Σχετικά με το EurLIFE

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Ποιότητας Ζωής (EurLIFE) αποτελεί τη νεότερη πύλη του Eurofound, που συστάθηκε το 2017.

Ρόλος

Το EurLIFE παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων ερευνών, καθώς και τα αποτελέσματα των ποιοτικών ερευνών για την ποιότητα ζωής και δημοσίων υπηρεσιών, με την υποστήριξη ενός Δικτύου Ευρωπαίων Ανταποκριτών σε όλα τα κράτη μέλη και τη Νορβηγία.

Σκοπός του είναι να συνδράμει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην καθιέρωση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για τους ευρωπαίους πολίτες. Η έρευνα διερευνά τον αντίκτυπο της ποιότητας της κοινωνίας στην ευημερία. Επιπλέον, εξετάζει την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες καθώς και την ποιότητά τους με γνώμονα την πραγματικότητα της γηράσκουσας και περισσότερο πολύμορφης κοινωνίας, των δημοσιονομικών περιορισμών και της τεχνολογικής αλλαγής. Η  Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη (EQLS)  που διεξάγει τακτικά το Eurofound προσφέρει μια συνολική εικόνα των συνθηκών διαβίωσης στις ευρωπαϊκές χώρες και αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών για το παρατηρητήριο.

Βασικός στόχος

Στον στρατηγικό τομέα παρέμβασης του Eurofound σχετικά με την ποιότητα ζωής και δημοσίων υπηρεσιών, το EurLIFE θα καλύψει δύο επιμέρους πεδία στην προγραμματική περίοδο 2017–2020:

Κοινό-στόχος

Σκοπός του EurLIFE είναι να εξυπηρετεί τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη του Eurofound , καθώς και τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών,τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, τους επαγγελματίες και τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών σχετικά με την ποιότητα ζωής και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου