Den europæiske undersøgelse af livskvalitet 2012

Feltarbejdet i forbindelse med den tredje europæiske undersøgelse af livskvalitet (EQLS) fandt sted fra slutningen af september 2011 til starten af februar 2012 i de 27 EU-medlemsstater.

Undersøgelsesrapporten Livskvalitet i Europa: krisens indvirkning er nu tilgængelig online.

 

Vigtigste resultater

I nogle EU-lande er der rapporteret nedgange på mere end 20 % for så vidt angår niveauet af optimisme og lykke, og mere end hver tredje person mener, at deres økonomiske situation er blevet forværret i løbet af de seneste fem år. I store træk afspejler resultaterne - med enkelte interessante undtagelser - den økonomiske realitet, hvor optimismeniveauet er højest i Danmark og Sverige og lavest i Grækenland, Italien og Portugal. Den sociale situation i EU i dag viser et komplekst og indviklet billede. Siden den seneste undersøgelse i 2007 kæmper flere personer, der før havde en god indkomst og en anstændig bolig, nu med arbejdsløshed, gæld, usikkerhed omkring boligsituationen og adgang til ydelser. 

Undersøgelsen fremhæver desuden, at det for manges vedkommende er blevet sværere at få økonomien til at hænge sammen: 7 % mener, at det er "meget svært" at få økonomien til at hænge sammen, med store forskelle medlemsstaterne imellem (fra 22 % i Grækenland til 1 % i Finland). Til spørgsmålet om, hvem man ville henvende sig til for at låne penge i fart, svarer de fleste europæere (70 %), at de ville spørge et familiemedlem eller en slægtning om et lån. Yderligere 12 % ville spørge en ven, nabo eller en anden, mens 8 % ville henvende sig til en tjenesteudbyder eller en institution. Én ud af ti (10 %) siger, at de ikke vil kunne spørge nogen, hvilket særligt var tilfældet for personer i den laveste indkomstkvartil (15 %). Alt i alt har 8 % i EU ikke kunnet betale uformelle lån tilbage til tiden.

Tilliden til vigtige offentlige institutioner, myndigheder og parlamenter er faldet i løbet af de seneste fem år, hvor den største nedgang uden tvivl har været i de lande, der står over for de mest alvorlige økonomiske vanskeligheder, som f.eks. Spanien og Grækenland. Tilliden til offentlige institutioner er højest i Danmark, Finland, Luxembourg og Sverige, hvilket i høj grad skyldes en tillid uden lige til nationale politiske institutioner i disse medlemsstater.

I oversigtsrapporten ses der nærmere på en række spørgsmål som f.eks. beskæftigelse, indkomst, bolig- og levevilkår, familie, helbred, balance mellem arbejde og fritid, tilfredshed med tilværelsen og opfattelse af samfundskvaliteten. Yderligere rapporter om subjektiv trivsel, sociale uligheder, kvalitet af samfund og offentlige ydelser samt tendenser inden for livskvalitet over tre undersøgelsesperioder vil blive offentliggjort i 2013.

Dækning

Rapporten dækker de 27 EU-medlemsstater, men i alt 43 636 personer blev interviewet i 34 lande (forskellen udgøres af syv kandidat- eller førtiltrædelseslande: Kroatien, Island, Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Kosovo, Serbien og Tyrkiet). Resultaterne fra disse lande vil blive offentliggjort i 2013. Eurofound har arbejdet tæt sammen med sin kontrahent GfK EU3C i Belgien for at sikre, at de højeste kvalitetsstandarder blev overholdt ved udarbejdelsen og gennemførelsen af den tredje europæiske undersøgelse af livskvalitet.

Datasættet forventes at blive gjort tilgængeligt for offentligheden gennem UK Data Archive (Det Forenede Kongeriges dataarkiv) i foråret 2013.

Metodologi