Kvalita života a kvalita společnosti

25 July 2019

Kromě individuální situace a podmínek má na blaho a kvalitu života občanů velký vliv kvalita společnosti. V posledních letech Evropané uvádějí klesající důvěru ve společnost a instituce, napětí ve společnosti, ekonomickou a sociální nejistotu i vnímané nerovnosti a nespravedlnost.

Tvůrci politik hledají účinné prostředky pro zlepšení kvality života Evropanů a řešení situace znevýhodněných segmentů společnosti, a proto jsou nezbytné kvalitní podkladové údaje o konkrétních sociálních skupinách.

Balíček týkající se sociálních investic, který Evropská komise zavedla v roce 2013, představuje reakci sociální politiky EU na krizi zaměřenou na podporu spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Vyzývá členské státy, aby zvyšovaly sociální investice a lépe využívaly své sociální rozpočty při přizpůsobování se ekonomickým a demografickým změnám, přičemž by měly věnovat pozornost zejména strategiím aktivního začleňování. Diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy, který vydala Komise v dubnu 2017, rovněž uvádí možnosti, jak udržet aktuální životní úroveň a posilovat větší jednotu v evropských společnostech.

Činnost nadace Eurofound

Od roku 2003 Eurofound každé čtyři roky shromažďuje údaje prostřednictvím svého průzkumu kvality života v Evropě (EQLS).

Hlavní příspěvky

Eurofound zkoumá objektivní i subjektivní aspekty kvality života. Třetí průzkum EQLS provedený v roce 2012 zjišťoval dopady krize a trendy v čase od roku 2003 a identifikoval nové ukazatele sociálního pokroku. Výzkum zkoumal zejména to, jak Evropané vnímají kvalitu společnosti, ve které žijí, zabýval se důvěrou v lidi a instituce a vnímaným napětím mezi sociálními skupinami, včetně bohatých a chudých, manažerů a pracovníků, etnických a náboženských skupin. Nadace Eurofound rovněž poskytuje pracovníkům a pečovatelům informace o otázkách rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a o důsledcích pečovatelských povinností pro zaměstnanost, práci a kvalitu života.

Agentura zkoumala sociální situaci specifických skupin, zejména mladých lidí a osob starších 50 let, a provedla výzkum k posouzení inovativních politických iniciativ na podporu jejich přispění ve společnosti. K tomu využila EQSL a další zdroje. Výzkum dále zjišťoval rozdíly v kvalitě života ve městech a na venkově, přičemž se zaměřil na otázky, jako je sociální vyloučení, životní podmínky a důvěra v místní vládní instituce. Nadace Eurofound rovněž informovala o důvěře ve vnitrostátní a evropské politické instituce a o občanské angažovanosti během krize.

Aktuální výzkumný program nadace Eurofound využívá nové údaje ze čtvrtého průzkumu EQLS, přičemž spojuje individuální a společenské rozměry a subjektivní a objektivní aspekty pocitu pohody. Tyto informace nadaci umožňují předložit přehled hlavních změn v oblasti pohody a životních podmínek od roku 2003, se zvláštním zaměřením na generační rozdíly v kvalitě života. Analýza se zaměřuje zejména na faktory kvality života na místní úrovni, které nebyly podrobně zkoumány v předchozím výzkumu zaměřeném na pohodu, např.:

  • jak se komunity angažují,
  • jak jsou organizované služby a vybavení,
  • kvalita bydlení,
  • bezpečnost místního prostředí.

V souvislosti s kvalitou společnosti bude Eurofound dále zkoumat sociální soudržnost i napětí ve společnosti. Zaměří se na vývoj důvěry ve vnitrostátní instituce a ostatní lidi i na sociální a ekonomickou nejistotu a účast ve společnosti. Eurofound se snaží určit politický význam těchto problematik a zjistit, jaké informace tvůrci politik potřebují.

Ongoing work

 

Further research topics will include:

  • Exploring wealth and transmission of (dis-) advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Report to examine fairness and optimism for the future and their relationship to people’s perceptions and realities (objective indicators of social and economic situation and living standards)

 

Highlights (23)

Vše (156)

Publications (85)

Articles (42)

News (19)

Events (10)