Ændringer på arbejdsmarkedet

07 October 2019

Beskæftigelseslandskabet omformes løbende af strukturelle ændringer, som i høj grad er drevet af teknologi og globalisering. Men andre faktorer såsom demografiske ændringer og nye forretningsmodeller har også meget betydelige konsekvenser for resultaterne på arbejdsmarkedet og forskellige andre aspekter af de europæiske borgeres arbejdsliv.

Efter vedtagelsen af den europæiske beskæftigelsesstrategi i 1997 forpligtede medlemsstaterne sig til at opstille en række fælles mål for beskæftigelsespolitikken. Hovedformålet er at skabe flere og bedre job i hele EU. Det indgår nu som en del af Europa 2020-strategien for vækst og gennemføres via det europæiske semester, en årlig proces, der skal fremme en snæver politiksamordning blandt EU-medlemsstater og EU-institutioner.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Ændringer på arbejdsmarkedet

Eurofounds arbejde

Eurofound tilvejebringer oplysninger om forskellige aspekter af arbejdsmarkedets tilpasning til strukturelle ændringer og om, hvordan denne tilpasning både i medlemsstaterne og på europæisk plan bedst kan fremme bedre leve- og arbejdsvilkår. Forandringer på arbejdsmarkedet, organisatoriske omstruktureringer og jobskabelse er af central betydning for aktiviteterne på dette område, og det samme gælder forskning vedrørende nye former for beskæftigelse. Der er særligt fokus på konsekvenserne for forskellige grupper såsom unge og kvinder.

Væsentlige bidrag

Det seneste arbejde på dette område har haft fokus på forskellen i mænds og kvinders beskæftigelsesfrekvens og på at øge kvinders arbejdsmarkedsdeltagelse. Eurofound har også undersøgt nye former for beskæftigelse, der adskiller sig fra traditionel beskæftigelse.

En gennemgang af, hvilke beskæftigelseseffekter en reduktion af de indirekte lønomkostninger har for arbejdsgivere, ser nærmere på de politiske reformer, der er vedtaget siden 2008 i EU-medlemsstaterne for at stimulere efterspørgslen efter arbejdskraft. 

European Restructuring Monitor (ERM) har overvåget de beskæftigelsesmæssige virkninger af store omstruktureringer i Europa siden 2002.

European Jobs Monitor (EJM) har i mange år været banebrydende for den jobbaserede tilgang for bedre at forstå den ændrede beskæftigelsesstruktur i Europa.

ERM-ressourcer

Ongoing work

Highlights (26)

Alle (1587)

Publications (548)

Articles (939)

News (63)

Events (37)