Foregribelse og styring af konsekvenserne af forandringer

1 marts 2023

Foregribelse og styring af konsekvenserne af forandringer er en af de seks hovedaktiviteter i Eurofounds arbejdsprogram for perioden 2021-Read more

Foregribelse og styring af konsekvenserne af forandringer er en af de seks hovedaktiviteter i Eurofounds arbejdsprogram for perioden 2021-2024. Eurofound vil fremlægge dokumentation for den strukturelle udvikling, der påvirker EU's økonomi og arbejdsmarkeder, som i vid udstrækning er drevet af digitalisering og overgangen til en CO2-neutral økonomi , men også af covid-19 -krisen. Denne forskning har til formål at hjælpe politiske beslutningstagere med at foregribe udviklingen og forberede de europæiske arbejdsmarkeder og arbejdspladser på disse ændringer.

Fra 2021 vil Eurofound give indsigt i disse megatendensers indvirkning på leve- og arbejdsvilkårene i EU. På digitaliseringsområdet vil forskningen fokusere på indvirkningen på beskæftigelse og arbejdsvilkår samt på arbejdsmarkedet. De områder, der skal dækkes, vil omfatte den sociale dialog og dens rolle i udformningen af strukturelle ændringer, lovgivningsmæssige rammer, social beskyttelse og kunstig intelligens (AI). Med udgangspunkt i tidligere forskning om platformsarbejde vil perioden 2021-2024 være en mulighed for at fokusere på kortlægning og vurdering af de politiske initiativers effektivitet med hensyn til håndtering af de udfordringer, der identificeres med platformsarbejde.

Eurofound vil også bestræbe sig på at støtte EU's overgang til en CO2-neutral økonomi, herunder den cirkulære økonomi og gennemførelsen af EU's genopretningsinstrument NextGenerationEU, ved at undersøge de socioøkonomiske virkninger. Disse omfatter ændringer i beskæftigelsen og forandring af job og arbejdsvilkår samt de fordelingsmæssige virkninger af klimaændringspolitikkerne. En del af dette arbejde vil bygge på resultaterne af et pilotprojekt om den fremtidige produktion (FOME) udført af Eurofound.

Eurofound vil fortsætte dette arbejde i 2021-2024 i samarbejde med forskellige internationale organisationer og EU-agenturer, f.eks. Det Europæiske Miljøagentur (EEA), hvad angår de sociale konsekvenser af klimaændringspolitikkerne. Desuden vil det eksisterende samarbejde med andre forskningsaktører inden for digitalisering — Det Fælles Forskningscenter (JRC), Agenturet for Grundlæggende Rettigheder (FRA) og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) — blive konsolideret. Der er også planer om yderligere partnerskab med Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) om et arbejdsmarked i forandring.

 

»EU's økonomi- og arbejdsmarkeder er kendetegnet ved megatendensers indvirkning, især digitalisering og overgangen til en CO2-neutral økonomi. Det er vigtigt at undersøge, hvordan disse overgange fungerer, hvad der ændrer sig, og hvordan dette vil påvirke ikke blot virksomhederne, men også arbejdsstyrken og samfundet."

— Irene Mandl, leder af beskæftigelsesenheden

Read less

Seneste opdateringer

European Employment and Social Rights Forum - The social dimension of the green transition

On 16 and 17 November 2022, the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the European...

Eurofound signs new framework agreement for cooperation with the International Labour Organization

Guy Ryder, Director-General of the International Labour Organization (ILO) and Ivailo Kalfin, Executive Director of...

Regulating platform work in Europe: A work in progress

The platform economy is one of those moving targets, which, despite receiving increasing media and policy attention,...

Varetagelse af interessenternes prioriteter

Top

Eurofounds forskning har til formål at støtte den politiske indsats for at håndtere overgangen til både en CO2-neutral økonomi og den digitale tidsalder i kølvandet på covid-19-pandemien samt bidrage til at forstå virkningen af disse ændringer på EU-plan og nationalt plan. F.eks.Read more

Eurofounds forskning har til formål at støtte den politiske indsats for at håndtere overgangen til både en CO2-neutral økonomi og den digitale tidsalder i kølvandet på covid-19-pandemien samt bidrage til at forstå virkningen af disse ændringer på EU-plan og nationalt plan. F.eks. vil forskning om disse forandringsdrivkræfters indvirkning på arbejdspladsen give indsigt i, hvordan man bedst kan støtte arbejdsgiverne og arbejdstagerne, så de kan udnytte mulighederne og afbøde de udfordringer, der er forbundet med denne udvikling. Eurofounds forskning vil også søge at støtte virksomhederne i deres bestræbelser på at tilpasse sig en global økonomi i konstant udvikling. Desuden vil undersøgelsen af de fordelingsmæssige virkninger af klimaændringspolitikker og af foranstaltninger til sikring af social retfærdighed give viden, der kan bidrage til implementering af Fonden for Retfærdig Omstilling. Overvågningen af reformer og den seneste finansielle støtte vil også gøre det muligt at udveksle politiske tilgange og erfaringer.

Agenturets arbejdsplan er i overensstemmelse med Europa-Kommissionens politiske retningslinjer for 2021-2024 og bidrager direkte til en række centrale politikområder, der har til formål at skabe et stærkt socialt Europa. forskningen vil især støtte følgende af Kommissionens prioriteter:

Read less

Blogs on this topic

Show more (12)

Vigtige politikbudskaber

Top

Anticipating and managing the impact of change infographic
Infografik

De vigtigste resultater af Eurofounds forskning tjener som input til politiske beslutningstagere i deres behandling af nogle af de centrale spørgsmål på dette område.

  • Det er afgørende at støtte arbejdsgiverne og arbejdstagerne i den dobbelte overgang til den digitale tidsalder og til en CO2-neutral økonomi. Ud over denne strukturelle udvikling udgør den nylige covid-19-pandemi en enorm udfordring for den europæiske økonomi og det europæiske arbejdsmarked.
  • Nye former for beskæftigelse, såsom platformsarbejde og IKT-baseret mobilt arbejde, vinder i stigende grad indpas på de europæiske arbejdsmarkeder. Som følge af brugen af IKT er disse kendetegnet ved nye former for relationer mellem arbejdsgiver og arbejdstager samt anderledes arbejdstilrettelæggelse og arbejdsmønstre. De vil medføre både muligheder og risici for EU's arbejdsmarkeder, der står over for overgangen til en CO2-neutral økonomi og til en digital omstilling på baggrund af covid-19-pandemien.
  • Digitale teknologier er ved at ændre arbejdslivet og arbejdspladsen, hvilket udløser ændringer på arbejdsmarkedet, såsom omstrukturering og tab af arbejdspladser, og nye jobprofiler er begyndt at opstå. Jobprofiler tilpasses på grund af digitaliseringen af produktion og levering af tjenesteydelser. Resultatet er en efterspørgsel efter forskellige færdigheder.
  • Det vil være vigtigt at undersøge de fælles virkninger af digitaliseringen og overgangen til en CO2-neutral økonomi i kølvandet på covid-19-pandemien, og hvordan de styrker hinanden, eller hvordan fordelene ved den ene kan opveje de negative virkninger af den anden.
  • Det teknologidrevne potentiale ved at producere, indsamle og anvende en stor mængde data kan forbedre det europæiske erhvervslivs konkurrenceevne og jobkvalitet. For at undgå udnyttelse og uetisk adfærd vil det dog være vigtigt at sikre, at spørgsmål om f.eks. dataejerskab og databeskyttelse afklares og reguleres, samt at løsninger implementeres.
Read less

Igangværende forskning

Top

I 2022 vil Eurofound fortsætte sin forskning vedrørende digitaliseringens indvirkning på arbejdslivet. Forskning i menneskelige og etiske konsekvenser af digitalisering på arbejdspladsen og i tiltag, der skal afhjælpe problemer med platformsarbejde, vil fortsættRead more

I 2022 vil Eurofound fortsætte sin forskning vedrørende digitaliseringens indvirkning på arbejdslivet. Forskning i menneskelige og etiske konsekvenser af digitalisering på arbejdspladsen og i tiltag, der skal afhjælpe problemer med platformsarbejde, vil fortsætte. Når det gælder det sektorbestemte perspektiv vil analysen fra 2021 om ændringer i finansielle tjenesteydelsers påvirkning af beskæftigelsen blive afsluttet.

Den løbende overvågning af udviklingen i platformsøkonomien via Eurofounds web-

register vil fortsætte, og onlineressourcen om digitalisering, der blev lanceret i 2021, vil blive opdateret med ny information. For begge online ressourcer vil der være en emnebaseret overvågning af udviklingen relateret til indvirkningen af covid-19 på mellemlang sigt.

Inden for automatisering vil Eurofound undersøge kendetegn ved og konsekvenser af interaktionen mellem mennesker og maskiner i forbindelse med avanceret robotteknik, med særligt fokus på tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsvilkår og jobkvalitet samt på social dialog og arbejdsmarkedsrelationer.

Forskningen inden for de socioøkonomiske virkninger af omstillingen til en kulstofneutral økonomi fortsætter i samarbejde med Det Europæiske Miljøagentur (EEA). Den fælles forskning vil undersøge konvergens i miljøindikatorer og uligheder mellem regioner og forskellige undergrupper. Der vil blive iværksat ny forskning om indvirkningen af omstillingen til en kulstofneutral økonomi på beskæftigelsen og konsekvenserne for jobkvaliteten. Forskningen vil trække på data fra European Jobs Monitor (EJM) og den europæiske undersøgelser af arbejdsvilkårene (EWCS).

En ny del af forskningen vil benytte en prognosemetode til at udarbejde mulige fremtidige scenarier vedrørende telearbejde og hybride arbejdsformer.

I afsnittene nedenfor har du adgang til en række publikationer, data og igangværende arbejde vedrørende dette emne.

Read less
  • Publications (166)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.