Γραφείο Διασύνδεσης στις Βρυξέλλες

Ρόλος

Το Γραφείο Διασύνδεσης στις Βρυξέλλες συμβάλλει στη στρατηγική διαχείριση και τη συνολική πολιτική επικοινωνίας του Eurofound προς τα ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο ΕΕ.

Η αποστολή του συνίσταται:

  • στην ενίσχυση της εμβέλειας και της επίδρασης του ερευνητικού έργου του Eurofound στη χάραξη πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ μέσω ανάπτυξης και διεύρυνσης της συνεργασίας με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών) και τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Η εν λόγω συνεργασία μπορεί να λαμβάνει τη μορφή ειδικών αιτημάτων πληροφοριώνμε βάση τα δεδομένα που βρίσκονται στη διάθεση του Eurofound.
  • στην παρακολούθηση των εξελίξεων κατά τη χάραξη πολιτικής στην ΕΕ εξ ονόματος του Eurofound.

Η ομάδα του Γραφείου Διασύνδεσης στις Βρυξέλλες απαρτίζεται από τον Επικεφαλής του Γραφείου Διασύνδεσης στις Βρυξέλλες Pierre Baussand, και τις αρμόδιες υπαλλήλους πληροφόρησης Marina Patriarka και Yolanda Torres Revenga.

Στοιχεία επικοινωνίας

Avenue d’Auderghem, 20
B – 1040 Βρυξέλλες
Βέλγιο

Email: Eurofound.brusselsoffice@eurofound.europa.eu