Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη 2016

Eurofound’s European Quality of Life Survey provides a unique insight into the quality of life of Europeans today. Data and analysis cover quality of life, quality of society and public services.

The following breakdowns are available: gender, age, activity status (employed and not in employment) and income (from lowest income quartile 1 to highest income quartile 4).

In light of the UK’s withdrawal from the European Union on 31 January 2020, it should be noted that much data published on the Eurofound website continues to include the 28 EU Member States, as the UK was included in earlier research. This will be progressively amended to reflect the current composition of the 27 EU Member States.

[Technical issues with this application? Let us know.]

Επιλέξτε ερώτηση

 

 

Description

Στην οπτική απεικόνιση του χάρτη της Ευρώπης εμφανίζονται σε έναν χάρτη οι τιμές των απαντήσεων ανά χώρα.