Arbejdstid

8 december 2022

Arbejdstid henviser til de perioder, hvor en arbejdstager arbejder, står til arbejdsgiverens rådighed og udfører sine aktiviteter eller pligter i henhold til den nationale lovgivning og/eller praksis.Read more

Arbejdstid henviser til de perioder, hvor en arbejdstager arbejder, står til arbejdsgiverens rådighed og udfører sine aktiviteter eller pligter i henhold til den nationale lovgivning og/eller praksis. Arbejdstiden varierer for arbejdstagere i forskellige erhverv eller forskellige livsfaser, og kønnet spiller en særlig rolle for disse forskelle.

Read less

Seneste opdateringer

Teleworking numbers double in EU to 41.7 million in 2021 bringing better work-life balance, more autonomy but longer working hours and isolation

41.7 million people teleworked across the EU in 2021, double the number of 2019, as COVID-19 restrictions and changes...

Eurofound Talks Telework

41.7 million workers in the European Union teleworked in 2021, this is comparable to the size of the entire German...

New survey reveals vastly different working experiences during COVID-19: teleworkers comparatively positive while frontline workers felt unrecognised, underappreciated

The survey shows that already prior to the intensification of inflation and a cost-of-living crisis that worsened in...
Top

Arbejdstiden er et centralt aspekt af arbejdslivet, og regulering af arbejdstiden har været i centrum for de politiske, økonomiske og sociale drøftelser på EU-plan og nationalt plaRead more

Arbejdstiden er et centralt aspekt af arbejdslivet, og regulering af arbejdstiden har været i centrum for de politiske, økonomiske og sociale drøftelser på EU-plan og nationalt plan. Med henblik på at beskytte arbejdstagernes sundhed og sikkerhed kræves det i EU's arbejdstidsdirektiv, at alle medlemsstater garanterer minimumsstandarder for arbejdstid for alle arbejdstagere i EU. Dette omfatter standarder for den maksimale ugentlige arbejdstid (fastsat til 48 timer), minimumskrav til hvileperioder og pauser, årlig ferie, natarbejde og skifteholdsarbejde.

Eurofounds arbejde

Gennem mange år har Eurofound indsamlet oplysninger om forskellige arbejdstidsaspekter og deres betydning for mænds og kvinders arbejdsvilkår og livskvalitet i EU. Eurofounds undersøgelser af arbejdstid bidrager til en bedre forståelse af, hvordan den er tilrettelagt, og hvordan den påvirker beskæftigelse, produktivitet, velvære og balancen mellem arbejde og privatliv. Man har regelmæssigt offentliggjort data om kollektive aftaler om arbejdstid og arbejdsmarkedets parters rolle, og for nylig er de også blevet analyseret ud fra et langsigtet perspektiv. Forskning i mænds arbejdstid i forhold til kvinders viser, at mænd med større sandsynlighed vil have længere arbejdstid, mens kvinder med større sandsynlighed vil bruge mere tid på ulønnet arbejde i hjemmet.

Regulering og tilrettelæggelse af arbejdstid

Regulering af arbejdstiden spiller en rolle med hensyn til at forbedre balancen mellem arbejde og fritid og ligeledes deltagelsen på arbejdsmarkedet. I et økonomisk klima i hastig forandring har virksomheder og arbejdstagere behov for fleksibilitet. Eurofound har undersøgt forholdet mellem arbejdstid og balancen mellem arbejde og fritid set over et helt livsforløb.

I forbindelse med forskningen har man undersøgt de forskellige aspekter af arbejdstidens tilrettelæggelse og virkningen heraf på produktiviteten og arbejdsvilkår. Eftersom arbejdstidens tilrettelæggelse er i forandring, har Eurofound sammen med Den Internationale Arbejdsorganisation for nylig undersøgt indvirkningen af fjernarbejde og mobilt IKT-arbejde på arbejdstiden for arbejdstagere, der er omfattet af sådanne arbejdsordninger.

I en nylig undersøgelse med et langsigtet perspektiv på arbejdstid, kiggede man på udviklingen inden for aspekter vedrørende kollektivt aftalt arbejdstid i EU ved begyndelsen af det 21. århundrede. I undersøgelsen fokuseres der især på fem sektorer: den kemiske industri, metalindustrien, bankvæsenet, detailhandel og den offentlige administration. I rapporten redegøres der for de institutionelle reguleringsordninger, og der foretages en vurdering af ændringer af den aftalte arbejdstid og den normale arbejdstid i perioden 1999-2014.

Arbejdstid i undersøgelsesanalyser

Eurofounds tre vigtigste undersøgelser indeholder data om spørgsmål vedrørende arbejdstid.

Den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkår (EWCS) vedrører arbejdstid set fra forskellige vinkler. I den sjette EWCS i 2015 var arbejdstidens kvalitet et af syv indekser for jobkvalitet. Den blev brugt til at måle indvirkningen af lange arbejdsdage, muligheden for at holde pauser, atypiske arbejdstider, arbejdstidsordninger og fleksibilitet og indvirkningen heraf på arbejdstagernes sundhed og velvære. Resultaterne viser, at 43 % af arbejdstagerne har meget faste arbejdstider.

Ved hjælp af data fra den sjette EWCS har Eurofound for nylig undersøgt arbejdstidsmønstre for bæredygtigt arbejde. I analysen kigger man på sammenhængen mellem arbejdstidsmønstre, balancen mellem arbejde og fritid og præferencer vedrørende arbejdstid samt arbejdstagernes sundhed og velvære. Man vurderer også, hvor bæredygtige de nuværende mønstre for arbejdsvilkår og arbejdstid er for fremtiden.

I den europæiske livskvalitetsundersøgelse (EQLS) ser man på ordninger vedrørende arbejdstid, både lønnet og ulønnet, og deres indvirkning på tilfredsheden med balancen mellem arbejde og fritid.

Arbejdstidsordninger kan have betydelig indvirkning på virksomhedernes effektivitet, produktivitet og konkurrenceevne for ikke at nævne medarbejdernes sundhed, velvære og motivation. Gennem sin europæiske virksomhedsundersøgelse (ECS) har Eurofound ligeledes udført omfattende forskning i arbejdstid og balancen mellem arbejde og fritid. Man har undersøgt forekomsten af fleksible arbejdstidsordninger og arbejdstidskonti, deltidsarbejde, overtid og ikkestandardiseret arbejdstid, forældreorlov og andre former for langtidsorlov, gradvis pensionering og efterlønsordninger samt specifikke politikker for at støtte balancen mellem arbejde og fritid i virksomhederne.

Tema: EurWORK-ajourføring om søndagsarbejde i Europa

 

23. september 2016 – EU's medlemsstater har indført lovgivning for at regulere åbningstider i butikker og virksomheder på søndage. Nogle medlemsstater har imidlertid også selv fastlagt ny lovgivning om begrænsning af åbningstiderne. I henhold til den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkår steg andelen af arbejdstagere, der arbejder på søndage, mellem 2010 og 2015, hvilket understøtter opfattelsen af, at det bliver stadig mere almindeligt at handle om søndagen.
What's happening with Sunday work in Europe

Ressourcer

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (813)
  • Data