Εμβολιασμοί κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of questions that measure vaccine hesitancy and the reasons behind it. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Βασικά πορίσματα

 • Πάνω από το ένα τέταρτο των κατοίκων της Ευρώπης δηλώνουν επιφυλακτικοί έναντι του εμβολίου της COVID-19, με τους άνδρες να εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικοί (29 %) από τις γυναίκες (25 %). Η ανησυχία για την ασφάλεια αποτελεί τον σημαντικότερο λόγο επιφυλακτικότητας έναντι των εμβολίων (62%) αλλά το 44 % όσων δηλώνουν επιφυλακτικοί θεωρούν υπερεκτιμημένο τον κίνδυνο που εγκυμονεί η νόσος COVID-19.

 • Η επιφυλακτικότητα έναντι του εμβολίου συσχετίζεται επίσης σε μεγάλο βαθμό με τα χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης και χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς οι χώρες που καταγράφουν χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα επιφυλακτικότητας έναντι του εμβολίου. Οι πολίτες που είναι επιφυλακτικοί έναντι του εμβολίου έχουν επίσης την τάση να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να θεωρούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη βασική πηγή πληροφόρησής τους. 

 • Η διεξαγωγή αποτελεσματικής εκστρατείας υπέρ του εμβολιασμού έχει καίρια σημασία για να κερδηθεί ο αγώνας κατά της νόσου COVID-19 και να οδηγηθούν οι κοινωνίες σε τροχιά ανάκαμψης. Ωστόσο, καθώς το ένα τέταρτο και πλέον των Ευρωπαίων είναι επιφυλακτικοί έναντι του εμβολίου, μια εύληπτη, διαφανής και συστηματική επικοινωνιακή στρατηγική για την ασφάλεια των εμβολίων θα κάμψει σε μεγάλο βαθμό τις ανησυχίες των πολιτών.

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27)
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Υπό το πρίσμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Eurofound ενδέχεται να καλύπτουν τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο είχε συμπεριληφθεί σε προηγούμενη έρευνα. Αυτό θα τροποποιηθεί σταδιακά ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα σύνθεση των 27 κρατών μελών της ΕΕ.