Innovation og jobskabelse i virksomheder

26 September 2019

Skabelse og bevarelse af flere job i europæiske virksomheder involverer en række eksterne faktorer samt vækst og innovation inden for virksomhederne for at forbedre konkurrenceevnen. Innovation – ændringer i produkter, processer og i andre aspekter af deres aktiviteter – kan hjælpe virksomhederne med at tilpasse sig ændrede omstændigheder, tilføre merværdi og blive mere konkurrencedygtige og dermed øge deres jobskabelsespotentiale. Endvidere skaber menneskelige ressourcer og arbejdstilrettelæggelse det rette arbejdsmiljø med henblik på at støtte innovation ved at forbedre kvalifikationer, samarbejde, kvalitet, innovativ adfærd, medarbejderinddragelse i problemløsning og adgang til eksterne idéer.

Det er nødvendigt, at de politiske beslutningstagere har adgang til viden om, hvilke virksomhedsinnovationer der fungerer med hensyn til produktivitet og virksomhedsresultater, hvilken støtte til innovation der er effektiv, hvordan jobskabelse bedst kan fremmes, og hvilke motiver og barrierer for jobskabelse der findes for visse organisationstyper.

I lyset af en langsom økonomisk genopretning efter den mest omfattende omstrukturering af den europæiske økonomi i årtier er en af de centrale politikudfordringer for Europa-Kommissionen at opnå jobskabende vækst. Behovet for at stimulere investeringer med henblik på at skabe job prioriteres højt og støttes af Europa 2020-initiativet "En dagsorden for nye kvalifikationer og job" og processen med det europæiske semester. Investeringsplanen for Europa blev vedtaget i november 2014 og har fokus på at mobilisere finansiering, støtte investeringer i realøkonomien og skabe et investeringsvenligt miljø.

Eurofounds arbejde

Eurofounds forskning på dette område giver værdifuld indsigt i centrale emner:

Væsentlige bidrag

På grundlag af i vidt omfang Eurofounds tidligere arbejde og data fra den tredje europæiske virksomhedsundersøgelse (ECS), der blev gennemført i 2013, har Eurofound undersøgt virksomhedsinterne faktorer og praksis samt eksterne faktorer, der stimulerer innovativ adfærd, øger konkurrenceevnen og styrker skabelsen og bevarelsen af job.

Undersøgelsen giver omfattende oplysninger om arbejdspladsinnovation med hensyn til arbejdstilrettelæggelse, personaleforvaltning, direkte deltagelse og social dialog. Mere indgående undersøgelser analyserede:

  • motiverne bag indførelsen af arbejdspladsinnovation, som gør det muligt for arbejdstagere at deltage i organisatoriske ændringer og forbedre kvaliteten af deres arbejdsliv og organisationens resultater
  • praksis i EU-virksomheder for direkte og indirekte arbejdstagerdeltagelse i beslutningsprocessen, og hvilke af disse former for praksis der er fordelagtige for både virksomheden og arbejdstagerne. 

Ongoing work

 

Highlights (11)

Alle (27)

Publications (14)

Articles (1)

News (8)

Events (4)