Om EurWORK

Det Europæiske Observatorium for Arbejdsliv (EurWORK), der blev oprettet i 2014, samler Eurofounds veletablerede observatorier om arbejdsmarkedsrelationer (EIRO) og arbejdsvilkår (EWCO).

Rolle

EurWORK omfatter alle Eurofounds ressourcer om arbejdsvilkår og bæredygtigt arbejde og om arbejdsmarkedsrelationer. Det understøttes af et Netværk af Europæiske Korrespondenter på tværs af alle EU-medlemsstater og Norge, som regelmæssigt udarbejder rapporter om den nationale udvikling af arbejdslivet. Eurofound har ligeledes en informationskilde i form af to regelmæssige undersøgelser om arbejdslivet: Undersøgelse af europæiske arbejdsvilkår (EWCS) og den Europæiske virksomhedsundersøgelse (ECS).

Hovedfokus

EurWORK dækker to strategiske emneområder i Eurofounds programmeringsperiode 2017-2020:

EurWORK dækker to underemner inden for arbejdsmarkedsrelationer:

EurWORK giver regelmæssige opdateringer om udviklingen i arbejdslivet inden for følgende områder:

  • Aktører og institutioner
  • Kollektive arbejdsmarkedsrelationer
  • Individuelle arbejdsmarkedsrelationer
  • Løn
  • Arbejdstid og balancen mellem arbejde og fritid
  • Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
  • Kompetencer, uddannelse og beskæftigelsesegnethed
  • Arbejdets tilrettelæggelse
  • Udviklinger på EU-plan

Produkter

Rapportering om udviklingen i arbejdslivet

Eurofounds Netværk af Europæiske Korrespondenter tilvejebringer opdateringer for hvert land af den seneste udvikling i arbejdslivet hvert kvartal. Denne rapportering suppleres med aktuelle opdateringer inden for ovennævnte områder og andre landespecifikke artikler. Den årlige gennemgang af arbejdslivet fremhæver de vigtigste udviklinger på nationalt og EU-plan. Korrespondenter frembringer sammenlignende oplysninger fra alle medlemsstater og Norge, der indgår i rapporter og aktuelle opdateringer.

Repræsentativitetsundersøgelser

I 2006 forpligtede gav Kommissionen Eurofound mandat til at gennemføre undersøgelser af repræsentativiteten af de Europæiske arbejdsmarkedsparter. Undersøgelserne skal tilvejebringe de grundlæggende oplysninger, der er nødvendige for sektordialogudvalgenes oprettelse og funktion på europæisk plan. Kommissionen anvender disse udvalg som mekanisme for høring af arbejdsmarkedets parter i henhold til artikel 154 i TEUF.

Ressourcer

EurWORK's landeprofiler for arbejdsliv giver relevante baggrundsoplysninger om de strukturer, institutioner og bestemmelser, der ligger til grund for arbejdslivet i de 28 EU-medlemsstater, Norge samt på EU-plan. 

Databasen over løn, arbejdstid og kollektive tvister indeholder et datasæt på landeniveau, der dækker de 28 EU-medlemsstater og Norge for perioden 2000-2015. Det ser på de systemer, der for øjeblikket er på plads (såsom lovgivning eller kollektive overenskomster) og nogle resultater (såsom niveauet for kollektivt aftalt løn eller arbejdstid).

Ordbog for europæiske arbejdsmarkedsrelationer er en omfattende samling af de mest almindeligt anvendte vilkår for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsrelationer på EU-plan i dag. Ordbogen opdateres regelmæssigt og indeholder omkring 380 angivelser med links til EU-lovgivning og retspraksis.

Anden forskning

EurWORK indeholder også yderligere forskning om arbejdsvilkår og arbejdsmarkedsrelationer såsom sekundær analyse fra Eurofounds undersøgelser, regelmæssige rapporter om løn og arbejdstid, rapporter udarbejdet på anmodning af Eurofounds interessenter og anden strategisk forskning inden for området.

I programmeringsperioden 2017-2020 vil Eurofound undersøge muligheden for en overvågning af faglige aktioner med henblik på at kortlægge strejker og faglig aktion i hele Europa, deres årsager og resultater. Eurofound vurderer også sin tilgang til rapportering om overenskomstforhandlinger.

Målgruppe

EurWORK har til formål at tjene de vigtigste Eurofound-interessenter, herunder europæiske arbejdsmarkedsparter, EU-institutioner og medlemsstaternes regeringer, såvel som politikere og aktører inden for områderne arbejdsvilkår, bæredygtigt arbejde og arbejdsmarkedsrelationer.