Mládež

21 Říjen 2021

Zajištění vhodného prostředí, ve kterém mohou mladí lidé růst, učit se a pracovat, představuje pro Evropu i nadaci Eurofound jeden z klíčových cílů, který se však v současnosti potýká se značnými prRead more

Zajištění vhodného prostředí, ve kterém mohou mladí lidé růst, učit se a pracovat, představuje pro Evropu i nadaci Eurofound jeden z klíčových cílů, který se však v současnosti potýká se značnými problémy. Mladí lidé byli dlouhodobě ve středu zájmu politiky na úrovni EU a je tomu tak zejména dnes. Stávající strategie EU pro mládež si klade dva obtížné cíle. Prvním je poskytovat mladým lidem více rovných pracovních příležitostí ve vzdělávání a na trhu práce. Druhým cílem je povzbuzovat mladé lidi, aby se stali aktivními občany a zapojili se do společnosti.

Read less

Nejnovější zprávy

Watch the video - Joint webinar: Equality and inclusion in a post-pandemic EU

Thursday, 21 October 2021, 11.00 Irish time / 12.00 CEST As part of the debate on the Conference on the Future of...

COVID-19 one year on: A changed Europe

It has been over a year since the Coronavirus disease (COVID-19) hit Europe and many of the response measures necessary...

Watch the webinar: #AskTheExpert - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year - New survey findings from Living, working and COVID-19

#AskTheExpert webinar - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year: New survey...
Top

Řešení krize v oblasti zaměstnanosti mladých lidí tvoří jeden z hlavních bodů evropské politické agendy. Dne 7. prosince 2016 vydala Komise sdělení nazvané Investice do evropské mládežeRead more

Řešení krize v oblasti zaměstnanosti mladých lidí tvoří jeden z hlavních bodů evropské politické agendy. Dne 7. prosince 2016 vydala Komise sdělení nazvané Investice do evropské mládeže. Jedná se obnovené úsilí na podporu mladých lidí ve formě balíčku návrhů týkajících se mladých lidí. Tento balíček zahrnuje větší dostupnost zaměstnání, a to prostřednictvím záruk pro mladé lidi a iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, lepších příležitostí díky vzdělávání a odborné přípravě, stejně jako více příležitostí pro solidaritu, mobilitu ve vzdělávání a pro účast na vzdělávání.

Balíček uplatňuje tvorbu politik založenou na faktech, takže úkol nadace Eurofound zajišťovat znalosti, které mají pomáhat při přípravě sociálních politik a politik v pracovněprávní oblasti, je v tomto ohledu velmi důležitý. V programovém dokumentu nadace Eurofound na období 2017–2020 budou problémy mládeže řešeny v rámci několika strategických tematických oblastí, jako např. dobře fungující a inkluzivní trhy prácekvalita života a kvalita společnosti, stejně jako přístup k veřejným službám.

Činnost nadace Eurofound

Dosud nadace Eurofound vykonala značné množství práce v souvislosti s problémy zaměstnanosti mladých lidí, jejich kvalitou života a sociální soudržností.

Hlavní příspěvky: Krize a pracovní místa

Mladí lidé jsou krizí postiženi zvláště závažně. V prvním čtvrtletí roku 2013 dosahovala nezaměstnanost své rekordní úrovně 10,9 %, ale její míra mezi lidmi mladšími 25 let byla podstatně vyšší, tj. 23,5 %. V Řecku a Španělsku byla bez práce více než polovina mladých lidí, přičemž míra nezaměstnanosti v Portugalsku (38,2 %) a v Itálii (37,8 %) byla rovněž velmi vysoká.

V situaci, kdy nezaměstnanost mladých lidí dosahuje takto kritické úrovně, jsou klíčové otázky „Kde jsou pracovní místa?“ a „Jak jinak lze mladým lidem pomoci?“ Z nedávné činnosti nadace Eurofound vzešla široká škála vstupních informací pro přípravu politiky v oblasti mládeže zaměřující se na:

  • podporu zahájení podnikání mladých lidí,
  • podnikatelské aktivity mladých lidí v Evropě,
  • mapování přechodu mladých lidí do pracovního prostředí v Evropě,
  • mladé lidi a práci a na vodítka politiky směřující ke zlepšení v této oblasti,
  • pomoc mladým pracovníkům během krize a na příspěvek sociálních partnerů a orgánů veřejné moci,
  • zkušenosti záruky pro mladé lidi ve Finsku a Švédsku.

Hlavní příspěvky: NEET a vyloučení

Jakkoli je nezaměstnanost mladých lidí závažná, jedná se jen o část problému. Zvláštní problém představují nepřiměřené dopady recese na mladé lidi ve věku do 30 let, včetně osob s vyšším stupněm vzdělání: přibližně 12,5 milionu mladých lidí ve věku 15–29 let spadá do kategorie osob, které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET). Nadace Eurofound se snaží porozumět hospodářským a sociálním důsledkům stahování mladých lidí z trhu práce a vzdělávání. Viz rozsáhlá činnost nadace Eurofound v souvislosti s tematickou oblastí NEET.

Bez ohledu na krizi čelí někteří mladí lidé zvláštním obtížím v přístupu k zaměstnání: např. u lidí s postižením nebo jiným zdravotním problémem je v porovnání s ostatní populací o 40 % vyšší pravděpodobnost, že budou spadat do kategorie osob NEET. Jako nejvhodnější pro řešení těchto problémů se jeví politika aktivního začleňování. Nadace Eurofound analyzovala politiku aktivního začleňování mladých lidí s postižením nebo zdravotním problémem v 11 členských státech EU.

Rozměr mladých lidí v průzkumech nadace Eurofound

Rozměr mládeže je významný v řadě oblastí, jež jsou předmětem průzkumů nadace Eurofound. Ve třetím průzkumu kvality života v Evropě 2012 byly zjištěny významné rozdíly mezi věkovými skupinami, pokud jde o kvalitu života, sociální začleňování a kvalitu společnosti. Podrobnosti lze nalézt pomocí filtru věkových skupin v nástroji pro mapování průzkumu kvality života v Evropě. Údaje z průzkumu kvality života v Evropě byly rovněž použity k vyhotovení informativní zprávy o sociální situaci mladých lidí v Evropě za rok 2014 (viz níže).

Pátý průzkum pracovních podmínek v Evropě 2010 odhalil, že některá hlediska pracovních podmínek mladých pracovníků (do 25 let) se podstatně liší od podmínek starších pracovníků. Z novějších údajů uvedených v šestém průzkumu pracovních podmínek v Evropě z roku 2015 vyplývá, že rozdíl v nedostatku v oblasti dovedností mezi mladšími a staršími pracovníky se postupně zmenšuje. Ohledně dalších informací viz nástroj pro mapování průzkumu pracovních podmínek v Evropě.

Vybrané téma: Sociální situace mladých lidí v Evropě

 

1. dubna 2014 – Tato informativní zpráva vychází ze zjištění průzkumu kvality života v Evropě nadace Eurofound a dalších výzkumných projektů a jejím cílem je zformulovat některá vodítka politiky. Zaměřuje se na kvalitu života mladých lidí v Evropě, a to zejména na rozměry, jako např. bydlení, sociální vyloučení, vztahy a zdroje podpory a zapojení do společnosti a účast na sociálních či kulturních aktivitách.
Zpráva nadace – Sociální situace mladých lidí v Evropě

Read less
  • Publications (148)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.