Overvågning af konvergens i Den Europæiske Union

22 marts 2023

Den Europæiske Union har forpligtet sig til økonomisk, social og territorial samhørighed, afbalanceret økonomisk vækst og opadgående økonomisk konvergens. Der har i de seneste årtier været konvergenstendenser mellem medlemsstaterne med hensyn til både økonomiske og sociale dimensioner.Read more

Den Europæiske Union har forpligtet sig til økonomisk, social og territorial samhørighed, afbalanceret økonomisk vækst og opadgående økonomisk konvergens. Der har i de seneste årtier været konvergenstendenser mellem medlemsstaterne med hensyn til både økonomiske og sociale dimensioner. Krisen hæmmede disse tendenser, og siden 2008 har resultaterne i Den Europæiske Unions medlemsstater været kendetegnet ved fastkørte eller divergerende mønstre. 

Read less

Seneste opdateringer

EU convergence: Geographical dimension, impact of COVID-19 and the role of policy

Historically, the political debate around EU convergence has gathered momentum in the aftermath of a crisis. In the...

Går Europa forrest inden for institutionel kvalitet?

Kvaliteten af institutionerne er en afgørende faktor for at opnå opadgående økonomisk og social konvergens i EU og...

Overvågning af konvergens i Den Europæiske Union: Tilbageblik som grundlag for fremskridt – Opadgående konvergens gennem kriser

Opadgående konvergens er kernen i EU-projektet. Medlemsstaterne og deres borgere tilslutter sig Unionen i forventning...
Top

Divergerende resultater blandt medlemsstaterne og voksende uligheder inden for medlemsstaterne kræver fælles opmærksomhed af forskellige gRead more

Divergerende resultater blandt medlemsstaterne og voksende uligheder inden for medlemsstaterne kræver fælles opmærksomhed af forskellige grunde. For det første fordi de er i modstrid med forventningen om, at en uddybet europæisk integration fører til en øget samhørighed på nationalt og fælleseuropæisk plan. For det andet fordi de kan udbrede følelsen af social uretfærdighed og urimelighed blandt borgerne og derved give brændstof til antieuropæiske følelser og underminere det europæiske projekt.

For at gennemføre de rette initiativer og vurdere effektiviteten heraf med hensyn til at opnå målet om opadgående konvergens behøver de politiske beslutningstagere evidens for de forskellige tendenser og dynamikker både i og mellem medlemsstaterne. Det er vigtigt at vide, om disse tendenser eksisterer, og hvorvidt de er et tegn på en generel forværring af leve- og arbejdsvilkårene, og om afstanden mellem grupper af medlemsstater eller regioner bliver større, og nogle grupper bevæger sig i forskellige retninger.  

Foundation Forum 2017

Foundation Forum er Eurofounds flagskibsarrangement, der fandt sted den 14.-15. november 2017 på Dublin Castle, Dublin, Irland. Drøftelserne blandt de 200 højtstående deltagere fra lande i og uden for Europa havde fokus på de forskellige perspektiver af konvergens i Europa og forbindelsen med den europæiske søjle for sociale rettigheder. Ud fra en antagelse om, at de økonomiske og sociale dimensioner er to sider af samme sag, var det primære fokus på opadgående konvergens med hensyn til leve- og arbejdsvilkår, herunder beskæftigelse.

Se indlæg, baggrundspapirer og program fra forummet

 

Opadgående økonomisk og social konvergens anses for at være et fælles mål for Den Økonomiske og Monetære Union og for Den Europæiske Union som helhed. Med henblik på at integrere det sociale element som en central del af sine politiktiltag proklamerede Kommissionen formelt den europæiske søjle for sociale rettigheder i november 2017. Som en af Kommissionens aktuelle politiske prioriteringer tjener den "som kompas i forbindelse med den fornyede konvergensproces i hele Europa".

Eurofounds arbejde

Med fokus på konvergens med hensyn til resultater og præstationer i medlemsstater og regioner overvåger Eurofound konvergensen blandt medlemsstaterne på følgende forskningsområder: socioøkonomiske faktorer, beskæftigelse, arbejdsvilkår og levevilkår. Det socioøkonomiske område vil omfatte en undersøgelse af den reelle konvergens, dvs. BNP pr. indbygger og andre makroøkonomiske variabler, samt adgang til en bred vifte af tjenester og til social beskyttelse.

Konvergens inden for beskæftigelse vil blive analyseret hovedsagelig på grundlag af beskæftigelsesfrekvensens historiske udvikling ved brug af data fra Eurostat.

Undersøgelsen af konvergens med hensyn til arbejdsvilkår vil basere sig på begrebet jobkvalitet målt på grundlag af den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene og andre statistiske kilder.

Undersøgelsen af levevilkår vil omfatte objektive og subjektive indikatorer, herunder data fra den europæiske undersøgelse af livskvalitet, og vil omfatte kvaliteten af samfundet, levevilkår og generel trivsel.

Analysen af konvergens vil også tage forskellige tidshorisonter i betragtning, fra kort- til langsigtede tendenser, og når det er relevant og muligt, vil analysen blive opdelt efter køn og aldersgruppe for at registrere de forskellige tendenser i befolkningen.

Forskningsaktiviteten er organiseret på grundlag af tre primære indsatsområder. For det første overvåges de seneste konvergerende og divergerende tendenser og resultater blandt og i medlemsstaterne på ovennævnte forskningsområder. På grundlag af en overordnet tilgang sigter forskningsaktiviteten dernæst mod at forstå drivkræfterne bag disse tendenser. Dette vil omfatte en analyse af institutionelle karakteristika på makro- og mikroniveau. Endelig vil forskningen bidrage med evidens til debatten vedrørende initiativer og muligheder med henblik på at fremme økonomisk og social konvergens på europæisk plan.

Eurofound er ved at undersøge muligheden for at kombinere indikatorer og udarbejde sammenfattende indeks på grundlag af andre internationale organisationers erfaringer. Analyserne, som bygger på tidligere arbejde, vil være baseret på en sammenlægning af lande eller regioner i grupper for at forstå forskellen mellem dem.

Read less
  • Publications (39)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Monitoring convergence in living conditions and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Monitoring convergence in social protection and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Report on regional convergence and inequalities, which investigates evolutions of social imbalances (e.g. unemployment, social exclusion, poverty) at the regional level and examines the relationship between growth, regional disparities and interpersonal inequalities