad na pracovní podmínky a předpisy

Tato zpráva představuje výzkum nadace Eurofound zaměřený na práci na dálku během pandemie COVID-19 v letech 2020 a 2021...

Watch the webinar - #AskTheExpert: Making telework work for everyone – lessons from the pandemic for a digital age

As European employees and employers in sectors such as ICT, other services, and public administration embrace hybrid...

Eurofound Talks - Platform work

Platform work is on the rise across Europe, bringing new pressures to bear on working conditions and labour markets and...

Souvislosti v EU

Top

Vznik nových forem zaměstnávání v Evropě je důsledkem sociálních, hospodářských a technologických změn v Evropě. K rozšíření škály a rozsahu nových forem zaměstnávání rovněž přispěla pandemie COVID-19. Mnohé z těchto nových forem zaměstnávání se značně liší od tradiční „práRead more

Vznik nových forem zaměstnávání v Evropě je důsledkem sociálních, hospodářských a technologických změn v Evropě. K rozšíření škály a rozsahu nových forem zaměstnávání rovněž přispěla pandemie COVID-19. Mnohé z těchto nových forem zaměstnávání se značně liší od tradiční „práce“. Mění tradiční dvojstranný vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vyznačují se nekonvenčními způsoby a místy výkonu práce.

Tvůrce politik v EU zajímá, jak tyto nové formy zaměstnávání mohou pomoci vytvořit odolnější a inkluzivnější trh práce. Hovoří se také o tom, jak zajistit náležitou sociální ochranu a důstojné pracovní podmínky. Klíčový význam v této diskusi má otázka, jak zamezit situaci, kdy by nové formy zaměstnávání byly pro pracovníky méně příznivé než běžnější typy zaměstnávání.

V roce 2017 vyhlásily Evropská komise, Evropský parlament a Rada evropský pilíř sociálních práv, v němž se stanoví 20 hlavních zásad, které jsou důležité pro dobře fungující trhy práce. V souvisejícím akčním plánu z roku 2021 se uvádí, že digitalizace a změny, které pandemie přinesla ve světě práce, vyžadují širokou politickou diskusi, která se zaměří nejen na míru účasti na trhu práce, ale také na odpovídající pracovní podmínky podporující kvalitní pracovní místa.

Komise na problematiku pracovních podmínek upozornila také ve svém sdělení „Formování digitální budoucnosti Evropy“. Dobré pracovní podmínky jsou základem úspěšné digitalizace, která by podpořila inovace a šíření technologií.

Činnost nadace Eurofound v oblasti nových forem zaměstnávání souvisí s prioritou Komise na období 2019–2024 týkající se Evropy připravené na digitální věk.

Read less

Výzkum

Top

S cílem vyplnit stávající mezery ve znalostech nadace Eurofound od roku 2013 zkoumá charakteristiky vznikajících forem zaměstnávání v členských státech EU. Výzkum se zabývá důsledky těchto forem zaměstnávání pro pracovní podmínky a trh práce.

Read more

S cílem vyplnit stávající mezery ve znalostech nadace Eurofound od roku 2013 zkoumá charakteristiky vznikajících forem zaměstnávání v členských státech EU. Výzkum se zabývá důsledky těchto forem zaměstnávání pro pracovní podmínky a trh práce.

Kategorizace nových forem zaměstnávání

V roce 2015 nadace Eurofound provedla celoevropské mapování s cílem identifikovat vznikající trendy. Výsledkem tohoto mapování bylo stanovení devíti obecných kategorií forem zaměstnávání, které jsou buď nové, nebo jejichž význam v členských státech EU od roku 2000 vzrostl: sdílení zaměstnanců, sdílení pracovních míst, práce na základě poukazu, dočasné vedení, příležitostná práce, mobilní práce s využitím informačních a komunikačních technologií, práce prostřednictvím platforem, portfoliová práce a zaměstnání založené na spolupráci. Řada případových studií provedených v rámci tohoto výzkumu ukazuje, jakým způsobem nové formy zaměstnávání v členských státech fungují a jaké jsou jejich dopady na pracovní podmínky a trh práce.

V roce 2020 provedla nadace Eurofound navazující přezkum nových forem zaměstnávání, přičemž zkoumala jejich škálu, rozsah a četnost a upozornila na jejich rostoucí význam pro evropské trhy práce.

Nově vznikající trendy

Nadace Eurofound nadále podrobně zkoumá některé zjištěné nové trendy. Výzkum v roce 2016 se zabýval zejména potenciálem strategického sdílení zaměstnanců, jež může být výhodné jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. V roce 2020 byly v rámci studie týkající se práce na dálku a mobilní práce s využitím informačních a komunikačních technologií analyzovány dopady těchto forem práce na zaměstnanost a pracovní podmínky.

Read less

Hlavní výstupy v průběhu let

Show more (12)

Klíčová sdělení

Top
  • V celé EU je stále dominantní standardní zaměstnávání, evropské trhy práce se však vyznačují stále rozmanitějšími formami zaměstnávání. 
  • Očekává se, že v důsledku souběžného přechodu k digitálnímu věku a na uhlíkově neutrální ekonomiku budou některé nové formy zaměstnávání nadále nabývat na významu. Některé nové formy zaměstnávání však může negativně ovlivnit dopad pandemie COVID-19 na ekonomiku a trh práce.
  • Mnoho nových forem zaměstnávání vzniklo na základě potřeby flexibility zaměstnavatelů/klientů nebo pracovníků. V rámci rozvoje nových forem zaměstnávání je zásadní zajistit, aby tato flexibilita nebyla na úkor ochrany pracovníků.
  • U několika nových forem zaměstnávání, včetně mobilní práce s využitím informačních a komunikačních technologií, práce prostřednictvím platforem, příležitostné práce a práce na základě poukazu, je třeba řešit problematiku pracovní doby, zastoupení a BOZP.
  • U některých nových forem zaměstnávání by nejednoznačnost zaměstnaneckého statusu pracovníků mohla přispět k segmentaci trhu práce.
Read less

Publikace a údaje

Top

Níže uvedené sekce umožňují přístup k řadě publikací, údajů a probíhajících činnostech týkajících se tohoto tématu. 

  • Publikace (58)
  • Údaje
  • Probíhající činnost

Údaje

A selection of related data on this topic are linked below. 

Probíhající činnost

Výzkum tohoto tématu pokračuje s ohledem na řadu námětů, jež jsou uvedeny níže s odkazy na připravované tituly.