Ειδικά αιτήματα πληροφοριών

Σε περιόδους συνεχών οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών, το Eurofound οφείλει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε νέες και νεοεμφανιζόμενες ανάγκες πληροφόρησης των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής. Στο πλαίσιο της επιδίωξης του Eurofound να εκπονεί κατ’αίτηση περισσότερες μελέτες και να προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες στις σημαντικότερες ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών του, η ανταπόκρισή του σε ειδικά αιτήματα πληροφόρησης από τα ενδιαφερόμενα μέρη του αποτελεί βασική δραστηριότητα για τηνέα προγραμματική περίοδο 2017–2020 του Eurofound.

Τύποι εγγράφων

Η εν λόγω δραστηριότητα αφορά την παράδοση έκτακτων εγγράφων για επιλεγμένα θέματα σε διάφορες μορφές:

  • εξατομικευμένες εκθέσεις
  • μελέτες που εκπονούνται κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων
  • έγγραφα εργασίας
  • συνεισφορές σε δημοσιεύσεις
  • εκθέσεις και έγγραφα πρωτοβουλίας
  • εκθέσεις που καταρτίζονται με χρηματοδότηση από ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι εξατομικευμένες εκθέσεις βασίζονται είτε σε αρχική ανάλυση υφιστάμενων πηγών δεδομένων του Eurofound, όπως σύνολα δεδομένων έρευνας, είτε σε περιλήψεις παλαιότερων ερευνών του Eurofound σε έναν συγκεκριμένο τομέα.

Δείτε τον πλήρη κατάλογο ειδικών εκθέσεων

Στόχοι της υπηρεσίας

Βασικός στόχος αυτής της υπηρεσίας είναι να εξασφαλιστεί η ταχύτητα, η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα στην παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών του Eurofound και την παροχή στοιχείων σχετικά με απρόβλεπτα ζητήματα που απαιτούν τη λήψη μέτρων πολιτικής. Η εξυπηρέτηση κάθε αιτήματος εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των δεδομένων.

Γίνονται δεκτά αιτήματα από οργανώσεις κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, από κυβερνήσεις κρατών μελών μέσω των Προεδριών τους στο Συμβούλιο της ΕΕ και από θεσμικά όργανα της ΕΕ. Θα γίνεται επιλογή των αιτημάτων με βάση την καταλληλότητα και την πολιτική σημασία τους, καθώς και με τους διαθέσιμους πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες

  • Επικοινωνία: Donald Storrie, Επικεφαλής Ερευνητής – Συντονιστής