Levevilkår og livskvalitet

3 marts 2022

Levevilkår og livskvalitet er en af de seks hovedaktiviteter i Eurofounds arbejdsprogram for perioden 2021-20Read more

Levevilkår og livskvalitet er en af de seks hovedaktiviteter i Eurofounds arbejdsprogram for perioden 2021-2024. Eurofound vil fortsat kortlægge og analysere centrale aspekter vedrørende forbedring af menneskers levevilkår i Europa, herunder oplysninger om deres opfattelse af livskvalitet og samfund. Covid-19 -pandemien og den deraf følgende økonomiske krise har haft stor indvirkning på folks liv, og Eurofound vil derfor yderligere undersøge krisens konsekvenser for EU's borgere på forskellige livsstadier.

I løbet af 2021-2024 vil Eurofounds forskning give et vigtigt indblik i udfordringer og perspektiver for levevilkår og livskvalitet i EU og hvilken rolle forskellige initiativer, der har til formål at afhjælpe de sociale problemer for forskellige grupper af borgere, spiller. Særlig interessante spørgsmål er konsekvenserne for ældre og plejebehov, unge og deres sociale inklusion og sociale mobilitet samt de forskellige konsekvenser af krisen for hhv. mænd og kvinder .

Offentlige tjenester i hele EU har spillet en vigtig rolle i håndteringen af covid-19-krisen, samtidig med at de har stået over for betydelige udfordringer, og de vil blive vurderet mere detaljeret med fokus på spørgsmål som kvalitet, adgang og prisoverkommelighed. Som tidligere resultater har vist, har krisen haft uforholdsmæssige konsekvenser for visse grupper afhængigt af alder, omsorgsansvar samt balance mellem arbejdsliv og privatliv, og dette vil Eurofound analysere yderligere.

Eurofound agter i samarbejde med Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) at undersøge den flerdimensionelle kønsskævhed ved at se på covid-19-krisens konsekvenser for mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelsesdeltagelse, materielle levevilkår og trivsel for at identificere forskelle og vurdere krisens indvirkning på kønsskævheder.

Kvaliteten af de offentlige tjenester har været nøglen til at skabe tillid til institutionerne i det moderne Europa og vil være afgørende for, at man kan overvinde nuværende og fremtidige udfordringer. Tjenester af høj kvalitet er også et område, hvor man kan være innovativ, navnlig i forbindelse med overgangen til digitale, mere miljøvenlige tjenester og beredskab mod pandemien i fremtiden.

— Tadas Leončikas, seniorforsker, enheden for sociale spørgsmål

Read less

Seneste opdateringer

Register now: Foundation Forum 2022

Recovery and resilience in the EU – Back to the future? Hybrid online event LIVE from Dublin Castle, Ireland. Join...

Eurofound welcomes European Year of Youth 2022

The situation of young people in the EU has long been an important focus for Eurofound’s work with particular emphasis...

Covid-19's konsekvenser for unge i EU

Efter en lang genopretningsperiode oven på den økonomiske krise (2007-2013) viste det sig, at de unge i EU var særligt...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Levevilkår og livskvalitet

Abonnér

Håndtering af interessenternes prioriteter

Top

Eurofounds forskning har til formål at støtte politiske tiltag, der tager fat på udfordringer og muligheder inden for levevilkår og livskvalitet på både EU-niveau og nationalt pRead more

Eurofounds forskning har til formål at støtte politiske tiltag, der tager fat på udfordringer og muligheder inden for levevilkår og livskvalitet på både EU-niveau og nationalt plan. Den vil især overvåge konsekvenserne af covid-19 og den deraf følgende økonomiske krise ved at tilvejebringe viden om status, tendenser, risici og metoder til at forbedre levevilkårene i EU. Eurofound vil fokusere på at identificere og analysere presserende spørgsmål for de mest sårbare grupper, især ældre borgere og unge. Eurofound vil også informere politiske beslutningstagere ved at fremlægge dokumentation for tendenser og drivkræfter i forbindelse med levering af offentlige tjenester, f.eks. i forhold til den europæiske søjle for sociale rettigheder .

Agenturets arbejdsplan er i overensstemmelse med Europa-Kommissionens politiske retningslinjer for de næste fire år og bidrager direkte til en række centrale politikområder, der har til formål at skabe et stærkt socialt Europa. Forskningen vil især støtte politiske initiativer og aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af den europæiske ligestillingsstrategi for 2020–2025 ungdomsgarantien børnegarantien samt det europæiske semester og dets landespecifikke henstillinger.

Read less

Blogs on this topic

Show more (6)

Vigtige politiske budskaber

Top

De vigtigste resultater af Eurofounds forskning tjener som input til de politiske beslutningstagere i deres behandling af nogle af de centrale spørgsmål på dette område.

Read more

De vigtigste resultater af Eurofounds forskning tjener som input til de politiske beslutningstagere i deres behandling af nogle af de centrale spørgsmål på dette område.

 • Opfattelsen af spændinger i samfundet har den mest skadelige indvirkning på tilliden til institutionerne, mens den opfattede kvalitet af offentlige tjenester er en vigtig drivkraft for større tillid til institutionerne.
 • Der er behov for mere langtidspleje – med større fleksibilitet. Hjemmepleje og hjemmehjælp bør gøres mere tilgængeligt, især i de EU-medlemsstater, hvor indkomsten er lavest.
 • Hurtig adgang til primær sundhedspleje, socialomsorg og langtidspleje kan bidrage til tidlig indgriben og overvågning af skiftende behov samt forhindre en optrapning af problemer med langtidspleje.
 • Mentale sundhedsproblemer er stigende blandt unge, selv om det ikke står klart, om dette skyldes højere forekomst eller større opmærksomhed og bedre diagnoser. Mental sundhed er tæt forbundet med andre ungdomsspørgsmål og kan både være et resultat af uligheder og en kilde til ulighed i sig selv. Risikofaktorer for mentale sundhedsproblemer omfatter handicap og langvarig sygdom, familieproblemer, problemer i forhold til jævnaldrende samt udstrakt brug af sociale medier.
 • Selv om tillid og social samhørighed generelt er genopbygget i EU siden finanskrisen, har covid-19-udbruddet haft en betydelig indvirkning på velfærden i de lande, der er hårdest ramt af pandemien.
 • De unge ser ud til at være nogen af dem, der har mistet mest ved nedlukningen, og som sammen med de arbejdsløse beretter om det laveste trivselsniveau på trods af en vis forbedring siden pandemiens begyndelse. Livstilfredsheden og optimismen er steget siden april 2020, men mange unge føler sig stadig udelukket af samfundet og er fortsat dem, der har den største risiko for at udvikle depression, hvilket viser, hvordan restriktionerne under nedlukningen har ramt denne gruppe hårdere.
 • Foranstaltninger til afbødning af de mentale sundhedsrisici blandt arbejdsløse og unge i kølvandet på covid-19 vil være helt afgørende, hvis der kommer yderligere bølger af coronavirus. De løbende politiske foranstaltninger skal bl.a. fokusere på at yde målrettet hjælp til jobsøgende, så de kan komme tilbage på rette spor og tackle konsekvenserne af pandemien, samt på at sikre, at unge kan deltage i samfundet i fuldt omfang.
 • Covid-19-krisen har udhulet optimismen og haft en større indvirkning på balancen mellem arbejdsliv og privatliv for kvinder end for mænd. Det vil være afgørende at rette op på dette problem for at sikre, at kvinder ikke kommer til at betale en uforholdsmæssig høj pris for pandemien.
 • Opretholdelsen af borgernes tillid til nationale og europæiske institutioner skal fortsat være et centralt fokusområde i krisetider, da overholdelsen af foranstaltninger til bekæmpelse af covid-19 i høj grad afhænger af, hvor stor tillid der er til institutioner og videnskabelig rådgivning. Den større tillid til institutionerne, som respondenter, der har modtaget støtte, har angivet, sender også et klart signal til de nationale regeringer og EU.
Read less

Igangværende forskning

Top

I 2021 vil Eurofound fortsætte arbejdet med sine paneuropæiske undersøgelser med fokus på måling af covid-19's indvirkning på levevilkårene. Med udgangspunkt i de to foregående runder af e-undersøgelsen Liv, arbejde og covid-19 er det planlagt at gennemføre en tredje runde i 2021.

Read more

I 2021 vil Eurofound fortsætte arbejdet med sine paneuropæiske undersøgelser med fokus på måling af covid-19's indvirkning på levevilkårene. Med udgangspunkt i de to foregående runder af e-undersøgelsen Liv, arbejde og covid-19 er det planlagt at gennemføre en tredje runde i 2021.

Eurofound vil offentliggøre resultater om unge og covid-19's umiddelbare indvirkning på trivsel og beskæftigelsesmuligheder for unge og NEET'er (unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse) samt undersøge aspekter af retfærdighed og fremtiden, hvad angår optimisme og opfattelser af samfundets kvalitet. Denne forskning bygger på tidligere arbejde med NEET'er og trækker på data fra e-undersøgelsen om covid-19.

Der vil blive lagt særlig vægt på ældres levevilkår og deres behov for formelle og uformelle plejetjenester samt deres trivsel, risiko for social udelukkelse samt indkomstforhold under og umiddelbart efter pandemien. Eurofound vil undersøge forskellene i tilgængelighed og brug af plejetjenester og vil desuden gennemgå udvalgte eksempler på afstandsløsninger for sundheds- og plejetjenester.

Med hensyn til de kønsforskelle, som covid-19 har skabt, vil Eurofound yderligere undersøge fordelingen af lønnet og ulønnet arbejde samt af pleje og huslige forpligtelser mellem mænd og kvinder under krisen.

En række aspekter vedrørende pandemiens indvirkning og forandringer i de offentlige tjenester, såsom arbejdsformidlingstjenester, sundheds- og plejetjenester, social sikring og uddannelse, vil blive undersøgt, f.eks. anvendelse og levering, udbydernes beredskab, brug af digitale værktøjer, konsolidering og finansiering samt tjenestebrugernes tilfredshed og oplevelser.

I afsnittene nedenfor har du adgang til en række publikationer, data og igangværende arbejde vedrørende dette emne.

Read less
 • Publications (636)
 • Data
 • Ongoing work (11)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work:

 • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
 • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Levevilkår og livskvalitet

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.