Nye beskæftigelsesformer

30 januar 2023

Nye beskæftigelsesformer er paraplybegrebet for de mere diversificerede nye beskæftigelsesformer, der er ved at opstå eller har fået større betydning i tiden efter 200Read more

Nye beskæftigelsesformer er paraplybegrebet for de mere diversificerede nye beskæftigelsesformer, der er ved at opstå eller har fået større betydning i tiden efter 2000. Ud over de traditionelle ansættelsesforhold er nye arbejdsformer kendetegnet ved skiftende arbejdsmønstre, kontraktforhold, arbejdssteder, arbejdstider og arbejdsplaner og ved øget brug af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) eller ved en kombination af disse. 

Read less

Seneste opdateringer

Stigningen i telearbejde: Indvirkning på arbejdsvilkår og bestemmelser

Denne rapport præsenterer Eurofounds forskning i telearbejde under covid-19-pandemien i 2020 og 2021. Den redegør for...

Watch the webinar - #AskTheExpert: Making telework work for everyone – lessons from the pandemic for a digital age

As European employees and employers in sectors such as ICT, other services, and public administration embrace hybrid...

Eurofound Talks - Platform work

Platform work is on the rise across Europe, bringing new pressures to bear on working conditions and labour markets and...

EU-baggrund

Top

Sociale, økonomiske og teknologiske forandringer i Europa har ført til nye beskæftigelsesformer over hele Europa. Covid-19-pandemien har også medført, at nye beskæftigelsesformer er vokset i omfang og rækkevidde. Mange af disse adskiller sig i væsentlig grad fra traditionelt "arbejde".Read more

Sociale, økonomiske og teknologiske forandringer i Europa har ført til nye beskæftigelsesformer over hele Europa. Covid-19-pandemien har også medført, at nye beskæftigelsesformer er vokset i omfang og rækkevidde. Mange af disse adskiller sig i væsentlig grad fra traditionelt "arbejde". De forvandler den traditionelle en-til-en-relation mellem arbejdsgiver og arbejdstager. De er også kendetegnet ved utraditionelle arbejdsmønstre og arbejdssteder.

Beslutningstagere i EU er optaget af, hvordan disse nye former for beskæftigelse kan bidrage til et mere modstandsdygtigt og rummeligt arbejdsmarked. Spørgsmålet er også, hvordan man sikrer passende social beskyttelse og anstændige arbejdsvilkår. Noget helt centralt i debatten er, hvordan man undgår en situation, hvor disse nye beskæftigelsesformer er mindre gunstige for arbejdstagerne end mere etablerede typer beskæftigelse.

I 2017 proklamerede Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet den europæiske søjle for sociale rettigheder og fastsatte 20 centrale principper, der er afgørende for velfungerende arbejdsmarkeder. I den ledsagende handlingsplan fra 2021 konstateres det, at digitaliseringen og de ændringer, som pandemien har medført på arbejdsmarkedet, berettiger til en bred politisk debat, der ikke kun fokuserer på graden af arbejdsmarkedsdeltagelse, men også på passende arbejdsvilkår som basis for kvalitetsjob.

Kommissionen rejste også spørgsmålet om arbejdsvilkår i sin meddelelse "Europas digitale fremtid i støbeskeen". Gode arbejdsvilkår er kernen i en vellykket digital omstilling, som vil fremme innovation og teknologispredning.

Eurofounds arbejde med nye beskæftigelsesformer er knyttet til Kommissionens prioritet for 2019-2024 om et Europa klar til den digitale tidsalder.

Read less

Forskning

Top

For at bygge bro over videnskløften har Eurofound siden 2013 undersøgt kendetegnene ved nye beskæftigelsesformer i EU's medlemsstater. Forskningen fokuserede også på følgerne for arbejdsvilkårene og arbejdsmarkedet.

Read more

For at bygge bro over videnskløften har Eurofound siden 2013 undersøgt kendetegnene ved nye beskæftigelsesformer i EU's medlemsstater. Forskningen fokuserede også på følgerne for arbejdsvilkårene og arbejdsmarkedet.

Kategorisering af nye beskæftigelsesformer

I 2015 gennemførte Eurofound en kortlægning i hele Europa for at identificere nye tendenser. Resultatet af denne aktivitet var ni brede kategorier af beskæftigelsesformer, som er nye eller har vundet indpas i EU's medlemsstater siden 2000: arbejdstagerdeling, jobdeling, voucherbaseret arbejde, midlertidig ledelse, løsarbejde, IKT-baseret mobilt arbejde, platformsarbejde, portfolioarbejde og samarbejdsbaseret beskæftigelse. En række casestudier, der blev gennemført som led i studiet, viser, hvordan disse nye beskæftigelsesformer fungerer i medlemsstaterne, og deres indvirkning på arbejdsvilkårene og arbejdsmarkedet.

I 2020 foretog Eurofound en opfølgende gennemgang af nye arbejdsformer for at klarlægge deres omfang, rækkevidde og udbredelse og deres stigende relevans for de europæiske arbejdsmarkeder.

Nye tendenser

Eurofound fortsætter sin detaljerede undersøgelse af nogle af de identificerede nye tendenser. Forskningen i 2016 fokuserede især på win-win-potentialet ved strategisk arbejdstagerdeling for både arbejdsgivere og arbejdstagere. En undersøgelse af telearbejde og IKT-baseret mobilt arbejde (T/ICTM) i 2020 analyserede konsekvenserne af disse ordninger for beskæftigelse og arbejdsvilkår.

Read less

Vigtigste output i årenes løb

Show more (12)

Centrale budskaber

Top
  • Standardbeskæftigelse er stadig dominerende overalt i EU, men de europæiske arbejdsmarkeder kendetegnes ved stadig mere forskelligartede beskæftigelsesformer. 
  • Nogle nye beskæftigelsesformer forventes fortsat at vinde indpas som følge af den dobbelte overgang til den digitale tidsalder og en kulstofneutral økonomi. Nogle nye beskæftigelsesformer kan imidlertid blive påvirket negativt som følge af de økonomiske og arbejdsmarkedsmæssige konsekvenser af covid-19.
  • Mange nye beskæftigelsesformer er opstået som følge af efterspørgslen på fleksibilitet hos arbejdsgivere/kunder eller arbejdstagere. Ved udviklingen af nye beskæftigelsesformer er det afgørende at sikre, at denne fleksibilitet ikke forringer arbejdstagernes beskyttelse.
  • Arbejdstid, repræsentation samt sundhed og sikkerhed skal tages op i forbindelse med flere nye beskæftigelsesformer, herunder IKT-baseret mobilt arbejde, platformsarbejde, løsarbejde og voucherbaseret arbejde.
  • For nogle nye beskæftigelsesformer kan uklarhed omkring arbejdstagernes beskæftigelsesstatus bidrage til en segmentering af arbejdsmarkedet.
Read less

Publikationer og data

Top

I afsnittene nedenfor har du adgang til en række publikationer, data og igangværende arbejdsaktiviteter vedrørende dette emne. 

  • Publikationer (58)
  • Data
  • Igangværende arbejde

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Igangværende arbejde

Der forskes løbende inden for dette emneområde. Særlige forskningstemaer skitseres nedenfor med links til kommende titler.