Ποιοι είμαστε

Αποστολή

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) είναι ένας τριμερής οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος του οποίου είναι η παροχή γνώσεων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη κοινωνικών και εργασιακών πολιτικών και πολιτικών στον τομέα της απασχόλησης. Το Eurofound ιδρύθηκε το 1975 βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου για να συμβάλει στον σχεδιασμό και την καθιέρωση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη.

Ρόλος

Ο ρόλος του Eurofound είναι να παρέχει πληροφόρηση, συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη —σχετικά με τη βιώσιμη απασχόληση, τις εργασιακές σχέσεις, τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και την ποιότητα ζωής, τις δημόσιες υπηρεσίες— σε βασικούς παράγοντες του τομέα της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ με βάση συγκριτικές πληροφορίες, έρευνα και ανάλυση.

Οργανισμός

Το Eurofound τελεί υπό τη διεύθυνση του εκτελεστικού διευθυντή, ο οποίος αναφέρεται στο διοικητικό συμβούλιο. Ο αναπληρωτής διευθυντής αναφέρεται στον διευθυντή. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους των κυβερνήσεων και των κοινωνικών εταίρων (εργοδότες και συνδικαλιστικές οργανώσεις) των κρατών μελών της ΕΕ, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα που διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρέχει τον στρατηγικό προσανατολισμό για τις δραστηριότητες του Eurofound.

Το Eurofound διατηρεί Γραφείο Διασύνδεσης στις Βρυξέλλες, το οποίο έχει τον διπλό ρόλο της ενίσχυσης της προβολής και του αντίκτυπου της έρευνας του Eurofound σε επίπεδο ΕΕ, και της εποπτείας των εξελίξεων στη χάραξη πολιτικής.

Οι 100 περίπου υπάλληλοι προέρχονται από διάφορα κράτη μέλη και διαθέτουν ευρεία επαγγελματική πείρα και γνωστικό υπόβαθρο. Ένας μικρός αριθμός εμπειρογνωμόνων αποσπάται κατά καιρούς από τις εθνικές αρχές.

Τα γραφεία του Eurofound βρίσκονται γύρω από ένα κτίριο του 17ου αιώνα, το Loughlinstown House στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Κοινό-στόχος

Σκοπός του Eurofound είναι να στηρίξει τις δραστηριότητες χάραξης πολιτικής των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κυβερνήσεων, των εργοδοτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.