Συχνές ερωτήσεις

Ο διαδικτυακός τόπος του Eurofound προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να αναζητήσουν πληροφορίες ανά θέμα, ανά τομέα, ανά γλώσσα ή ανά χώρα, να αντλήσουν σχετικά δεδομένα και αναλύσεις από όλες τις έρευνες και τα παρατηρητήρια του Eurofound, καθώς και από παράλληλη διεξοδική έρευνα του Eurofound. Ο διαδικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για χρήση σε ταμπλέτες και έξυπνα κινητά τηλέφωνα, αλλά και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ποια είναι η αποστολή του Eurofound;

Το Eurofound είναι ένας τριμερής οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος εκπονεί συγκριτικές ανεξάρτητες έρευνες στις οποίες εξετάζονται οι εφαρμοζόμενες πρακτικές και εντοπίζονται παράγοντες οι οποίοι συντελούν σε επιτυχημένες αλλαγές των πολιτικών στον κοινωνικό τομέα, στον τομέα της απασχόλησης και στον εργασιακό τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ερευνητικές και εκδοτικές δραστηριότητες του Eurofound, τα τρέχοντα προγράμματα εργασίας, τις ετήσιες εκθέσεις, τις πιο πρόσφατες πανευρωπαϊκές έρευνες και τα λοιπά μέσα παρακολούθησης, συμβουλευθείτε την ενότητα "Τι κάνουμε".

Το Eurofound δεν παρέχει συμβουλές σε μεμονωμένους πολίτες και δεν είναι σε θέση να παράσχει συμβουλές σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και τα δικαιώματα των ατόμων που ζουν και εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σχετικές πληροφορίες, πάντως, διατίθενται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ενότητα Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης.

Η κύρια ενασχόληση του Eurofound είναι τόσο η έρευνα όσο και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτής. Το Eurofound αναλαμβάνει ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, με στόχο την παροχή δεδομένων και ανάλυσης, καθώς και την ενημέρωση και υποστήριξη της χάραξης πολιτικής της ΕΕ σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Το Eurofound διαθέτει ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίοι διεξάγουν μελέτες και έρευνες για λογαριασμό του. Οι έρευνες περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης σε κάθε κράτος, την εκπόνηση μελετών επιμέρους περιπτώσεων (μελέτες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου της Αλλαγής (EMCC), του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του Εργασιακού Βίου (EurWORK)) και εθνικών εκθέσεων.

Στο πλαίσιο της ερευνητικής του βάσης, το Eurofound διατηρεί κάποια μέσα παρακολούθησης:

Πώς είναι οργανωμένο το Eurofound;

Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του Eurofound και το πολυεθνικό προσωπικό του, καθώς και σχετικά με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εταίρους, ανατρέξτε στην ενότητα «Ποιοι είμαστε».

Πέραν της έδρας του στο Δουβλίνο, το Eurofound διατηρεί Γραφείο Διασύνδεσης στις Βρυξέλλες, το οποίο έχει τον διπλό ρόλο της ενίσχυσης της προβολής και του αντίκτυπου της έρευνας του Eurofound σε επίπεδο ΕΕ και της εποπτείας των εξελίξεων στη χάραξη πολιτικής.

Πώς προσεγγίζει το Eurofound τις δραστηριότητές του;

Ανά τετραετία το Eurofound επανεξετάζει τη στρατηγική του και τον προσανατολισμό των εργασιών του και, έπειτα από εκτενείς διαβουλεύσεις, καταρτίζει πολυετές πρόγραμμα εργασίας. Το εν λόγω πρόγραμμα είναι απόρροια ενδελεχούς συζήτησης μεταξύ των ομάδων που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο του Eurofound και διαβουλεύσεων με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Το τρέχον έγγραφο προγραμματισμού περιγράφει τις προγραμματισμένες εργασίες του Eurofound για την περίοδο 2017–2020. Καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο και το πλαίσιο πολιτικής του προγράμματος, περιγράφει το πολυετές πρόγραμμα για την τετραετία και ορίζει το πρόγραμμα εργασίας του τρέχοντος έτους.

Για την προγραμματική περίοδο 2017–2020, οι εργασίες του Eurofound εντάσσονται σε έξι κύριους θεματικούς τομείς:

Για τον πλήρη κατάλογο των ερευνητικών πεδίων, συμβουλευθείτε τα "Θέματα". Κάθε θέμα αναδεικνύει τον διάλογο για ζητήματα πολιτικής, τις σημαντικότερες συνεισφορές του Eurofound, τις υπό εξέλιξη εργασίες, σημαντικές πηγές πληροφοριών, καθώς και τα συναφή δημοσιεύματα, άρθρα, θέματα επικαιρότητας και εκδηλώσεις.

Πραγματοποιεί το Eurofound έρευνες κατά παραγγελία;

Το Eurofound διεξάγει έρευνες αποκλειστικά με βάση το πρόγραμμα εργασίας που εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο. Ωστόσο, σε τομείς για τους οποίους διαθέτει δεδομένα, παρέχει ορισμένες πληροφορίες, κατόπιν ειδικού αιτήματος, σε βασικούς ενδιαφερόμενους οργανισμούς.

Δημοσιεύει το Eurofound τα σύνολα δεδομένων του;

Το Eurofound προσφέρει εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων, καθώς και το πρόγραμμα εξερεύνησης δεδομένων (Data explorer) για την επεξεργασία και την οπτικοποίηση των δεδομένων των ερευνών. Τα ερωτηματολόγια και τα σύνολα δεδομένων επίσης είναι διαθέσιμα για μεταφόρτωση.

Δημοσιεύει το Eurofound στοιχεία ανά χώρα;

Στο πλαίσιο του έργου του για τη χαρτογράφηση και την ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών και σχετικών τάσεων σε όλα τα κράτη μέλη το Eurofound αναλαμβάνει ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο.

Πέρα από τις έρευνές του για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, το Eurofound προσφέρει επίσης πρόσθετα στοιχεία για κάθε χώρα: περιλήψεις εκθέσεων σε όλες τις επίσημες γλώσσες, συγκριτικές αναλύσεις μεταξύ χωρών και κλάδων, πληροφορίες σχετικά με το έργο των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και ενημερωτικά δελτία, μελέτες περιπτώσεων και βάσεις δεδομένων για κάθε χώρα.

Ποιος χρηματοδοτεί το Eurofound;

Το Eurofound χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα κονδύλια κατανέμονται κατά τη διάρκεια της επίσημης διαδικασίας του προϋπολογισμού ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναλυτικές πληροφορίες για τον ετήσιο προϋπολογισμό του Eurofound περιέχονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του.

Προσφέρει το Eurofound οικονομική στήριξη σε επιμέρους έργα;

Εντολή του Eurofound είναι να εργάζεται σε εξειδικευμένα πεδία κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ και, ειδικότερα, να συμβάλλει στον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό βελτιωμένων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη. Η εντολή αυτή δεν επιτρέπει τη χορήγηση οικονομικής στήριξης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλες πιθανές πηγές χρηματοδότησης, συμβουλευθείτε τον διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και τους διαγωνισμούς.

Αξιολογούνται οι εργασίες του Eurofound;

Ως οργανισμός της ΕΕ, το Eurofound απαιτείται να «διενεργεί τακτικά εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που συνεπάγονται σημαντικές δαπάνες», σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του ιδρυτικού κανονισμού του και το άρθρο 29 παράγραφος 5 του ενοποιημένου δημοσιονομικού κανονισμού. Όλες οι εκθέσεις αξιολόγησης δημοσιεύονται στον διαδικτυακό του τόπο.

Το Eurofound δημοσιεύει πληροφορίες για τα συστήματα διαχείρισης και εξωτερικού ελέγχου, καθώς και την αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους, στην ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του διατάκτη.

Πού μπορώ να απευθυνθώ για περισσότερες πληροφορίες;

Μπορείτε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά για να λαμβάνετε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Eurofound και να ενημερώνεστε τακτικά για όλες τις δραστηριότητές μας ή να διατηρείτε επαφή με το Eurofound στο πλαίσιο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης:Twitter,Facebook,LinkedIn, YouTube.

Συμβουλευθείτε τις "Εκδόσεις" του διαδικτυακού τόπου για τα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Eurofound, καθώς και την Επετηρίδα "Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη".

Δείτε επίσης το διαδικτυακό χρονολόγιο του Eurofound σχετικά με πρόσφατες και επικείμενες εκδόσεις.

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πρόσβαση στα υπηρεσιακά έγγραφα υπό ορισμένους όρους. Το Eurofound έχει καταρτίσει επίσης μητρώο υπηρεσιακών εγγράφων διαθέσιμων για μεταφόρτωση, το οποίο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πληροφόρησης.

Πού μπορώ να μάθω αν υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας;

Συμβουλευθείτε την ενότητα "Κενές θέσεις" στον παρόντα διαδικτυακό τόπο για τις ανοικτές και ισχύουσες προκηρύξεις κενών θέσεων, αλλά και για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εργασία στο Eurofound και τους τρόπους υποβολής αιτήσεων. Το Eurofound λαμβάνει υπόψη αιτήσεις που υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσα από ανοικτή διαδικασία προκήρυξης κενής θέσης και δεν δέχεται αυθόρμητες αιτήσεις εργασίας ή υποβολές βιογραφικών σημειωμάτων.

Κενές θέσεις εργασίας στο Eurofound σπανίως προκύπτουν, καθώς είμαστε ένας μικρός οργανισμός με περίπου 100 υπαλλήλους. Όποτε προκύπτουν μόνιμες θέσεις, ανακοινώνονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα τεύχη της Επίσημης Εφημερίδας είναι διαθέσιμα σε όλα τα Γραφεία Πληροφόρησης της ΕΕ, στα γραφεία της εφημερίδας της κυβερνήσεως των κρατών μελών ή απευθείας από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε επίσης να γίνετε συνδρομητές στην επίσημη εφημερίδα για τους ανοικτούς διαγωνισμούς, στην οποία δημοσιεύονται ειδικά οι διαγωνισμοί προσλήψεων. Οι υποψήφιοι, προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για το Eurofound, είναι απαραίτητο να είναι υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ.

Προσφέρει το Eurofound ευκαιρίες πρακτικής άσκησης;

Το Eurofound έχει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και συνήθως η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου. Δείτε την ενότητα "Κενές θέσεις" στον παρόντα διαδικτυακό τόπο για πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις πρακτικής άσκησης και διαβάστε τις εμπειρίες προηγούμενων ασκούμενων στο Eurofound.

Αν εξετάζετε το ενδεχόμενο πρακτικής άσκησης, ακολουθήστε το Eurofound στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να λαμβάνετε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

Μπορώ να επισκεφθώ το Eurofound;

Το Eurofound είναι ανοικτό σε επισκέπτες και προσφέρει ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα προκειμένου να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες ενημέρωσης ομάδων ή ατόμων. Οι επισκέψεις γίνονται κατόπιν συνεννόησης.
 

Πώς θα φθάσω στο Eurofound;

Το Eurofound βρίσκεται νοτίως του Δουβλίνου, σε απόσταση 16 περίπου χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης. Η διεύθυνση είναι: Loughlinstown House, Wyattville Road, Dublin 18.

Διατίθενται οι εγκαταστάσεις του Eurofound για ενοικίαση;

Το συνεδριακό κέντρο Raymond-Pierre Bodin διατίθεται για ενοικίαση. Η κύρια αίθουσα, με χωρητικότητα έως 120 συμμετέχοντες, είναι εξοπλισμένη με υπερσύγχρονα τεχνολογικά μέσα και διαθέτει εννέα θαλάμους διερμηνείας που εγκαταστάθηκαν βάσει των προτύπων ISO. Διατίθενται επίσης μικρότερες αίθουσες, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται στο ιστορικό κτίριο Loughlinstown House.

Για να κάνετε κράτηση ή να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του συνεδριακού κέντρου, επικοινωνήστε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ConferenceCentre@eurofound.europa.eu ή τηλεφωνήστε στο +353 1 204 3100.