Interessenter og partnere

Eurofounds mission er at formidle viden til brug ved fastlæggelsen af bedre social-, beskæftigelses- og arbejdsrelaterede politikker. Selv om Eurofound i sin rolle og sit arbejde primært er rettet mod EU-niveau, er det forbundet med medlemsstaterne på en række måder.

Eurofounds bestyrelsesmedlemmer udpeges efter indstilling fra de statslige myndigheder og arbejdsmarkedets parter i medlemsstaterne og har endvidere tre medlemmer, der repræsenterer Europa-Kommissionen, og én uafhængig ekspert, der er udnævnt af Europa-Parlamentet. Bestyrelsen bistås af et forretningsudvalg på otte medlemmer , som består af bestyrelsens formand, de tre næstformænd, koordinatorerne for de tre grupper (statslige myndigheder, arbejdsgivere og arbejdstagere) og en repræsentant for Europa-Kommissionen.

EU-institutionerne, de statslige myndigheder og arbejdsmarkedets parter er de højest prioriterede målgrupper for Eurofounds produkter og tjenesteydelser. En vigtig del af Eurofounds kommunikationsstrategi tager sigte på at give disse interessenter den dokumentation og de tjenesteydelser, der gør dem i stand til at opfylde deres roller. Dette samarbejde kan være i form af individualiserede rapporter på grundlag af eksisterende Eurofound-data.

EU-institutioner og -organer

Eurofound har et dynamisk forhold til institutionerne gennem formelle (institutionelle) og uformelle forbindelser. Eurofound er et selvstændigt EU-agentur og hører som sådant til konstellationen af EU-organer. Det er også medlem af netværket af EU-agenturer.

Agenturet har underskrevet samarbejdsaftaler med fem af disse søsteragenturer:

  • Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse ( Cedefop)
  • Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder ( EIGE)
  • Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur ( EU-OSHA)
  • Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut ( ETF)
  • EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder ( FRA).

Disse aftaler gennemføres gennem årlige handlingsplaner og er grundlaget for udveksling af datakilder og for fælles initiativer inden for forskning, arrangementer og operationelle systemer.

Europa-Kommissionen er involveret i styringen af Eurofound gennem sit medlemskab af Eurofounds bestyrelse, hvor den har en vigtig rolle i vedtagelsen af arbejdsprogrammer. En uafhængig ekspert udnævnes til bestyrelsen af Europa-Parlamentet uden stemmeret.

Eurofound samarbejder med Rådet hovedsageligt gennem sine formandskabers programmer og stiller ekspertise, talere eller anden støtte til rådighed for formandskabets arrangementer. Der tilrettelægges også fælles arrangementer med Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg .

Eurofound har et kontor i Bruxelles, så det kan være i tæt kontakt med EU-institutionerne. Kontaktforbindelseskontoret i Bruxelles for yderligere oplysninger.

Statslige myndigheder

Hver medlemsstat har en repræsentant for de statslige myndigheder i bestyrelsen, normalt en embedsmand fra ministeriet for beskæftigelse eller sociale anliggender.

Da bestyrelsen vedtager Eurofounds arbejdsprogrammer og foreslår dets budget, har medlemsstaternes statslige myndigheder en betydelig indflydelse på Eurofounds funktion. Medlemsstaternes statslige myndigheder (i deres rolle som EU-råd) oprettede i fællesskab Eurofound og fortsætter med at finansiere agenturet gennem det almindelige EU-budget.

Arbejdsmarkedets parter

Eurofound har mandat til at yde støtte til Kommissionen, andre EU-institutioner, -organer og agenturer, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter med henblik på udformning og gennemførelse af politikker, der vedrører forbedringen af leve- og arbejdsvilkår, udarbejdelse af beskæftigelsespolitikker og fremme af dialogen mellem arbejdsmarkedets parter. I det øjemed skal Eurofound styrke og udbrede viden, tilvejebringe dokumentation og tjenesteydelser med henblik på politikudformning, herunder forskningsbaserede konklusioner, og fremme vidensdeling blandt aktører i Unionen og nationale aktører.

Hver part af arbejdsmarkedets parter inden for hver medlemsstat har en repræsentant i bestyrelsen, hvilket sikrer en afspejling af arbejdsmarkedsrelationernes forskellighed og kultur inden for EU. Repræsentanterne for de europæiske organisationer for arbejdsmarkedets parter koordinerer arbejdet i grupperne og deltager i bestyrelsesmøder.

Andre

Eurofound samarbejder med internationale organisationer som Den Internationale Arbejdsorganisation ( ILO) og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling ( OECD). Dette samarbejde kan tage form af bidrag til rapporter eller tilrettelæggelse af fælles arrangementer.

Eurofound er også i kontakt med civilsamfundet i dets forskellige manifestationer (såsom trepartsorganer, civilsamfundet repræsenteret i ikkestatslige organisationer og den akademiske verden). Det akademiske miljø og forskningsmiljøet er vigtige brugere af Eurofounds viden. Derudover udvælges forskere og andre akademikere ofte (gennem åben udbudsprocedurer) til at udføre feltforskning for Eurofound.