Quality of life in Europe: Social inequalities

Report
Opdateret
03 december 2013
Udgivet
03 december 2013
Formater
 • Download full reportPDF

Resumé

This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four critical areas of life: health, standard of living, productive and valued activities, and individual, family and social life. It examines the role of important determinants of social inequalities including gender, age, disability status, employment status and citizenship status, as well as other drivers. The report finds that, in some instances, there is evidence of disadvantages becoming more prevalent and social inequalities widening between the second wave of the EQLS in 2007 and the third wave in 2011. It recommends that growing policy attention to the multidimensional aspects of well-being be coupled with effective public action to address social inequalities and integrated into general policies at the European and Member State levels. Anexecutive sumary> is available - see Related content.
 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  ef1362
  ISBN: 
  978-92-897-1125-8
  Catalogue: 
  TJ-03-13-477-EN-N
  DOI: 
  10.2806/45943
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Social inequalities

  This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four critical areas of life: health, standard of living, productive and valued activities, and individual, family and social life. It examines the role of important determinants of social inequalities including gender, age, disability status, employment status and citizenship status, as well as other drivers. The report finds that, in some instances, there is evidence of disadvantages becoming more prevalent and social inequalities widening between the second wave of the EQLS in 2007 and the third wave in 2011. It recommends that growing policy attention to the multidimensional aspects of well-being be coupled with effective public action to address social inequalities and integrated into general policies at the European and Member State levels.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13621
  Catalogue info

  Livskvalitet i Europa: Sociale uligheder

  Authors: 
  Eurofound
  Denne rapport undersøger sociale uligheder i fordelingen af frihedsrettigheder og muligheder blandt enkeltindivider og befolkningsgrupper i Europa. Rapporten tager udgangspunkt i data fra den europæiske undersøgelse af livskvalitet og opbygger et evidensgrundlag om sociale uligheder på fire kritiske områder af livskvalitet: sundhed, levestandard, produktive og værdsatte aktiviteter, samt privatliv, familieliv og det sociale liv. Den undersøger den rolle, som vigtige determinanter for sociale uligheder spiller, herunder køn, alder, handicapstatus, beskæftigelsesstatus og statsborgerskabsstatus, samt andre drivkræfter. Rapporten konkluderer, at der i visse tilfælde er dokumentation for, at der har fundet større forskelsbehandling og sociale uligheder sted mellem den anden europæiske undersøgelse af livskvalitet i 2007 og den tredje undersøgelse i 2011. Den anbefaler, at et stadigt større politisk fokus på de flerdimensionale aspekter af trivsel kobles sammen med effektive offentlige tiltag, der skal tage fat om sociale uligheder og integreres i de generelle politikker på europæisk og medlemsstatsniveau.  Download PDF: DA (pdf 42.13 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar