Europæisk virksomhedsundersøgelse (ECS) 2009 - Metode

ECS 2009 er Eurofounds anden store organisationsundersøgelse efter den europæiske undersøgelse om arbejdstid og balancen mellem arbejde og fritid (ESWT), som blev gennemført i 21 EU-lande i 2004-2005.

Målsætninger

Undersøgelsens målsætning var at:

  • kortlægge, vurdere og kvantificere oplysninger om virksomhedspolitikker og -praksis på tværs af Europa på et harmoniseret grundlag
  • analysere forholdet mellem virksomhedernes praksis og deres indvirkning samt analysere praksis på grundlag af virksomhedsstrukturer, navnlig med fokus på social dialog
  • overvåge tendenser
  • bidrage til Lissabonstrategien vedrørende virksomhedspolitikker og -praksis med hensyn til deres indvirkning på jobkvaliteten samt udviklingen af social dialog i virksomhederne. Undersøgelsen bør give mulighed for at udvikle homogene indikatorer for disse spørgsmål til et europæisk publikum.

Udformning og metode

ECS 2009 blev gennemført i 30 lande: De 27 EU-medlemsstater samt Kroatien, Tyrkiet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. TNS Infratest Sozialforschung, München (Tyskland) var sammen med en gruppe eksperter og nationale analyseinstitutter ansvarlige for at gennemføre undersøgelsen.

Undersøgelsen blev gennemført med computerformidlede telefoninterview (CATI). De adspurgte virksomheder blev udvalgt tilfældigt blandt virksomheder med 10 eller flere medarbejdere i hvert land.

I hver virksomhed blev der interviewet en repræsentant for ledelsen og, hvor det var muligt, en medarbejderrepræsentant. Interviewene varede i gennemsnit 20 minutter for ledelsesrepræsentanterne og 15 minutter for medarbejderrepræsentanterne. Spørgeskemaerne er tilgængelige.

Undersøgelsen omfattede ikke landbrugs- og fiskerisektoren, private husholdninger og ekstraterritoriale organisationer. Offentlig administration var medtaget i prøven.

I slutningen af 2009 blev der gennemført en undersøgelse for at indsamle oplysninger om private virksomheders finansielle resultater. Den omfattede virksomheder i fem lande– Finland, Tyskland, Polen, Spanien og Det Forenede Kongerige–, som står for forskellige ‘velfærdsordninger’.

Kvalitetssikring

Eurofound har over en del år opbygget betydelig ekspertise inden for gennemførelse af undersøgelser og har udviklet bedste praksis for kvalitetssikring. Kvalitetssikringsrammerne  for ECS 2009 består af fire hovedsøjler:

  • Planlægning: systematisk planlægning og kortlægning af hele forskningsprocessen
  • Høring: høring af eksperter, interessenter og brugere af undersøgelsen i forbindelse med udarbejdelsen af spørgeskemaet, vigtige undersøgelsesbegreber og metodologisk strategi
  • Gennemsigtighed: Hele forskningsprocessen bliver gennemsigtig, både internt og eksternt
  • Dokumentation: Dokumentation af alle trin, afgørelser eller forekomster i løbet af projektet, idet det sikres, at alle trin let kan spores.

For at sikre kvalitet i undersøgelsen og i overensstemmelse med Eurofounds praksis blev det anset for vigtigt helt fra starten at inddrage eksperter og brugere af undersøgelsen, f.eks. Eurofounds interessenter repræsenteret ved medlemmerne af bestyrelsen i Det Rådgivende Udvalg for ECS 2009, som er et trepartsorgan.

I rapporten om kvalitetssikring af den anden europæiske virksomhedsundersøgelse vurderes kvaliteten af undersøgelsen på alle trin fra udformningen til den endelige formidling af data.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Camilla Galli da Bino, Tlf.: 00 353 1 2043125, e-mail: gdb@eurofound.europa.eu