Den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene i 2015 – metodologi

I sin europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene tilsigter Eurofound at indsamle sammenlignelige og pålidelige data om arbejdsvilkår i hele Europa. Metodologien er gradvis blevet forbedret på grundlag af de indhøstede erfaringer samt for at afspejle den seneste undersøgelsesmetodologi.

Kontrahent: Ipsos NV, Belgien.

Dækning: 28 EU-medlemsstater, Norge, Schweiz, Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet.

Feltarbejdsperiode: Februar-september 2015 i EU-28, Norge og Schweiz; september-december 2015 i Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet.

Målgruppe: Samtlige personer i alderen 15 år eller derover med bopæl i ovennævnte lande (16 år eller derover i Bulgarien, Norge, Spanien og Det Forenede Kongerige) og i beskæftigelse på tidspunktet for undersøgelsen. Personer blev anset for at være i beskæftigelse, hvis de havde haft lønnet eller på anden måde udbyttegivende arbejde i mindst en time i ugen forud for interviewet (ILO-definition).

Stikprøve: Stratificerede, tilfældige stikprøver i flere trin af den erhvervsaktive befolkning i hvert land. Afhængigt af tilgængeligheden af registre af høj kvalitet blev stikprøveudtagningen foretaget ved hjælp af registre på individuelt niveau, husstandsniveau og adresseniveau eller på grundlag af optælling ved hjælp af en random walk-metode. Stikprøver på landeniveau blev stratificeret efter region og urbaniseringsgrad. I hvert stratum blev primære stikprøveenheder udvalgt tilfældigt proportionelt med størrelsen. Derefter blev en tilfældig stikprøve af husstande udvalgt i hvert enkelt primær stikprøveenhed. Medmindre der blev anvendt registre på individuelt niveau, var det i den enkelte husstand den erhvervsaktive person med førstkommende fødselsdag, der blev udvalgt til interview.

Stikprøvestørrelse: I de fleste lande var stikprøvestørrelsen 1 000. For at afspejle den større arbejdsstyrke i større lande blev stikprøvestørrelsen øget til 1 200 i Polen, 1 300 i Spanien, 1 400 i Italien, 1 500 i Frankrig, 1 600 i Det Forenede Kongerige og 2 000 i Tyskland og Tyrkiet. Eurofound har også givet landene mulighed for at supplere deres stikprøve. Denne mulighed blev udnyttet af Belgien, Slovenien og Spanien og førte til stikprøvestørrelser i disse lande på henholdsvis 2 500, 1 600 og 3 300. Den samlede stikprøvestørrelse for den sjette europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene i alle 35 lande er 43 850 interview.

Interviewform: Personlige interview i folks hjem med en gennemsnitlig varighed på 45 minutter.

Yderligere oplysninger findes i den tekniske rapport.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar