Μέτρα στήριξης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of questions about the availability, take-up of and satisfaction with support measures offered to citizens and businesses during the pandemic. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Βασικά πορίσματα

 • Η ικανοποίηση των πολιτών από τα μέτρα στήριξης που ελήφθησαν λόγω της κρίσης σημείωσε κατακόρυφη πτώση καθώς μόνο το 12% θεωρεί πλέον ότι τα μέτρα στήριξης είναι δίκαια, έναντι ποσοστού 22 % το καλοκαίρι του 2020. Επίσης, το ποσοστό των πολιτών που θεωρούν εύκολο να λάβουν στήριξη και χαρακτηρίζουν αποτελεσματικά τα μέτρα στήριξης μειώθηκε από 16 % το καλοκαίρι του 2020 σε 10 % την άνοιξη του 2021. Περίπου ένας στους δέκα ερωτηθέντες υπέβαλε αίτηση για οικονομική στήριξη, η οποία απορρίφθηκε. Μεταξύ των χωρών καταγράφηκαν μεγάλες διαφορές: ενώ στην Ιρλανδία και στη Μάλτα τα μέτρα στηρίζουν έως και το 40 % των πολιτών, στη Γερμανία και την Ισπανία το ποσοστό των πολιτών που βλέπουν θετικά τα μέτρα δεν υπερβαίνει το 15 %.

 • Για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στα μέτρα στήριξης και να πιστέψουν οι πολίτες ότι η στήριξη παρέχεται με δίκαια κριτήρια, θα πρέπει να υπάρξει σαφής και ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με την παροχή της εν λόγω οικονομικής στήριξης και την πρόσβαση σε αυτή.  

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27)
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Υπό το πρίσμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Eurofound ενδέχεται να καλύπτουν τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο είχε συμπεριληφθεί σε προηγούμενη έρευνα. Αυτό θα τροποποιηθεί σταδιακά ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα σύνθεση των 27 κρατών μελών της ΕΕ.