Πρόσβαση στα εσωτερικά έγγραφα

Το κοινό μπορεί να υποβάλει αίτηση για πρόσβαση στα έγγραφα του Eurofound. Το Eurofound θεωρεί ότι η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού στα εσωτερικά του έγγραφα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ευρύτερης πολιτικής που εφαρμόζει σε θέματα ενημέρωσης, για την παροχή όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας των δραστηριοτήτων του.

Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής επεκτάθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2003 και στους οργανισμούς της ΕΕ. Τον Μάρτιο του 2004 το διοικητικό συμβούλιο του Eurofound ενέκρινε κανόνες εφαρμογής (91KB PDF) του κανονισμού.

Σε γενικές γραμμές, ο κανονισμός προβλέπει το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στα εσωτερικά αδημοσίευτα έγγραφα του Eurofound με την επιφύλαξη των αρχών, όρων και περιορισμών που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

Προκειμένου να βοηθήσει το κοινό να εντοπίσει έγγραφα που ενδέχεται να παρουσιάζουν ενδιαφέρον, ο κανονισμός προβλέπει την ύπαρξη μητρώου δημόσιων εγγράφων με απευθείας συνδέσμους προς τα ίδια τα έγγραφα, εφόσον είναι δυνατόν.

Έγγραφα του Eurofound που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο

Τα ιστορικά αρχεία του Eurofound είναι διαθέσιμα για τους ερευνητές στα ιστορικά αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας.

Αιτήσεις για άλλα έγγραφα του Eurofound

Υπάρχει δυνατότητα αίτησης και άλλων εγγράφων. Ο σύντομος οδηγός που ακολουθεί εξηγεί πώς μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης.

Οι αιτήσεις για άλλα έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς (ταχυδρομικά, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στον προϊστάμενο διοίκησης, και θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Θα πρέπει να αναφέρετε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τι ακριβώς θέλετε και να δίνετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε το έγγραφο ή τα έγγραφα που ζητάτε.

Η ταχυδρομική διεύθυνση του Eurofound είναι:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions / Eurofound
Wyattville Road
Loughlinstown
Co. Dublin, D18 KP65
Ιρλανδία

Για να ζητήσετε έγγραφα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να αποστείλετε την αίτησή σας στη διεύθυνση publicaccess@eurofound.europa.eu. Οι αιτήσεις μέσω φαξ θα πρέπει να αποστέλλονται στο +353 1 282 6456.

Επισημαίνεται ότι τα έγγραφα μπορεί να χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά ή περιορισμένης πρόσβασης εάν η γνωστοποίησή τους θα έθιγε τα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Δείτε παρακάτω τους εσωτερικούς κανόνες του Eurofound για τη διαβάθμιση των εγγράφων.