Δημοκρατία και εμπιστοσύνη κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including trust in institutions, trust in people, trust in science, satisfaction with democracy and use of (social) media. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Βασικά πορίσματα

 • Ο δείκτης της εμπιστοσύνης στους θεσμούς κατρακύλησε σε χαμηλά επίπεδα, όπως μεταξύ άλλων ο δείκτης εμπιστοσύνης στις εθνικές κυβερνήσεις, ο οποίος μειώθηκε από 4,6 το καλοκαίρι του 2020 σε 3,9 την άνοιξη του 2021. Σε 14 κράτη μέλη σημειώθηκε σημαντική πτώση σε σύγκριση με το 2020 και η εμπιστοσύνη στις εθνικές κυβερνήσεις όλων των κρατών μελών υποχώρησε σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που είχαν καταγραφεί όταν ξεκίνησε η πανδημία. Πτώση σημείωσε επίσης η εμπιστοσύνη στην ΕΕ, η οποία ωστόσο παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα από την εμπιστοσύνη έναντι των εθνικών κυβερνήσεων.  

 • Για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις και στην ΕΕ, οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να αφουγκραστούν και να καλύψουν τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν στους πολίτες ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19. Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ώστε να καταγραφούν και να εισακουστούν οι ανησυχίες των πολιτών, καθώς μάλιστα η ΕΕ ανακάμπτει από την πανδημία και μετασχηματίζεται σε μια πιο πράσινη και ψηφιακή οικονομία.

 • Για να υποστηριχθούν όλες οι κοινωνικές ομάδες που επλήγησαν σφοδρά από την κρίση και να μην επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάστασή τους, οι φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να εφαρμόσουν ολιστική προσέγγιση κατά την παροχή στήριξης. Η αδυναμία πρόληψης της συνεχούς αύξησης των ανισοτήτων μεταξύ των πολιτών και των κρατών μελών είναι πιθανό να υπονομεύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων στους θεσμούς τους και να τροφοδοτήσει πολιτική δυσαρέσκεια. 

Background and data collection

 • Fieldwork : Round 1: 9 April–1 May 2020;Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021
 • Sample size : Round 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27)
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Υπό το πρίσμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Eurofound ενδέχεται να καλύπτουν τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο είχε συμπεριληφθεί σε προηγούμενη έρευνα. Αυτό θα τροποποιηθεί σταδιακά ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα σύνθεση των 27 κρατών μελών της ΕΕ.