Veřejné služby

19 Duben 2021

Veřejné služby jako zdravotnictví, vzdělávání, sociální péče a doprava jsou nezbytné k zajištění vysoké úrovně sociální ochrany, sociální soudržnosti a sociálního začleňování. Jejich úspěch v měnící se sociální a demografické situaci však určuje kvalita služeb a přístup k nim.

Read more

Veřejné služby jako zdravotnictví, vzdělávání, sociální péče a doprava jsou nezbytné k zajištění vysoké úrovně sociální ochrany, sociální soudržnosti a sociálního začleňování. Jejich úspěch v měnící se sociální a demografické situaci však určuje kvalita služeb a přístup k nim.

Výzvou pro politiky je zajistit, aby koncepce a poskytování zdravotnických a sociálních služeb odpovídaly rozmanitým potřebám občanů. Tuto výzvu ještě komplikují značná finanční omezení v posledních letech a rostoucí poptávka způsobená částečně stárnutím obyvatelstva a v některých částech přílivem uprchlíků do Evropy. Kromě cenové dostupnosti a kvality se objevují také novější problémy, včetně rizika, že nové digitální kanály pro poskytování služeb mohou izolovat již tak znevýhodněné komunity, a potenciálních problémů z hlediska zajištění norem týkajících se přístupu ke službám a jejich kvality.

Balíček týkající se sociálních investic, který vydala Komise v roce 2013, vyzývá členské státy, aby kladly větší důraz na veřejné služby vysoké kvality. Strategie Komise pro jednotný digitální trh v Evropě přijatá v roce 2015 dále zdůrazňuje modernizaci veřejných služeb jako způsob posilování konkurenceschopnosti. Zavádění nových technologií, on-line veřejné služby a přeshraniční interoperabilita jsou důležité pro zvyšování nákladové efektivity a kvality služeb. V dubnu 2017 Komise zavedla evropský pilíř sociálních práv, jehož hlavní zásady zahrnují přístup ke kvalitnímu vzdělávání, předškolnímu vzdělávání a péči, zdravotní péči, sociálnímu bydlení a dalším základním službám.

Read less

Nejnovější zprávy

Disability and labour market integration: Policy trends and support in EU Member States

This report examines policy developments in EU Member States aimed at supporting the inclusion of people with...

Education, healthcare and housing: How access changed for children and families in 2020

The COVID-19 pandemic has had a dramatic impact on the accessibility of health, education and care services for all...

Protecting access to healthcare during COVID-19 and beyond

Healthcare providers have been overwhelmed by the demand for COVID-19-related care. Medical appointments and treatments...
Top

Činnost nadace Eurofound

Read more

Činnost nadace Eurofound

Eurofound zkoumá potřeby občanů obecně, se zvláštním zaměřením na mladé lidi, starší občany, lidi s fyzickými nebo psychickými problémy a migranty. Monitoruje a analyzuje změny ve veřejných službách v důsledku rozpočtových omezení, změn politik a pokroku v oblasti technologií a digitalizace. Prostřednictvím hloubkových případových studií se v rámci svého výzkumu veřejných služeb na tuto problematiku dívá také z pohledu poskytovatelů služeb a zkoumá jejich reakci na měnící se potřeby uživatelů.

Hlavní příspěvky

Analýza průzkumu kvality života v Evropě (EQLS) nadace Eurofound zkoumá dopad krize na evropskou společnost a to, jak Evropané vnímají kvalitu své společnosti a veřejných služeb. Hloubkové studie se zabývají řadou klíčových témat, včetně vlivu hospodářské krize a sociálních reforem na životní úroveňkvalitu společnosti.

Výzkum se za použití údajů z EQLS zaměřil zejména na sociální nerovnosti ve čtyřech stěžejních oblastech života: zdraví, životní úroveň, produktivní a oceňované aktivity a individuální, rodinný a společenský život. Analýza se zabývala také rodinou, přičemž zkoumala měnící se kvalitu života v celé EU u různých typů rodin s dětmi a porovnávala jejich životní úroveň a sociální situaci. 

K dalším oblastem zájmu patřily sociální a ekonomické náklady a důsledky špatného bydlení i nárůst soukromého poskytování nemocničních služeb v Evropě. Předmětem debaty byl také dopad zvyšujícího se přílivu mobilních občanů na veřejné služby členských států EU.

K důležitým tématům nadace Eurofound patřila opatření na podporu sociálního začleňování mladých lidí a zkušenosti s prováděním systému záruk pro mladé lidi. Do popředí politické debaty v EU se dále dostává přístup ke službám předškolního vzdělávání a péče, na který se výzkum nadace Eurofound rovněž zaměřil.

Za použití údajů ze čtvrtého průzkumu EQLS provedeného v roce 2016 bude nadace Eurofound zkoumat, jak dobře veřejné služby plní potřeby sociálních skupin, aby mohla pomoci tvůrcům politik při poskytování odpovídajících a vhodných sociálních služeb. Zaměří se na dopady digitalizace bez ohledu na společenské a zeměpisné hranice a bude zkoumat, jak lze pomocí nových technologií podpořit koncepci a poskytování zdravotnických a sociálních služeb.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (187)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

    • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
    • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
    • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence