Den digitale tidsalder: muligheder og udfordringer for arbejdet og beskæftigelsen

30 Juni 2021

Menneskehedens evne til at lagre, overføre og manipulere oplysninger er øget kraftigt i de seneste år som følge af innovationer inden for computer- og telekommunikationsteknologier. Sådanne informations- og kommunikationsteknologier (IKT) har betydelige indvirkninger på næsten alle områder af økonomien, hvilket resulterer i en generel fremskyndelse af de tekniske forandringer. Samtidig undergår arbejdet samt indholdet, tilrettelæggelsen, udformningen, reguleringen og beskyttelsen heraf alt sammen store forandringer i denne digitale tidsalder. Disse forandringer medfører også ofte en udviskning af grænserne mellem forskellige dimensioner af arbejde og mellem arbejde, beskæftigelse og andre aktiviteter.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Den digitale tidsalder: muligheder og udfordringer for arbejdet og beskæftigelsen

De politiske beslutningstagere har brug for viden, når de skal behandle spørgsmål om effektiv regulering, hvordan social beskyttelse i den bredeste forstand kan sikres, og hvordan virksomheders, samfunds og enkeltpersoners krav kan afbalanceres ved udnyttelsen af digitaliseringens store potentiale.

Europa-Kommissionen vedtog sin strategi for et digitalt indre marked i EU i 2015 og fremhævede den som en af sine politiske prioriteringer. Strategien kan skabe digitale muligheder for borgere og virksomheder og har til formål at styrke EU's førerposition i verden inden for den digitale økonomi. Den sigter mod at øge adgangen til information, føre til job for personer med de rette digitale færdigheder og omdanne offentlige serviceydelser.  Da den kollaborative økonomi er i vækst i hele EU, ønsker Kommissionen at fremme udviklingen af nye og innovative tjenester og samtidig sikre de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. I Kommissionens meddelelse fra 2016 om en europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi præciseres reglerne og de politiske anbefalinger på dette område for borgere, virksomheder og medlemsstater.

Eurofounds arbejde

Eurofound undersøger de bredere følger for blandt andet arbejdsvilkårene og  arbejdsmarkedslovgivningen, og hvad de digitale teknologiers stigende omfang og styrke får af betydning for arbejdsmarkedet.

De beskæftigelsesmæssige virkninger af nytænkende teknologier til tjenesteydelser er ved at blive undersøgt. Eurofound undersøger også konsekvenserne af platformsøkonomien, navnlig crowdworking, for arbejdsmarkedet. Endvidere videreføres forskningen vedrørende IKT-baserede mobile arbejdstageres arbejds- og beskæftigelsesvilkår.

Arten af arbejde og beskæftigelse i den digitale tidsalder vil blive undersøgt med fokus på:

Væsentlige bidrag

I en fælles rapport med Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) om arbejde når som helst og hvor som helst er indvirkningen af telearbejde og IKT-baseret mobilt arbejde på udvalgte elementer af arbejdsvilkår undersøgt.

Eurofounds seminarrække, Foundation Seminar Series (FSS), giver offentlige myndigheder, fagforeninger og arbejdsgivere mulighed for at drøfte udviklingen af EU's sociale, beskæftigelsesmæssige og arbejdsrelaterede politikker. I 2016 havde seminarrækken fokus på digitaliseringens indvirkning på arbejde og opbygning af nationale dagsordener for en bedre implementering af digitale ændringer.

Ongoing work

Highlights (11)

Alle (71)

Publications (30)

Articles (15)

News (5)

Events (21)