Fremme af social samhørighed og konvergens

16 november 2022

Fremme af social samhørighed og konvergens er en af de seks hovedaktiviteter i Eurofounds arbejdsprogram for perioden 2021-2Read more

Fremme af social samhørighed og konvergens er en af de seks hovedaktiviteter i Eurofounds arbejdsprogram for perioden 2021-2024. Eurofound vil fortsat fungere som et ekspertisecenter for overvågning og analyse af de vigtigste tendenser og afgørende faktorer for opnåelse af opadgående konvergens i leve- og arbejdsvilkårene samt styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed i EU. Covid-19 -pandemien udgør en hidtil uset udfordring for EU's økonomiske og sociale modstandsdygtighed og viser, hvor skrøbelige de fremskridt, der allerede er opnået i konvergensmønstrene, er.

I løbet af de næste fire år vil Eurofound give et vigtigt indblik i udfordringerne og udsigterne inden for social samhørighed og konvergens i EU samt bidrage til at sikre, at Unionens økonomier og samfund er modstandsdygtige over for fremtidige chok. Eurofound vil udvide tidligere års arbejde med temaet opadgående konvergens og lægge særlig vægt på den potentielle stigning i nye uligheder blandt borgerne samt håndtering af de øgede udfordringer for den sociale samhørighed, som krisen har medført. Agenturet vil regelmæssigt aflægge rapport om tendenserne i den opadgående konvergens i den socioøkonomiske dimension samt i de dimensioner, der er skitseret i den europæiske søjle for sociale rettigheder på medlemsstatsplan og regionalt plan, og samtidig vil EU blive sammenlignet med andre udviklede lande.

Ved undersøgelsen af drivkræfterne bag og konsekvenserne af økonomisk og social konvergens vil Eurofound være opmærksom på en række faktorer: sociale investeringer, mobilitet og institutionelle rammer, regulering, velfærdssystemer, institutionel kvalitet samt offentlige tjenester social dialog og strukturreformer. Forskningen vil undersøge effektiviteten af EU's reaktion på pandemien, hvad angår økonomisk og social konvergens. Den vil desuden tage situationen i euroområdet i betragtning og fokusere på den rolle, som arbejdsmarkedsrelaterede processer spiller med hensyn til at påvirke konvergensen.

Eurofound vil undersøge tendenserne og drivkræfterne bag den sociale samhørighed i EU, især ved at undersøge, hvordan covid-19-pandemien har øget de eksisterende uligheder eller udløst nye, der påvirker samfundet i almindelighed eller specifikke grupper af borgere. Analysen vil fokusere på økonomiske, sociale og sundhedsmæssige forskelle, både på arbejdsmarkedet og med hensyn til adgang til og kvalitet af vigtige varer og tjenesteydelser, såsom sundhedspleje, bolig, uddannelse og social sikring . Sammenhængen mellem uligheder, tillid til og utilfredshed med institutioner vil blive undersøgt. Andre interesseområder omfatter migration , integration og samfundsmæssige spændinger.

De forskningsresultater, der fremkommer af denne aktivitet, vil bidrage til arbejdet i de forskellige tjenestegrene i Europa-Kommissionen og Beskæftigelsesudvalget (EMCO), Udvalget for Social Beskyttelse (SPC), Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (EFC), Rådet og Europa-Parlamentet, herunder i forbindelse med det europæiske semester.

»Covid-19-krisen har bragt begrebet opadgående konvergens tilbage i centrum af den politiske debat ... Opadgående konvergens er vigtig for Unionens stabilitet. Hvis man ikke opfylder løftet om opadgående konvergens, risikerer man at underminere Unionens funktion og skabe politisk utilfredshed med Den Europæiske Unions projekt.«

— Massimiliano Mascherini, leder af enheden for sociale anliggender

Read less

Seneste opdateringer

Opretholdelsen af tillid under covid-19-pandemien

Rapporten undersøger, hvordan borgernes tillid til institutioner — herunder de nationale myndigheder i EU, videnskaben...

Går Europa forrest inden for institutionel kvalitet?

Kvaliteten af institutionerne er en afgørende faktor for at opnå opadgående økonomisk og social konvergens i EU og...

Shifting the focus from energy subsidies to reducing energy dependence

The Russian invasion of Ukraine and the resulting sanctions have caused energy prices to soar. Governments seeking to...

Håndtering af interessenternes prioriteter

Top

Eurofounds forskning har til formål at støtte politiske tiltag til støtte for bæredygtig opadgående økonomisk og social konvergens, mindske flerdimensionelle uligheder samt udvikle initiativer til at styrke den sociale samhørighed og bidrage til at tackle de udfordringer, som covid-19 har skabtRead more

Eurofounds forskning har til formål at støtte politiske tiltag til støtte for bæredygtig opadgående økonomisk og social konvergens, mindske flerdimensionelle uligheder samt udvikle initiativer til at styrke den sociale samhørighed og bidrage til at tackle de udfordringer, som covid-19 har skabt på EU-plan og nationalt plan. Ved at undersøge programmerne for genopretning efter pandemien på europæisk plan og deres indvirkning på den økonomiske og sociale konvergens sigter Eurofound mod at informere politiske beslutningstagere om, hvordan man kan fremme konvergens og effektiviteten af forskellige initiativer. Forskning vedrørende social samhørighed har til formål at sætte gang i debatten om, hvordan man kan fremme politiske tiltag i retning af et mere retfærdigt og inklusivt samfund.

Agenturets arbejdsprogram er i overensstemmelse med Kommissionens politiske retningslinjer for de kommende fire år og bidrager direkte til en række centrale politikområder, der har til formål at skabe et stærkt socialt Europa. Forskningen knytter sig især til EU's mål om bæredygtig økonomisk og social konvergens og vil søge at støtte debatten om den europæiske søjle for sociale rettigheder, dens gennemførelse og overvågningsrolle samt reformen af Den Økonomiske og Monetære Union. De resultater, der handler om tillid, kan bidrage til initiativerne vedrørende debatten om Europas fremtid.

Read less

Vigtige politiske budskaber

Top

Social cohesion convergence infographic
Infografik

De vigtigste resultater af Eurofounds forskning tjener som grundlag for de politiske beslutningstagere, så de kan behandle nogle af de mest centrale spørgsmål på dette område.

  • Bæredygtig økonomisk og social konvergens er afgørende for Europas vedvarende stabilitet og kræver en integreret europæisk tilgang.
  • Divergerende økonomiske og sociale resultater blandt medlemsstaterne bringer den fælles velstand samt anstændige leve- og arbejdsvilkår i fare, og derfor er det vigtigt at overvåge konvergenstendenserne i EU og gennemføre en politik for at undgå divergenser.
  • Før covid-19-udbruddet havde Europa oplevet seks års uafbrudt økonomisk vækst, absorberet konsekvenserne af krisen i 2008 samt registreret opadgående konvergens på områder som beskæftigelse og risiko for fattigdom. Men ikke alle medlemsstater nød lige godt af dette, og de regionale forskelle voksede.
  • Der er en risiko for, at covid-19-pandemien yderligere vil øge ulighederne mellem medlemsstaterne og på tværs af socioøkonomiske grupper. Den vil teste medlemsstaternes økonomiske og sociale modstandsdygtighed mod risikoen for økonomiske og sociale forskelle i Den Europæiske Union. Disse voksende forskelle kan også påvirke EU's stabilitet og understreger behovet for at gennemføre den europæiske søjle for sociale rettigheder fuldt ud og tydeligt at informere EU's borgere om disse foranstaltninger.
  • Fastholdelse af borgernes tillid til nationale og europæiske institutioner skal fortsat være et centralt fokusområde i krisetider, da overholdelse af foranstaltninger til bekæmpelse af covid-19 i høj grad afhænger af tillid til institutioner og videnskabelig rådgivning. Den større tillid til institutionerne, som respondenter, der har modtaget støtte, har angivet, sender også et klart signal til de nationale regeringer og EU.
Read less

Igangværende forskning

Top

I 2022 vil Eurofound afslutte sit arbejde med at redegøre for geografiske forskelle i konvergens, og agenturet vil fortsat levere regelmæssige opdateringer om harmonisering i opadgående retning, som beskrevet i den europæiske søjle for sociale rettigheder og den dertilhørende socialeRead more

I 2022 vil Eurofound afslutte sit arbejde med at redegøre for geografiske forskelle i konvergens, og agenturet vil fortsat levere regelmæssige opdateringer om harmonisering i opadgående retning, som beskrevet i den europæiske søjle for sociale rettigheder og den dertilhørende sociale resultattavle. Forskningen vil sigte mod at registrere virkningerne af covid-19-krisen på konvergens og vurdere, om beskyttelses- og genopretningsforanstaltningerne var effektive med hensyn til at forhindre forskelle på nationalt og, i givet fald, på regionalt plan.

Arbejdet med polariseringen mellem byer og landområder og virkningerne af den på samhørighed og harmonisering i EU iværksættes. Tendenserne og drivkræfterne, når det gælder dynamikken bag forskellen mellem land og by, vil blive undersøgt på tværs af flere dimensioner: økonomi og jobmuligheder, adgang til tjenesteydelser, levevilkår og livskvalitet. Data fra e-spørgeundersøgelsen Liv, arbejde og covid-19 vil blive brugt til at undersøge virkningerne af pandemien på forskellen mellem land og by.

Arbejdet om, hvordan covid-19 har påvirket tillid og sociale uligheder vil blive afsluttet, og der vil blive iværksat forskning inden for virkningerne på social samhørighed og utilfredshed i EU, herunder effekterne af de støtteinstrumenter, der blev indført i medlemsstaterne. Eurofound vil gennemgå foranstaltningerne og tiltagene til at fremme politikker for et mere retfærdigt og inkluderende samfund efter covid-19.

Agenturet vil undersøge tendenser, drivkræfter og mønstre med hensyn til sårbarheder på arbejdsmarkedet i EU med henblik på at udpege de grupper, der er hårdest ramt af en ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet og for at undersøge virkninger for den enkelte samt sociale og samfundsmæssige virkninger af denne ustabilitet. Forskningen vil give et overblik over nylige politiske foranstaltninger, der har til formål at afbøde de økonomiske og sociale konsekvenser af ustabilitet på arbejdsmarkedet for arbejdstagere og borgere i EU’s medlemsstater.

Endelig vil forskningen på baggrund af det forberedende arbejde i 2021 undersøge forholdet mellem indikatorer for relationerne på arbejdsmarkedet og konvergens vedrørende arbejdsvilkår samt socioøkonomiske resultater. Webregistret om konvergens vil fortsat blive opdateret og videreudviklet.

I afsnittene nedenfor har du adgang til en række publikationer, data og igangværende arbejde vedrørende dette emne.

Read less
  • Publikationer (51)
  • Data
  • Igangværende arbejde (3)

Igangværende arbejde

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.