Προσθήκη νέου σχολίου

Bulgaria
Phase: Anticipation
Τύπος:
  • Social Dialogue
  • Training
Τροποποιήθηκε: 03 August, 2021
Εγγενές όνομα:

Подобряване адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори

Όνομα στην Αγγλική:

Enhancing employees’ adaptability and strengthening the collective bargaining through joint actions of social partners

Coverage/Eligibility

Employer and employee organisations as well as individual enterprises and employees.

Main characteristics

The project 'Improving the adaptability of employees and strengthening collective bargaining through joint actions of the social partners at national, sectoral and sectoral level' is funded under Human Resources Development Operational Programme, project ref. no. BG05M9OP001-1.051-0003.

The project is implemented under Article 6 of Regulation 1304/2013 and represents joint actions of the social partners (trade unions and employer organisations).

The programme responds to the challenges of the labour market caused by the development of economic processes and directly contributes to increasing the skills and adaptability of the workforce, reflecting the specific needs of target groups.

The main goal of the project is to improve the protection of labour, social and social security rights of employees and their equal treatment at the workplace through the development and introduction of new practices and tools for adapting enterprises and employees to change. The main tool to be used is the expansion of the (thematic) scope of collective bargaining by improving human resources management systems and health and safety at work, improving the dialogue between worker organisations and employers at all levels - national, sectoral and industrial level. For that, all participating social partners will be continuously consulting with each other on economic, social, ecological and labour law matters throughout the project.

The project's acts encompass activities promoting greater cooperation between social partners and the evolution of industrial relations in Bulgaria, research activities (including instruments development and adaptation of international practices in collective bargaining), training activities for employers and employees, and pilot testing activities. Training activities are open to all interested parties, who can register on the projects' website.

The majority of activities are led by the Confederation of Trade Unions of Bulgaria and are designed to address practical needs with respect to collective bargaining agreements (CBAs), such as compiling handbooks and collecting good practices on:

  • how to draft CBAs;
  • how to protect workers in atypical employment through CBAs;
  • how to introduce non-discrimination clauses or GDPR clauses in CBAs.

Two of the project activities are in tight collaboration with the partner organisations, i.e. employer organisations. These are developing partner relations between employee and employer organisations at the national level and developing them at the sectoral and industry level. The former activity will include, among other things, the preparation of proposals for legislative changes with respect to bipartite dialogue when concluding sectoral CBAs and the preparation and social partner discussion of a conceptual proposal for a directive on the development of collective bargaining.

A number of analytical project outputs will be published on the project website. Some of these are already available:

Funding

  • European funds
  • European Funds (ESF)
  • European Funds (Operational programme HRD)

Involved actors

National government
No information available.
Regional/local government
No information available.
Public employment services
No information available.
Employer or employee organisations
The main project partner is Confederation of Trade Unions of Bulgaria (one of the two major trade unions in Bulgaria). Project partners are the Bulgarian Industrial Capital Association, Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria, and the Bulgarian Industrial Association.
Άλλο
No information available.

Effectiveness

The effectiveness of this project remains to be seen as it has started at the beginning of September 2019.

Strengths

Collective bargaining is an underused instrument in employment relations in Bulgaria. A project like the one presented here has the potential to promote collective bargaining in the country.

A considerable number of social partners in Bulgaria are involved in the project, which means project activities will be recognised by a number of stakeholders who have business relations with the participating social partners.

Weaknesses

All activities described above are project based, thus their sustainability is questionable. Other weaknesses may be identified during the project implementation.

It is worth noting that only one-tenth of the €2.3 million project budget is designated to the employer organisations participating in the project.

Παραδείγματα

No information available.
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Eurofound welcomes feedback and updates on this regulation