EQLS 2007: Undersøgelsesresultater

Oversigt over resultater

  • Europæere er generelt tilfredse med og glade for tilværelsen: På en skala fra 1 til 10 er gennemsnittet i EU27 med hensyn til tilfredshed med tilværelsen 7 og 7,5 for lykke;
  • Forskellene i husstandsindkomst i Europa er meget store: I EU27 har Bulgarien og Rumænien husstandsindkomster, der er næsten lige så lave som i kandidatlandet Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. For at håndtere utilstrækkelig indkomst dyrker omkring halvdelen af alle husholdningerne i NMS12- og CC3-landene (med undtagelse af Cypern og Malta) deres egne fødevarer.
  • Familien deltager i høj grad i børnepasning og ældrepleje og er der, man først henvender sig for at få personlig hjælp i krisesituationer. Europæere beretter om en høj grad af tilfredshed med deres familieliv. Kvinder bruger fortsat mere tid end mænd på pleje og huslige pligter.
  • Det er vanskeligt at opnå en god balance mellem arbejde og fritid, og problemer dermed synes at være mest almindeligt forekommende i Sydøsteuropa: I Kroatien og Grækenland siger lidt over 70 % af arbejdstagerne, at de er for trætte til at udføre de daglige gøremål mindst flere gange om måneden på grund af deres arbejde.
  • 81 % of EU's borgere sagde, at et godt helbred var ‘meget vigtigt’ for deres livskvalitet: Men kun i gennemsnit 21 % af borgerne bedømmer deres helbred som ‘meget godt’.
  • Adspurgt om samfundets kvalitet svarede befolkningen i de østeuropæiske NMS12-lande – og i Italien og Portugal – at de har mindst tillid til deres politiske institutioner. Befolkningerne i de nordiske lande samt i Tyrkiet stoler mest på deres institutioner. Befolkningerne i de nordiske lande og i Nederlandene giver desuden udtryk for den højeste grad af tillid til andre mennesker.