Quality of life

Livet og samfundet i EU's kandidatlande

Denne rapport giver et overblik over levevilkårene i de fem nuværende EU-kandidatlande — Albanien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien og Tyrkiet. Den er baseret på resultaterne af den europæiske undersøgelse af livskvalitet 2016 (EQLS) og dækker tre brede områder: livskvalitet, kvaliteten af offentlige serviceydelser og samfundskvalitet. Rapporten består af et indledende oversigtskapitel og fem landeprofiler.

Resultaterne er relevante både set fra et nationalt perspektiv og set i lyset af de områder, der er omfattet af EU's udvidelsesproces. De er også interessante set i en bredere sammenhæng, der omfatter målene for bæredygtig udvikling (SDG), som landene undertiden har svært ved at vurdere, fordi der mangler helhedsorienterede overvågningsforanstaltninger. Resultaterne af EQLS viser, at kandidatlandene ligner hinanden, når det kommer til visse aspekter af livskvalitet. For en række indikatorers vedkommende ligger de under gennemsnittet for EU28, men kvaliteten af visse offentlige serviceydelser vurderes til at være relativt højt i disse lande.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar