EQLS 2016 - Metodologi

Eurofound tager i sin europæiske undersøgelse af livskvalitet (EQLS) sigte på at indsamle sammenlignelige og pålidelige data om livskvalitet i hele Europa. Metodologien er gradvis blevet forbedret over tid på grundlag af de indhøstede erfaringer og ny udvikling, der afspejler den seneste undersøgelsesmetodologi.

Kontrahent til EQLS 2016: Kantar Public, Belgien.

Dækning: 28 EU-medlemsstater og Albanien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet.

Feltarbejdsperiode: September 2016 til februar 2017 i EU-28; november 2016 til marts 2017 i kandidatlandene.

Målgruppe: Bosiddende i de nævnte lande på 18 år og derover.

Stikprøve: Stratificeret, tilfældig, stikprøve r i flere trin i hvert land. Afhængigt af tilgængeligheden af registre af høj kvalitet blev stikprøveudtagningen foretaget ved hjælp af registre på individuelt niveau, husstandsniveau og adresseniveau eller på grundlag af optælling ved hjælp af en random walk-metode. Stikprøver på landeniveau blev stratificeret efter region og urbaniseringsgrad. I hvert stratum blev primære stikprøveenheder udvalgt tilfældigt proportionelt med befolkningsstørrelsen. Derefter blev en tilfældig stikprøve af enkeltpersoner eller husstande udvalgt i hvert enkelt primær stikprøveenhed. Medmindre der blev brugt registre på individuelt niveau, blev respondenten i den enkelte husholdning sidst men ikke mindst udvalgt tilfældigt.

Stikprøvestørrelse: I de fleste lande var stikprøvestørrelsen 1 000. For at afspejle større befolkninger i visse lande blev målgruppen øget til 1 300 i Det Forenede Kongerige, 1 600 i Tyskland og 2 000 i Tyrkiet. Eurofound gav også landene mulighed for at supplere deres stikprøve. Italien tog imod dette tilbud, hvilket førte til en målgruppe på 2 000 i det land. Den samlede stikprøvestørrelse for EQLS 2016 i alle 33 lande var 36 908 interview.

Type af undersøgelse og interview: Spørgeskemabaseret med interview udført ansigt til ansigt i respondentens hjem på landets nationale sprog. Interviewet havde en omtrentlig varighed på 40 minutter i EU-28 og 35 minutter i kandidatlandene.

Kvalitetssikring: Eurofounds undersøgelser tilslutter sig kvalitetskriterierne i det europæiske statistiske system, der er udviklet af Eurostat. Eurofound og kontrahenten gennemførte et stort antal kvalitetskontroller under forberedelsen og gennemførelsen af undersøgelsen for at sikre et resultat af høj kvalitet.

Yderligere oplysninger findes i den tekniske rapport for EQLS 2016.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar