Kvalita života a veřejné služby

22 October 2019

Kvalita života je široký pojem zahrnující řadu různých aspektů. Zahrnuje jak objektivní faktory, jako je zdraví, postavení v práci a životní podmínky, tak subjektivní hodnocení životní situace jednotlivce a vnímání kvality společnosti. Dostupnost a kvalita veřejných služeb patří mezi důležité faktory určující kvalitu života. Tyto služby, včetně zdravotnických a pečovatelských služeb, vzdělávání a bydlení, jsou základem sociální ochrany, soudržnosti a začleňování a úzce souvisejí s mírou důvěry ve vládu a instituce.

V této souvislosti dnes tvůrci politik řeší klíčové problémy, včetně dopadu finanční krize, stárnutí obyvatelstva, vnitřní mobility a migrace v EU. Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení je vlajková iniciativa strategie Komise Evropa 2020, která stanoví ambiciózní cíle v oblasti snižování chudoby. Sociální investice jsou potřeba také na podporu občanů, aby se mohli plně zapojit do společenského života a práce. Balíček týkající se sociálních investic podporuje efektivnější a účinnější sociální politiky i výkonnější strategie aktivního začleňování v členských státech. V dubnu 2017 Komise zavedla evropský pilíř sociálních práv, který zahrnuje zásady a práva týkající se přístupu k veřejným službám a jejich kvality v souvislosti s rovnými příležitostmi a sociální ochranou a začleňováním.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Kvalita života a veřejné služby

Činnost nadace Eurofound

Za poslední čtyři desetiletí nadace Eurofound zkoumala a analyzovala mnoho z těchto otázek. Shromáždila údaje z celé Evropy o řadě aspektů kvality života (životní úroveň, zdraví, subjektivní pocit pohody, rodina, sociální vyloučení, péče a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, bydlení a životní prostředí, veřejné služby a kvalita společnosti).

Hlavní příspěvky

V rámci průzkumů kvality života v Evropě (EQLS) nadace Eurofound již od roku 2003 shromažďuje harmonizované a plně srovnatelné údaje o životních podmínkách a kvalitě života Evropanů a obyvatel kandidátských zemí. Čtyři průzkumy, které byly dosud provedeny, poskytují ucelené informace o vývoji kvality života různých socioekonomických skupin.

Analýza třetího průzkumu (2012) přináší přehled o dopadech krize v té době i poznatky o trendech v kvalitě života od roku 2003. Zjištění umožňují lépe pochopit konkrétní aspekty, jako je subjektivní pocit pohody nebo sociální nerovnosti, a problémy, s nimiž se potýkají určité skupiny jako mladí lidé nebo pracovníci starší 50 let.

Samostatné výzkumné projekty i analýzy z průzkumů EQLS byly základem pro zprávy Eurofoundu věnované řadě souvisejících témat, včetně předškolního vzdělávání a péče, nevyhovujícího bydlení a toho, jak může částečný odchod do důchodu pomoci prodloužit pracovní život.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Report to examine fairness and optimism for the future and their relationship to people’s perceptions and realities (objective indicators of social and economic situation and living standards)
  • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Highlights (12)

Vše (398)

Publications (210)

Articles (121)

News (40)

Events (27)