Overvågning af strukturelle ændringer og forvaltning af omstruktureringer

21 maj 2020

Strukturelle ændringer i økonomien har mange konsekvenser for arbejdsmarkederne og beskæftigelsen i EurRead more

Strukturelle ændringer i økonomien har mange konsekvenser for arbejdsmarkederne og beskæftigelsen i Europa. Selv om dynamik er nødvendig for en velfungerende økonomi, kan jobtab være en alvorlig livsbegivenhed, og omstruktureringsprocesser skal søge at minimere de negative konsekvenser for arbejdstagerne.

De politiske beslutningstagere har brug for indsigt i udviklingen på arbejdsmarkeder for at sikre, at arbejdsstyrken får de kvalifikationer, som arbejdsgiverne har brug for nu og i fremtiden. Der er også behov for en politik med henblik på at tackle den faldende efterspørgsel efter arbejdskraft og fortrængningen af arbejdstagere fra industrier i tilbagegang.

Europa-Kommissionen forpligtede sig ved fastlæggelsen af Europa 2020-strategien til at arbejde på at "fremme omstrukturering af kriseramte sektorer mod fremtidsrettede aktiviteter, herunder gennem hurtig flytning af færdigheder til nye højvækstsektorer og markeder". Det mest specifikke europæiske beskæftigelsespolitiske instrument til omstruktureringer er Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, som yder støtte til personer, der mister deres job som følge af gennemgribende strukturelle ændringer, der kan tilskrives globaliseringen.

Read less

Seneste opdateringer

COVID-19 EU PolicyWatch: New tool for tracking measures to mitigate social, economic impact of COVID-19

Governments, social partners, businesses and other institutions have moved swiftly to implement measures to control the...

Labour market change: Trends and policy approaches towards flexibilisation

What have been the major trends and policy developments regarding the flexibilisation of employment in recent years?...

Capital gains: Employment growth in EU capitals outstrips other regions over 15-year period

Employment grew by 19% in capital city regions in the EU’s largest Member States between 2002 and 2017, compared to 10-...
Top

Eurofounds arbejde

Read more

Eurofounds arbejde

Eurofound overvåger og analyserer de strukturelle ændringers indvirkning på de europæiske arbejdsmarkeder. Det søger i første omgang at give svar på det grundlæggende spørgsmål om, hvor beskæftigelsen stiger og falder. Det tilgår dette spørgsmål fra mange vinkler – f.eks. sektor, erhverv og ansættelseskontrakt. Det besvarer også spørgsmålet i relation til jobkvalitet – hvor løn bruges til at udtrykke jobkvalitet – skabes eksempelvis ny beskæftigelse inden for de højtlønnede, mellemlønnede eller lavest lønnede job? En vigtig del af dette arbejde har fokus på at indsamle oplysninger om indvirkningen af omstruktureringer på beskæftigelsen og giver mulighed for at registrere og undersøge de overordnede tendenser inden for omstruktureringsaktiviteter i hele Europa.

Eurofound har udviklet to instrumenter til at give aktører væsentlig information og indsigt samt analyser til at kunne planlægge ændringer på arbejdsmarkedet og udforme politikker til at nå Europas beskæftigelsesmål.

European Restructuring Monitor (ERM) er en unik videnressource vedrørende omstruktureringer og tilbyder en række oplysninger via sine databaser over omstruktureringer, nationale offentlige støtteinstrumenter og lovgivning samt casestudier om omstruktureringsprocesser.

European Jobs Monitor (EJM) følger og analyserer primært ændringer i beskæftigelsesstrukturen i Europa med hensyn til erhverv og sektor, men ser også på dimensioner såsom køn, typen af ansættelseskontrakt, uddannelse og nationalitet. Der foretages en kvalitativ vurdering af disse ændringer ved hjælp af forskellige målinger af jobkvalitet – løn, kvalifikationsniveau og uddannelsesniveau – som viser, om der i forbindelse med beskæftigelsen er tale om

 • opgradering: vækst i job af høj kvalitet
 • nedgradering: vækst i job af lav kvalitet
 • polarisering: vækst i begge ender af kvalitetsspektret med en udhuling af job af middel kvalitet.

Væsentlige bidrag

ERM har for nylig set nærmere på de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af udflytning og tilbageflytning i Europa. Andet arbejde har undersøgt jobskabelse i små og mellemstore virksomheder (SMV) og den indsats, som offentlige myndigheder har gjort for at fremme beskæftigelsen i virksomheder af denne størrelse.

I forbindelse med EJM har en analyse af ændringer i beskæftigelsesstrukturen med beskrivelser af nye tendenser også undersøgt udviklingen fra langsigtede og globale perspektiver.

Omstruktureringsressourcer

 • ERM's database over omstruktureringer indsamler oplysninger om omstruktureringer, der er foretaget af virksomheder, aggregerer og analyserer dem for at beskrive nye og langsigtede tendenser. Den ajourføres dagligt og indeholder på nuværende tidspunkt over 21 000 faktablade om omstruktureringer i Europa helt tilbage til 2002.
 • Databasen over støtteinstrumenter til omstrukturering registrerer oplysninger, som offentlige myndigheder og arbejdsmarkedets parter i medlemsstaterne tilvejebringer for at hjælpe virksomheder og arbejdstagere med at håndtere omstruktureringer.
 • Databasen over lovgivning vedrørende omstrukturering giver et overblik over nationale bestemmelser, som eksplicit eller implicit er knyttet til forvaltning af omstruktureringer.
 • Databasen over casestudier vedrørende omstrukturering dokumenterer eksempler på, hvordan arbejdsgivere i den private sektor og den offentlige sektor har planlagt og gennemført omstruktureringsprocesser.
Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
 • Publications (44)
 • Data
 • Ongoing work

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

 • Data: ERM restructuring events database: Gathers information on restructurings carried out by companies, aggregating and analysing it to describe recent and long-term trends. Updated daily, it currently contains over 21,000 factsheets on restructuring events in Europe dating back to 2002
 • Data: ERM restructuring support instruments database: Records information that governments and social partners across the Member States provide to help companies and workers in managing restructuring
 • Data: ERM restructuring-related legislation database: Gives an overview of national regulations that are explicitly or implicitly linked to managing restructuring
 • Data: ERM restructuring case studies database: Documents examples of how private sector and public sector employers have planned and implemented restructuring processes

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates