EWCS 2010 - Færdigheder, uddannelse og karrieremuligheder

Flere arbejdstagere modtager oplæring på arbejdspladsen

Har du inden for det sidste år modtaget uddannelse betalt af din arbejdsgiver (eller af dig selv, såfremt du er selvstændig)? (sp61a)

Samtidig med der inden for rammerne af EU-politikkerne søges skabt flere job, er der også fokus på at få mere ud af arbejdstagernes kvalifikationer og erfaring for at fremme produktiviteten, ikke mindst ved at skabe vilkår, der tilskynder til tilegnelse af færdigheder og arbejdstagernes selvbestemmelse. I denne forbindelse spiller både videreuddannelse og arbejdstilrettelæggelse en stor rolle.

Den femte europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene viste, at arbejdsgiverbetalt uddannelse i 2010 var på det højeste niveau siden 1995 (i EU15), idet 34 % af arbejdstagerne havde modtaget uddannelse i de 12 måneder forud for undersøgelsen. Det afspejler et brud med en ellers 15-årig tendens, hvor arbejdsgiverbetalt uddannelse ikke udviste stigninger (rent faktisk faldt tallene mellem 2000 og 2005).

"Dette undersøgelsesresultat viser, at mange europæiske lande synes at have anerkendt betydningen af uddannelse. Tiden vil vise, om dette er en bæredygtig tendens. Den økonomiske sammenhæng kan have spillet en rolle," siger Maija Lyly-Yrjänäinen, forskningsleder hos Eurofound. "Mange af ordningerne for korttidsarbejde omfatter uddannelse. Desuden er de ansatte selv blevet mere aktive."

Derudover er oplæring på arbejdspladsen blevet mere udbredt, idet 24 % af de ansatte var under oplæring i 2005, mod 30 % i 2010.

Med Eurofounds nye kortlægningsværktøj til undersøgelser får du fuld adgang til alle data i den femte europæiske virksomhedsundersøgelse - en nyttig og spændende grafisk fremstilling af udviklingen inden for arbejdsvilkår i perioden 1991-2010.

Uddannelsesmulighederne er ikke lige for alle arbejdstagere 

Ifølge den femte europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene modtager fastansatte medarbejdere mere arbejdsgiverbetalt uddannelse end medarbejdere i andre ansættelsesformer: I 2010 modtog 39 % af de fastansatte medarbejdere arbejdsgiverbetalt uddannelse sammenlignet med kun 26 % af de øvrige medarbejdere.

‘Det fremgår tydeligt af vores undersøgelsesresultater, at det er meget vigtigt, hvilken type ansættelseskontrakt man har med sin arbejdsgiver," siger Greet Vermeylen, forskningsleder hos Eurofound. ‘Hvis man har en tidsubestemt kontrakt, har man en meget større chance for at udvikle sig i sit job, lære mere og finde udfordringer, som i sidste ende bidrager til et bedre og mere inspirerende arbejdsmiljø."

Har du inden for det sidste år modtaget uddannelse betalt af din arbejdsgiver?

Beskæftigelsesstatus: arbejdstagere med tidsubestemte kontrakter

Der tegner sig ligeledes et broget billede, for så vidt angår de forskellige faggrupper. Højtuddannede funktionærer modtager mere videreuddannelse, idet 47 % af disse arbejdstagere får arbejdsgiverbetalt videreuddannelse i forhold til 36 % af de lavt uddannede funktionærer. Samtidig med at alle beskæftigelsesgrupper fik gavn af stigningen i adgang til arbejdsgiverbetalt videreuddannelse mellem 2000 og 2010, oplevede arbejderne en større stigning end funktionærer, idet andelen af arbejdere under videreuddannelse steg fra 18 % til 22 %. Selvom stigningen var større, end det var tilfældet for funktionærer, modtager arbejderne fortsat mindre uddannelse.

Alderen har også betydning: 30 % af arbejdstagerne over 50 år modtog videreuddannelse betalt af deres arbejdsgiver, sammenlignet med 36 % af arbejdstagerne mellem 30 og 49 år. Forskellen mellem aldersgrupper er blevet mindre.

Har du inden for det sidste år modtaget uddannelse betalt af din arbejdsgiver (eller af dig selv, såfremt du er selvstændig)? (sp61a)

 

Arbejdsgiverbetalt videreuddannelse stiger med 50 % i de seneste sidste fem år

Én ud af 10 arbejdstagere (9 %) betalte for deres egen videreuddannelse i 2010, viser den femte europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene. Det svarer til en stigning på 50 % over de seneste fem år.

"Selv om en stigning i videreuddannelse er glædelig og ligger i forlængelse af europæiske politiske målsætninger, vil vi gerne nuancere det: Det ville være forkert at sige, at videreuddannelsesniveauet er højt," siger Agnès Parent-Thirion, leder af undersøgelser og tendensanalyser hos Eurofound. "Desuden er det de mest veluddannede medarbejdere, som modtager og betaler for videreuddannelse. Generelt er der stor forskel på højtuddannede og lavtuddannede funktionærers videreuddannelse, men forskellen er endnu større, når man ser på den videreuddannelse, som arbejdstagerne selv betaler."

Forholdet mellem arbejdsgiverbetalt oplæring på arbejdspladsen for højtuddannede funktionærer og lavtuddannede arbejdere stiger fra 1:2 til 1:5, hvis man medregner arbejdsgiverbetalt videreuddannelse.

Disse resultater bekræfter, at en forøgelse af arbejdsstyrkens færdigheder kræver en ambitiøs politik på flere planer, hvor alle udfører deres rolle.

Med Eurofounds nye kortlægningsværktøj til undersøgelser får du fuld adgang til alle data i den femte europæiske virksomhedsundersøgelse - en nyttig og spændende grafisk fremstilling af udviklingen inden for arbejdsvilkår i perioden 1991-2010.