Pracovní doba

8 Prosinec 2022

Pracovní dobou se označuje jakákoli doba, během níž pracovník pracuje, je k dispozici zaměstnavateli a vykonává svou činnost nebo své povinnosti v souladu s vnitrostátními právními předpisy Read more

Pracovní dobou se označuje jakákoli doba, během níž pracovník pracuje, je k dispozici zaměstnavateli a vykonává svou činnost nebo své povinnosti v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi. Pracovní doba pracovníků v různých povoláních nebo v různých životních etapách se liší a zvlášť významnou úlohu při určování těchto rozdílů sehrává gender.

Read less

Nejnovější zprávy

Teleworking numbers double in EU to 41.7 million in 2021 bringing better work-life balance, more autonomy but longer working hours and isolation

41.7 million people teleworked across the EU in 2021, double the number of 2019, as COVID-19 restrictions and changes...

Eurofound Talks Telework

41.7 million workers in the European Union teleworked in 2021, this is comparable to the size of the entire German...

New survey reveals vastly different working experiences during COVID-19: teleworkers comparatively positive while frontline workers felt unrecognised, underappreciated

The survey shows that already prior to the intensification of inflation and a cost-of-living crisis that worsened in...
Top

Pracovní doba je klíčovým prvkem pracovního života a její regulace je předmětem politických, ekonomických a sociálních debat na úrovni EU i na úrovniRead more

Pracovní doba je klíčovým prvkem pracovního života a její regulace je předmětem politických, ekonomických a sociálních debat na úrovni EU i na úrovni členských států. V zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků ukládá směrnice EU o pracovní době všem členským státům, aby v celé EU zaručily minimální pravidla týkající se délky pracovní doby pro všechny pracovníky v EU. Ta zahrnují pravidla týkající se maximální týdenní pracovní doby (v délce 48 hodin), minimální doby odpočinku a přestávek, dovolené za kalendářní rok, noční práce a práce na směny.

Činnost nadace Eurofound

Po řadu let nadace Eurofound shromažďuje informace o různých hlediscích pracovní doby a jejich důsledcích pro pracovní podmínky a kvalitu života mužů a žen v EU. Cílem studií nadace Eurofound o pracovní době je získat lepší představu o její úpravě a dopadu této úpravy na zaměstnanost, produktivitu, pohodu a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Pravidelně jsou zveřejňovány údaje o pracovní době podle kolektivní smlouvy a o úloze sociálních partnerů a nedávno byly rovněž z dlouhodobého hlediska analyzovány. Z porovnání pracovní doby mužů a žen v rámci výzkumu vyplývá, že u mužů je větší pravděpodobnost, že budou mít delší pracovní dobu, zatímco u žen je větší pravděpodobnost, že stráví více času výkonem neplacené práce v domácnosti.

Regulace a úprava pracovní doby

Regulace pracovní doby je důležitá v zájmu zlepšování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a zvyšování účasti na trhu práce. Rychle se měnící hospodářská situace vyžaduje flexibilitu na straně podniků i pracovníků. Nadace Eurofound zkoumá vztah mezi pracovní dobou a rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem na základě přístupu zohledňujícího celý život.

Výzkum se zabýval různými hledisky úpravy pracovní doby a jejími dopady na produktivitu a pracovní podmínky. Vzhledem k tomu, že uspořádání pracovní doby se mění, nadace Eurofound společně s Mezinárodní organizací práce nedávno zkoumaly účinky práce na dálku a mobilní práce v odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT) na pracovní dobu pracovníků v rámci těchto typů pracovních úvazků.

Nedávná studie, která se pracovní dobou zabývala z dlouhodobé perspektivy, zkoumá postupný vývoj hledisek pracovní doby dohodnuté podle kolektivní smlouvy v EU na počátku 21. století. Zaměřuje se především na pět odvětví: chemický průmysl, obrábění kovů, bankovnictví, maloobchod a veřejnou správu. Zpráva popisuje institucionální režimy regulace a posuzuje změny v oblasti dohodnuté pracovní doby i obvyklé pracovní doby v letech 1999 až 2014.

Pracovní doba v analýze průzkumů

Tři hlavní průzkumy nadace Eurofound poskytují údaje o otázkách souvisejících s pracovní dobou.

Průzkum pracovních podmínek v Evropě zkoumá pracovní dobu z různých úhlů. V šestém průzkumu pracovních podmínek v Evropě z roku 2015 tvořila pracovní doba jeden ze sedmi ukazatelů kvality pracovních míst. Byla použita jako měřítko výskytu přesčasové práce, prostoru pro přestávku, nestandardní pracovní doby, úprav pracovní doby či flexibility a toho, jaké mají tyto skutečnosti dopad na zdraví a blaho pracovníků. Ze zjištění vyplývá, že 43 % pracovníků má velmi pravidelné rozvržení pracovní doby.

S využitím údajů ze šestého průzkumu pracovních podmínek v Evropě provedla nedávno nadace Eurofound průzkum rozvržení pracovní doby pro udržitelnou práci. Tato analýza zkoumá souvislosti mezi rozvržením pracovní doby, rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem a preferovanou pracovní dobou, stejně jako pohodou a zdravím pracovníků. Posuzuje rovněž, do jaké míry jsou stávající pracovní podmínky a rozvržení pracovní doby udržitelné do budoucna.

Průzkum kvality života v Evropě zkoumá úpravu pracovní doby – placené i neplacené – a její dopad na spokojenost s rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem.

Úprava pracovní doby může mít významný vliv na efektivnost, produktivitu a konkurenceschopnost podniků, nemluvě o zdraví, pohodě a motivaci jejich zaměstnanců. V rámci evropského průzkumu společností provedla nadace Eurofound také ucelený výzkum pracovní doby a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Výzkum sledoval celkové rozšíření pružné úpravy pracovní doby a účtů pracovní doby, práce na částečný úvazek, práce přesčas a nestandardní pracovní doby; rodičovské dovolené a dalších forem dlouhodobé dovolené; postupného odchodu do důchodu a předčasného důchodu, stejně jako konkrétní politiky na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem v podnicích.

Vybrané téma: doplnění aktuálních informací Evropské observatoře pracovního života (EurWORK) k tématu práce v neděli v Evropě

 

23. září 2016 – členské státy EU přijímají zákony, kterým upravují otevírací dobu obchodů a pracovní dobu podniků v neděli. Existují však také členské státy, kde nové právní předpisy otevírací dobu omezují. Podle průzkumu pracovních podmínek v Evropě se poměr pracovníků, kteří uvádějí, že pracují v neděli, mezi lety 2010 až 2015 zvýšil, z čehož vyplývá, že obchodní činnost v neděli je stále obvyklejší.
Jak se vyvíjí práce v neděli v Evropě

Zdroje

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (813)
  • Data

Data

A selection of related data on this topic are linked below.