Skøn over det uudnyttede arbejdskraftpotentiale i Den Europæiske Union

Det uudnyttede arbejdskraftpotentiale er forskellen mellem det udbud af arbejde, som arbejdstagere ønsker, og det faktiske arbejdsudbud, der er til rådighed. Den vigtigste indikator for det uudnyttede arbejdskraftpotentiale er arbejdsløsheden, men hvis der udelukkende fokuseres på denne, tages der ikke højde for de fire femtedele af befolkningen uden arbejde, der er ikke-erhvervsaktive og ikke arbejdsløse. Mange i denne gruppe har en eller anden form for arbejdsmarkedstilknytning – de vil gerne arbejde, søger arbejde eller står til rådighed på arbejdsmarkedet. Endvidere vil mange deltidsbeskæftigede gerne have længere arbejdsdage. Formålet med denne rapport er at udarbejde et mere nuanceret skøn over det uudnyttede arbejdskraftpotentiale på grundlag af EU's arbejdsstyrkeundersøgelse, som gør det muligt at identificere og kvantificere ufrivilligt deltidsbeskæftigede og ikke-erhvervsaktive med en vis arbejdsmarkedstilknytning. Forfatterne har beregnet, at der var ca. 50 millioner personer i den brede kategori i form af uudnyttet arbejdskraftpotentiale i 2015, og at det uudnyttede arbejdskraftpotentiale har reageret langsommere på opsvinget end arbejdsløsheden.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar