Overvågning af strukturelle ændringer og forvaltning af omstruktureringer

07 October 2019

Strukturelle ændringer i økonomien har mange konsekvenser for arbejdsmarkederne og beskæftigelsen i Europa. Selv om dynamik er nødvendig for en velfungerende økonomi, kan jobtab være en alvorlig livsbegivenhed, og omstruktureringsprocesser skal søge at minimere de negative konsekvenser for arbejdstagerne.

De politiske beslutningstagere har brug for indsigt i udviklingen på arbejdsmarkeder for at sikre, at arbejdsstyrken får de kvalifikationer, som arbejdsgiverne har brug for nu og i fremtiden. Der er også behov for en politik med henblik på at tackle den faldende efterspørgsel efter arbejdskraft og fortrængningen af arbejdstagere fra industrier i tilbagegang.

Europa-Kommissionen forpligtede sig ved fastlæggelsen af Europa 2020-strategien til at arbejde på at "fremme omstrukturering af kriseramte sektorer mod fremtidsrettede aktiviteter, herunder gennem hurtig flytning af færdigheder til nye højvækstsektorer og markeder". Det mest specifikke europæiske beskæftigelsespolitiske instrument til omstruktureringer er Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, som yder støtte til personer, der mister deres job som følge af gennemgribende strukturelle ændringer, der kan tilskrives globaliseringen.

Eurofounds arbejde

Eurofound overvåger og analyserer de strukturelle ændringers indvirkning på de europæiske arbejdsmarkeder. Det søger i første omgang at give svar på det grundlæggende spørgsmål om, hvor beskæftigelsen stiger og falder. Det tilgår dette spørgsmål fra mange vinkler – f.eks. sektor, erhverv og ansættelseskontrakt. Det besvarer også spørgsmålet i relation til jobkvalitet – hvor løn bruges til at udtrykke jobkvalitet – skabes eksempelvis ny beskæftigelse inden for de højtlønnede, mellemlønnede eller lavest lønnede job? En vigtig del af dette arbejde har fokus på at indsamle oplysninger om indvirkningen af omstruktureringer på beskæftigelsen og giver mulighed for at registrere og undersøge de overordnede tendenser inden for omstruktureringsaktiviteter i hele Europa.

Eurofound har udviklet to instrumenter til at give aktører væsentlig information og indsigt samt analyser til at kunne planlægge ændringer på arbejdsmarkedet og udforme politikker til at nå Europas beskæftigelsesmål.

European Restructuring Monitor (ERM) er en unik videnressource vedrørende omstruktureringer og tilbyder en række oplysninger via sine databaser over omstruktureringer, nationale offentlige støtteinstrumenter og lovgivning samt casestudier om omstruktureringsprocesser.

European Jobs Monitor (EJM) følger og analyserer primært ændringer i beskæftigelsesstrukturen i Europa med hensyn til erhverv og sektor, men ser også på dimensioner såsom køn, typen af ansættelseskontrakt, uddannelse og nationalitet. Der foretages en kvalitativ vurdering af disse ændringer ved hjælp af forskellige målinger af jobkvalitet – løn, kvalifikationsniveau og uddannelsesniveau – som viser, om der i forbindelse med beskæftigelsen er tale om

  • opgradering: vækst i job af høj kvalitet
  • nedgradering: vækst i job af lav kvalitet
  • polarisering: vækst i begge ender af kvalitetsspektret med en udhuling af job af middel kvalitet.

Væsentlige bidrag

ERM har for nylig set nærmere på de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af udflytning og tilbageflytning i Europa. Andet arbejde har undersøgt jobskabelse i små og mellemstore virksomheder (SMV) og den indsats, som offentlige myndigheder har gjort for at fremme beskæftigelsen i virksomheder af denne størrelse.

I forbindelse med EJM har en analyse af ændringer i beskæftigelsesstrukturen med beskrivelser af nye tendenser også undersøgt udviklingen fra langsigtede og globale perspektiver.

Omstruktureringsressourcer

  • ERM's database over omstruktureringer indsamler oplysninger om omstruktureringer, der er foretaget af virksomheder, aggregerer og analyserer dem for at beskrive nye og langsigtede tendenser. Den ajourføres dagligt og indeholder på nuværende tidspunkt over 21 000 faktablade om omstruktureringer i Europa helt tilbage til 2002.
  • Databasen over støtteinstrumenter til omstrukturering registrerer oplysninger, som offentlige myndigheder og arbejdsmarkedets parter i medlemsstaterne tilvejebringer for at hjælpe virksomheder og arbejdstagere med at håndtere omstruktureringer.
  • Databasen over lovgivning vedrørende omstrukturering giver et overblik over nationale bestemmelser, som eksplicit eller implicit er knyttet til forvaltning af omstruktureringer.
  • Databasen over casestudier vedrørende omstrukturering dokumenterer eksempler på, hvordan arbejdsgivere i den private sektor og den offentlige sektor har planlagt og gennemført omstruktureringsprocesser.

Ongoing work

  • Flagship report for labour market change, covering labour markets, restructuring and innovation
  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates 

 

Highlights (12)

Alle (42)

Publications (20)

Articles (15)

News (6)

Events (1)