E-undersøgelsen om at leve og arbejde under covid-19

Eurofound har tilpasset sin forskning til at overvåge udviklingen under covid-19-pandemien og indsamle data om følgevirkningerne for EU-borgerne i hverdagen samt politiske tiltag til at afbøde virkningerne. I april 2020 iværksatte agenturet e-spørgeundersøgelsen Liv, arbejde og covid-19 og gennemførte en 5. runde i foråret 2022.

Målsætninger for undersøgelsen

E-undersøgelsen Living, working and COVID-19 sigter mod at indfange pandemiens vidtrækkende konsekvenser for, hvordan mennesker lever og arbejder i EU, for at hjælpe de politiske beslutningstagere med at sørge for en ligelig genopretning efter krisen.

Undersøgelsens fokus

Undersøgelsen omfattede livskvaliteten og samfundskvaliteten under pandemien og indeholdt spørgsmål lige fra tilfredshed med livet, lykke og optimisme til sundhed og tillid til institutioner. Den fokuserede også på respondenternes arbejdssituation, balancen mellem arbejdsliv og fritid og brugen af telearbejde under krisen. I anden runde drejede spørgsmålene sig desuden om jobkvalitet, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, onlineskolegang, brug af onlinetjenester og om, hvorvidt respondenterne havde anmodet om hjælp fra offentlige støtteordninger og fået den bevilget. Yderligere spørgsmål i tredje runde omfattede holdningen og viljen til at blive vaccineret, tillid til videnskaben samt brug af og tillid til de sociale medier. Spørgsmålene omhandlede også adgangen til og kvaliteten af offentlige tjenester under covid-19. Den fjerde runde var en panelundersøgelse, som kun kontaktede de adspurgte i panelet, hvilket gjorde det muligt at følge udviklingen fra pandemiens begyndelse.

Samtidig med at den femte runde er en fortsættelse af tidligere undersøgelser, fokuserer den også mere på spørgsmål vedrørende bolig, levevilkår og økonomiske forhold og overvejelser om telearbejde og balancen mellem arbejdsliv og privatliv, herunder arbejdsdelingen i hjemmet. Den belyser også en ny usikker virkelighed forårsaget af krigen i Ukraine, en rekordhøj inflation og kraftige stigninger i leveomkostningerne. Sideløbende anvendte Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) en forkortet udgave af spørgeskemaet til at foretage en pilotundersøgelse i 10 af EU's nabolande. De første resultater af den femte runde blev offentliggjort i juli 2022, og i december 2022 blev der offentliggjort et fælles faktablad for Eurofound og ETF, som indeholdt et udsnit af de endelige resultater af den sociale og økonomiske situation for de adspurgte i EU-27 og yderligere 10 lande.

Området for undersøgelsen

E-spørgeundersøgelsen fokuserede primært på EU27-medlemsstaterne. Som led i den femte runde samarbejdede Eurofound med ETF ved hjælp af et tilpasset spørgeskema for at gennemføre en pilotundersøgelse i 10 nabolande: Albanien, Georgien, Jordan, Kosovo *, Libanon, Moldova, Marokko, Nordmakedonien, Tunesien og Palæstina. *

Runde 5 : 29. februar – 2. maj 2022

Runde 4: 21. oktober – 30. november 2021 (panelundersøgelse)

Runde 3 : 12. februar-31. marts 2021

Runde 2 : 22. juni-27. juli 2020

Runde 1 9. april-11. juni 2020

Resultaterne belyser de udfordringer, EU står over for, og spørgsmål der fremover vil være i fokus, f.eks. telearbejde, retten til at frakoble sig, sundhed og trivsel, arbejdstid og adgang til offentlige tjenester

Publikationsserie: COVID-19

Data explorer: Data om leve- og arbejdsvilkår og covid-19

Infografik: Liv, arbejde og covid-19

 

*Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/1999 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

Denne betegnelse må ikke udlægges som en anerkendelse af en palæstinensisk stat og berører ikke de enkelte medlemsstaters holdninger til dette spørgsmål.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar