FAQ

Eurofounds websted giver brugere mulighed for at søge information efter emne, sektor, sprog eller land. Herved sikres de adgang til relevante data og analyser fra alle Eurofounds undersøgelser og observatorier såvel som dybtgående parallel forskning fra Eurofound. Webstedet er optimeret til brug på tablets og smartphones såvel som pc'er.

Hvad laver Eurofound?

Eurofound er et tresidet EU-agentur. Det udfører komparativ, uafhængig forskning med henblik på undersøgelse af praktisk erfaring og identifikation af faktorer for vellykket forandring på området for social-, beskæftigelses- og arbejdsrelaterede politikker.

Se afsnittet "Hvad laver vi?" for oplysninger om Eurofounds forsknings- og kommunikationsaktiviteter, aktuelle arbejdsprogrammer, årsberetninger, seneste paneuropæiske undersøgelser og andre overvågningsværktøjer.

Eurofound tilbyder ikke borgerådgivning og kan ikke rådgive om vilkår og rettigheder for privatpersoner, der bor og arbejder i EU. Måske findes den information, du har brug for, på EU's webportal og under Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkeds­forhold og Inklusion.

Eurofounds kerneområde er både forskning og formidling af resultaterne af denne forskning. Eurofound gennemfører forsknings- og udviklingsprojekter med henblik på tilvejebringelse af data og analyser, som skal bidrage til meddelelsen og formuleringen af EU-politikker om arbejds- og levevilkår. Eurofound har et netværk af eksperter i hele Europa, som udfører forskning på dets vegne, herunder vurderingen af de aktuelle forhold på nationalt plan, udarbejdelsen af casestudier (EMCC-casestudier, EurWORK-casestudier) og nationale rapporter og udførelsen af undersøgelser.

Som del af sin forskningsbase har Eurofound en række overvågningsværktøjer:

Hvordan er Eurofound organiseret?

Oplysninger om sammensætningen af Eurofounds bestyrelse og multinationale medarbejderstab samt interessenter og partnere findes i afsnittet "Hvem er vi?".

Ud over sit hovedkontor har Eurofound også et forbindelseskontor i Bruxelles, som spiller en dobbeltrolle ved at styrke synligheden og virkningen af Eurofounds forskning på EU-plan og ved at overvåge udviklingstendenserne inden for formuleringen af politikker.

Hvilken tilgang har Eurofound til sine aktiviteter?

Hvert fjerde år gennemgår Eurofound sin strategi og de retningslinjer, som skal udstikkes for arbejdet, og efter omfattende høring udarbejdes et flerårigt arbejdsprogram. Dette program er resultatet af indgående drøftelser blandt de grupper, der udgør Eurofounds bestyrelse, samt konsultationer med EU-institutionerne.

Det nuværende programmeringsdokument beskriver Eurofounds planlagte arbejde for perioden 2017-2020. Det består af en redegørelse for den politiske og institutionelle baggrund for programmet, en beskrivelse af det flerårige program for den fireårige periode og en oversigt over arbejdsprogrammet for indeværende år.

Eurofounds arbejde for programmeringsperioden 2017-2020 falder ind under seks hovedemner:

Se afsnittet "Topics" (temaer) på webstedet for en komplet liste over forskningsområder. Hver temaside belyser politikdebatten, Eurofounds vigtigste bidrag, igangværende arbejde, vigtige ressourcer samt relaterede udgivelser, artikler, nyheder og arrangementer.

Udfører Eurofound undersøgelser efter anmodning?

Eurofound udfører kun forskning på grundlag af de arbejdsprogrammer, der er vedtaget af bestyrelsen. På områder, hvor der forefindes data, kan Eurofound dog i begrænset omfang imødekomme ad hoc-anmodninger om information fra centrale interessenter.

Offentliggør Eurofound sine datasæt?

Eurofound tilbyder specialiserede databaser plus en Data explorer til at udforske og visualisere undersøgelsesdata. Endvidere er det muligt at downloade spørgeskemaer og datasæt.

Offentliggør Eurofound oplysninger på landeniveau?

Eurofound gennemfører et program med aktiviteter på nationalt plan som led i arbejdet med at kortlægge og analysere socioøkonomiske og dertil relaterede tendenser i medlemsstaterne.

I tillæg til sine landeprofiler for leve- og arbejdsvilkår tilbyder Eurofound også supplerende ressourcer efter land: sammenfattende rapporter på alle officielle sprog, komparative analyser mellem lande og sektorer, oplysninger om arbejdsmarkedsparternes arbejde på nationalt plan, landespecifikke faktablade, casestudier og databaser.

Hvem betaler for Eurofound?

Eurofound finansieres over Europa-Kommissionens almindelige budget. Midlerne bevilges i forbindelse med den officielle budgetprocedure mellem Europa-Kommissionen, ministerrådet og Europa-Parlamentet. I Eurofounds arbejdsprogram redegøres i detaljer for det årlige budget.

Tilbyder Eurofound finansiel støtte til bestemte projekter?

Eurofounds mandat er at arbejde inden for specialiserede områder af EU's socialpolitik og nærmere bestemt at bidrage til planlægning og udformning af bedre leve- og arbejdsvilkår i Europa. Dette mandat tillader ikke ydelse af finansiel støtte. Yderligere information om andre mulige finansieringskilder kan findes på Europa-Kommissionens websted om finansieringsmuligheder og udbud.

Bliver Eurofounds arbejde evalueret?

Som EU-agentur skal Eurofound regelmæssigt foretage forudgående og efterfølgende evalueringer af de programmer og aktiviteter, der medfører betydelige udgifter, i henhold til artikel 28, stk. 1, i oprettelsesforordningen og artikel 29, stk. 5, i den konsoliderede finansforordning. Alle evalueringsrapporter offentliggøres på webstedet.

Eurofound offentliggør oplysninger om sine kontrolsystemer for ledelsesevaluering og ekstern evaluering og vurderingen af effektiviteten heraf i Den anvisningsberettigedes konsoliderede årlige aktivitetsrapport.

Hvordan kan jeg få mere at vide?

Tilmeld dig Eurofounds månedlige nyhedsbrev online, så du kan holde dig løbende orienteret om alle vores aktiviteter, eller oprethold kontakten med Eurofound via de sociale medier:Twitter,Facebook,LinkedIn, YouTube.

Besøg afsnittet "Publications" (udgivelser) på webstedet for resultaterne af Eurofounds forskningsaktiviteter, herunder årbogen Living and working in Europe.

Se også Eurofunds onlinekalender for nylige og kommende udgivelser.

Borgere kan anmode om adgang til interne dokumenter på visse betingelser. Eurofound har også oprettet et register over interne dokumenter, som kan downloades. Det tilbyder også en række oplysningstjenester.

Hvor kan jeg finde oplysninger om ledige stillinger?

Se afsnittet "Ledige stillinger" på webstedet for ledige og igangværende stillingsopslag, samt vigtige oplysninger om at arbejde hos Eurofound, herunder hvordan man ansøger. Eurofound kan kun behandle ansøgninger gennem en åben ansættelsesprocedure og accepterer ikke uopfordrede jobansøgninger eller indsendelse af CV.

Det er sjældent, at der er ledige stillinger i Eurofound, da vi er en lille organisation med ca. 100 medarbejdere. Ledige faste stillinger slås op i Den Europæiske Unions Tidende.

Officielle tidender er tilgængelige på alle EU-informationskontorer, offentlige publikationskontorer eller direkte fra Den Europæiske Unions Publikationskontor. Du kan også abonnere på det officielle tidsskrift for almindelige udvælgelsesprøver, der specifikt omhandler ansættelsesprocedurer. For at komme i betragtning til ansættelse ved Eurofound skal man være statsborger i en af EU-medlemsstaterne.

Tilbyder Eurofound praktikophold?

Eurofound har et program for praktikophold og afvikler normalt en ansøgningsproces mellem december og januar. Se afsnittet "Ledige stillinger" på webstedet for information om praktikophold, og læs om tidligere Eurofound-praktikanters erfaringer.

Hvis du overvejer et praktikophold, skal du følge Eurofounds sociale medier for at få de seneste oplysninger om iværksættelsen af ansøgningsprocessen.

Kan jeg besøge Eurofound?

Eurofound er åbent for besøgende og tilbyder programmer, der er tilrettelagt specifikt for at opfylde grupper eller enkeltpersoners informationsbehov. Besøg kan arrangeres efter forudgående aftale.
 

Hvordan kommer jeg til Eurofound?

Eurofound er beliggende i den sydlige del af Dublin, ca. 16 km fra bymidten. Adressen er: Loughlinstown House, Wyattville Road, Dublin 18.

Kan man leje Eurofounds faciliteter?

Det er muligt at leje Raymond-Pierre Bodin Conference Center. Hovedsalen, der har plads til 120 deltagere, er udstyret med moderne teknologi og har ni tolkekabiner bygget til ISO-standarder. Der er også mindre mødelokaler, hvoraf de fleste er beliggende i det historiske Loughlinstown House.

For at reservere konferencecentret eller høre om tilgængelighed bedes du skrive til ConferenceCentre@eurofound.europa.eu eller ringe på +353 1 204 3100.