Europæisk og internationalt samarbejde

Metodologien og spørgeskemaerne i Eurofounds tværeuropæiske undersøgelser er frit tilgængelige for andre forskere på visse ophavsretlige betingelser, og mange har udtrykt interesse for at anvende vores materialer eller samarbejde med Eurofound.

Samarbejde på europæisk plan

I nylige udgaver af den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene (EWCS) har de nationale regeringer i Belgien, Frankrig, Slovenien og Spanien selv finansieret en forøgelse af stikprøvestørrelsen for at kunne foretage en mere dybtgående analyse. Både Norge og Schweiz har været involveret i EWCS i en årrække.

Tilsvarende har Italiens nationale institut for analyse af den offentlige politik (INAPP) finansieret en forøgelse af stikprøvestørrelsen for Italien i forbindelse med den europæiske undersøgelse af livskvalitet (EQLS) i 2016.

I henhold til aftalememorandummet med Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) har Eurofound givet EU-OSHA nyttig indsigt i udviklingen af undersøgelsesmetodologier og -design. EU-OSHA har anvendt metodologien fra Eurofounds europæiske virksomhedsundersøgelse (ECS) i sin europæiske virksomhedsundersøgelse for 2009 om nye risici og risici i fremvækst (ESENER). De team, der arbejder med ECS og ESENER, er jævnligt i kontakt for at sikre, at de indhøstede erfaringer fra hvert projekt deles mellem agenturerne. ECS 2019 blev udført i partnerskab med Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop). Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) anvender EWCS-data til sit ligestillingsindeks. Eurofound har også støttet Agenturet for Grundlæggende Rettigheder (FRA) i at udarbejde en undersøgelse.

Europa-Kommissionen (GD NEAR) støtter inddragelsen af EU-kandidatlande og potentielle kandidatlande i Eurofounds undersøgelser.

Internationalt samarbejde

Spørgeskemaet og metodologien er en inspirationskilde for andre undersøgelser i verden, f.eks. den amerikanske undersøgelse af arbejdsvilkårene, undersøgelsen af arbejdsvilkårene i Sydkorea og den sociale undersøgelse i Israel i 2016. Nogle lande i Mellemamerika samt Argentina, Chile og Uruguay anvender tilpassede EWCS-spørgeskemaer til deres nationale undersøgelser. Et mindre antal EWCS-spørgsmål er medtaget i China Urban Labour Survey fra 2016.

Den Internationale Arbejdsorganisation

For at afhjælpe manglen på pålidelige data og oplysninger om arbejdsvilkår i udviklings- og overgangslande er Eurofound og Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) gået sammen om at udvikle projekter til at overvåge og analysere arbejdsvilkårene globalt.

Eurofound har samarbejdet med ILO om et banebrydende projekt til at overvåge arbejdsvilkårene i hele verden ved at analysere udviklingen i jobkvalitet og arbejdslivskvalitet i Europa, Asien og Nord-, Syd- og Mellemamerika.

Begge organisationer har også udviklet en standardmetodologi til global undersøgelse af arbejdsvilkår (GWCS) for at skabe et åbent nationalt værktøj, der kan tilpasses behovene hos det pågældende lands tre grupper af aktører, hvilket er en grundlæggende del af ILO's Decent Work Country Programmes.

De Forenede Nationer

FN's Udviklingsprogram (UNDP) har tidligere anvendt spørgeskemaet fra Eurofounds europæiske undersøgelse af livskvalitet (EQLS) til at gennemføre undersøgelser af livskvaliteten i Kroatien og Nordmakedonien.

Internationale retningslinjer og overvågning af politikker

Eurofound har også bidraget til at udvikle internationale statistiske retningslinjer for måling af jobkvalitet og arbejdsliv gennem undersøgelser. Som eksempler kan nævnes:

EWCS anvendes også til at overvåge udviklingen i jobkvaliteten, f.eks. i Europa-Kommissionens fælles evalueringsramme og OECD's arbejde om jobkvalitet. Eurostat bruger nogle af EWCS' spørgsmål til at overvåge kvaliteten af beskæftigelsen i Europa.

I international sammenhæng yder EQLS et markant bidrag i kraft af, at det dækker alle EU's medlemsstater, indeholder mangesidede oplysninger i ét datasæt, og dækker både den erhvervsaktive og ikke-erhvervsaktive del af befolkningen. EQLS-data indgår i flere internationale overvågningsinitiativer:

  • I ligestillingsindekset fra Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) anvendes EQLS- og EWCS-data til at dække tidsområdet
  • Active Aging Index, støttet af Europa-Kommissionen og De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UNECE)
  • Social Cohesion Radar (2013 og 2014) fra Bertelsmann Foundation

EQLS har været en vigtig kilde for både forskningen og den offentlige debat og har bidraget til udviklingen af Kommissionens dagsorden for "Beyond GDP" (hinsides BNP). Den er også blevet anvendt ved udviklingen af et sæt Eurostat-indikatorer for livskvalitet.