Foregribelse og styring af konsekvenserne af forandringer

18 januar 2022

Foregribelse og styring af konsekvenserne af forandringer er en af de seks hovedaktiviteter i Eurofounds arbejdsprogram for perioden 2021-Read more

Foregribelse og styring af konsekvenserne af forandringer er en af de seks hovedaktiviteter i Eurofounds arbejdsprogram for perioden 2021-2024. Eurofound vil fremlægge dokumentation for den strukturelle udvikling, der påvirker EU's økonomi og arbejdsmarkeder, som i vid udstrækning er drevet af digitalisering og overgangen til en CO2-neutral økonomi , men også af covid-19 -krisen. Denne forskning har til formål at hjælpe politiske beslutningstagere med at foregribe udviklingen og forberede de europæiske arbejdsmarkeder og arbejdspladser på disse ændringer.

Fra 2021 vil Eurofound give indsigt i disse megatendensers indvirkning på leve- og arbejdsvilkårene i EU. På digitaliseringsområdet vil forskningen fokusere på indvirkningen på beskæftigelse og arbejdsvilkår samt på arbejdsmarkedet. De områder, der skal dækkes, vil omfatte den sociale dialog og dens rolle i udformningen af strukturelle ændringer, lovgivningsmæssige rammer, social beskyttelse og kunstig intelligens (AI). Med udgangspunkt i tidligere forskning om platformsarbejde vil perioden 2021-2024 være en mulighed for at fokusere på kortlægning og vurdering af de politiske initiativers effektivitet med hensyn til håndtering af de udfordringer, der identificeres med platformsarbejde.

Eurofound vil også bestræbe sig på at støtte EU's overgang til en CO2-neutral økonomi, herunder den cirkulære økonomi og gennemførelsen af EU's genopretningsinstrument NextGenerationEU, ved at undersøge de socioøkonomiske virkninger. Disse omfatter ændringer i beskæftigelsen og forandring af job og arbejdsvilkår samt de fordelingsmæssige virkninger af klimaændringspolitikkerne. En del af dette arbejde vil bygge på resultaterne af et pilotprojekt om den fremtidige produktion (FOME) udført af Eurofound.

Eurofound vil fortsætte dette arbejde i 2021-2024 i samarbejde med forskellige internationale organisationer og EU-agenturer, f.eks. Det Europæiske Miljøagentur (EEA), hvad angår de sociale konsekvenser af klimaændringspolitikkerne. Desuden vil det eksisterende samarbejde med andre forskningsaktører inden for digitalisering — Det Fælles Forskningscenter (JRC), Agenturet for Grundlæggende Rettigheder (FRA) og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) — blive konsolideret. Der er også planer om yderligere partnerskab med Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) om et arbejdsmarked i forandring.

 

»EU's økonomi- og arbejdsmarkeder er kendetegnet ved megatendensers indvirkning, især digitalisering og overgangen til en CO2-neutral økonomi. Det er vigtigt at undersøge, hvordan disse overgange fungerer, hvad der ændrer sig, og hvordan dette vil påvirke ikke blot virksomhederne, men også arbejdsstyrken og samfundet."

— Irene Mandl, leder af beskæftigelsesenheden

Read less

Seneste opdateringer

EU-ANSA mapping report: Socioeconomic aspects of sustainable development

The European Union Agencies Network on Scientific Advice (EU-ANSA) consists of technical and regulatory agencies that...

Den digitale tidsalder: Følgevirkninger af automatisering, digitalisering og platforme for arbejde og beskæftigelse

Den teknologiske udvikling tager til i fart som følge af de elektroniske enheders udvidede kapacitet til at lagre,...

We need to talk about AI

The advent of AI has far more consequences for how work is organised, performed and valued than any previous...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Foregribelse og styring af konsekvenserne af forandringer

Abonnér

Varetagelse af interessenternes prioriteter

Top

Eurofounds forskning har til formål at støtte den politiske indsats for at håndtere overgangen til både en CO2-neutral økonomi og den digitale tidsalder i kølvandet på covid-19-pandemien samt bidrage til at forstå virkningen af disse ændringer på EU-plan og nationalt plan. F.eks.Read more

Eurofounds forskning har til formål at støtte den politiske indsats for at håndtere overgangen til både en CO2-neutral økonomi og den digitale tidsalder i kølvandet på covid-19-pandemien samt bidrage til at forstå virkningen af disse ændringer på EU-plan og nationalt plan. F.eks. vil forskning om disse forandringsdrivkræfters indvirkning på arbejdspladsen give indsigt i, hvordan man bedst kan støtte arbejdsgiverne og arbejdstagerne, så de kan udnytte mulighederne og afbøde de udfordringer, der er forbundet med denne udvikling. Eurofounds forskning vil også søge at støtte virksomhederne i deres bestræbelser på at tilpasse sig en global økonomi i konstant udvikling. Desuden vil undersøgelsen af de fordelingsmæssige virkninger af klimaændringspolitikker og af foranstaltninger til sikring af social retfærdighed give viden, der kan bidrage til implementering af Fonden for Retfærdig Omstilling. Overvågningen af reformer og den seneste finansielle støtte vil også gøre det muligt at udveksle politiske tilgange og erfaringer.

Agenturets arbejdsplan er i overensstemmelse med Europa-Kommissionens politiske retningslinjer for 2021-2024 og bidrager direkte til en række centrale politikområder, der har til formål at skabe et stærkt socialt Europa. forskningen vil især støtte følgende af Kommissionens prioriteter:

Read less

Vigtige politikbudskaber

Top

De vigtigste resultater af Eurofounds forskning tjener som input til politiske beslutningstagere i deres behandling af nogle af de centrale spørgsmål på dette område.

Read more

De vigtigste resultater af Eurofounds forskning tjener som input til politiske beslutningstagere i deres behandling af nogle af de centrale spørgsmål på dette område.

  • Det er afgørende at støtte arbejdsgiverne og arbejdstagerne i den dobbelte overgang til den digitale tidsalder og til en CO2-neutral økonomi. Ud over denne strukturelle udvikling udgør den nylige covid-19-pandemi en enorm udfordring for den europæiske økonomi og det europæiske arbejdsmarked.
  • Nye former for beskæftigelse, såsom platformsarbejde og IKT-baseret mobilt arbejde, vinder i stigende grad indpas på de europæiske arbejdsmarkeder. Som følge af brugen af IKT er disse kendetegnet ved nye former for relationer mellem arbejdsgiver og arbejdstager samt anderledes arbejdstilrettelæggelse og arbejdsmønstre. De vil medføre både muligheder og risici for EU's arbejdsmarkeder, der står over for overgangen til en CO2-neutral økonomi og til en digital omstilling på baggrund af covid-19-pandemien.
  • Digitale teknologier er ved at ændre arbejdslivet og arbejdspladsen, hvilket udløser ændringer på arbejdsmarkedet, såsom omstrukturering og tab af arbejdspladser, og nye jobprofiler er begyndt at opstå. Jobprofiler tilpasses på grund af digitaliseringen af produktion og levering af tjenesteydelser. Resultatet er en efterspørgsel efter forskellige færdigheder.
  • Det vil være vigtigt at undersøge de fælles virkninger af digitaliseringen og overgangen til en CO2-neutral økonomi i kølvandet på covid-19-pandemien, og hvordan de styrker hinanden, eller hvordan fordelene ved den ene kan opveje de negative virkninger af den anden.
  • Det teknologidrevne potentiale ved at producere, indsamle og anvende en stor mængde data kan forbedre det europæiske erhvervslivs konkurrenceevne og jobkvalitet. For at undgå udnyttelse og uetisk adfærd vil det dog være vigtigt at sikre, at spørgsmål om f.eks. dataejerskab og databeskyttelse afklares og reguleres, samt at løsninger implementeres.
Read less

Igangværende forskning

Top

I 2021 vil Eurofound undersøge, i hvilket omfang covid-19-krisen har resulteret i midlertidige forandringer i forhold til mere vedvarende forandringer, og hvilken rolle den sociale dialog spiller i udformningen af strukturelle og kriserelaterede forandringer, ud over at kortlægge indvirkningen påRead more

I 2021 vil Eurofound undersøge, i hvilket omfang covid-19-krisen har resulteret i midlertidige forandringer i forhold til mere vedvarende forandringer, og hvilken rolle den sociale dialog spiller i udformningen af strukturelle og kriserelaterede forandringer, ud over at kortlægge indvirkningen på f.eks. beskæftigelse, jobprofiler, opgaver og kvalifikationskrav.

I forlængelse af Eurofounds tidligere arbejde med den digitale tidsalder vil forskningen fortsat undersøge digitaliseringens indvirkning på beskæftigelsesniveau, arbejdsvilkår og ansættelsesforhold. Konkret vil agenturet lancere sin online digitaliseringsressource , der vil undersøge de vigtigste tendenser og politikudviklinger vedrørende digitalisering i Europa samt udbredelsen af automatisering, digitalisering og platformsøkonomien samt dens indvirkning på arbejde og beskæftigelse.

Endvidere vil Eurofound fortsætte sin forskning om digitaliseringens indvirkning på arbejdslivet. Der vil blive lagt særlig vægt på anvendelsen af digitaliserings indvirkning på beskæftigelses- og arbejdsvilkårene på virksomhedsniveau (herunder social beskyttelse). De menneskelige og etiske konsekvenser af automatisering og digitalisering (f.eks. robotisering, wearable-enheder, kunstig intelligens og big data på arbejdspladsen) vil også blive undersøgt. Hvad angår platformsarbejde, vil der blive foretaget en vurdering af udvalgte nye initiativer, der tager fat på spørgsmål såsom repræsentation af platformsarbejdere, forhandling af arbejdsvilkår, forsikring og social beskyttelse eller beskatning. Overvågningen af udviklingen i platformsøkonomien gennem Eurofounds weblager vil også fortsætte.

I forbindelse med sin forskning om konsekvenserne af overgangen til en CO2-neutral økonomi undersøger Eurofound de fordelingsmæssige virkninger af denne overgang efter en ad hoc-anmodning i 2020. Med hensyn til denne overgangs indvirkning på arbejde og beskæftigelse vil Eurofound desuden foretage en litteraturgennemgang med henblik på at indsamle tilgængelige oplysninger for at forstå den aktuelle situation. Konsekvenserne af overgangen til en CO2-neutral økonomi for samfund og borgere vil blive undersøgt i forhold til, hvilke befolkningsgrupper og regioner der er mest udsatte for at opleve negative virkninger. Eurofound vil indsamle dokumentation for, hvordan dette håndteres på medlemsstatsniveau. På grundlag af disse resultater gennemføres der et projekt, som undersøger de socioøkonomiske virkninger af overgangen til en CO2-neutral økonomi.

Omstruktureringsdatabasen vil blive tilpasset for at gøre det muligt at identificere omfattende omstruktureringssager i forbindelse med såvel digitalisering som overgangen til en CO2-neutral økonomi, mens støtteinstrumenterne og de juridiske databaser vil blive udvidet til at omfatte nationale politiske indgreb til håndtering af disse forandringsdrivkræfter.

I afsnittene nedenfor har du adgang til en række publikationer, data og igangværende arbejde vedrørende dette emne.

Read less
  • Publications (154)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Foregribelse og styring af konsekvenserne af forandringer

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.