Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη - Απεικόνιση δεδομένων

Η έρευνα του Eurofound για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη (EQLS) παρέχει μια μοναδική εικόνα της ποιότητας ζωής, της ποιότητας της κοινωνίας καθώς και της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών για τα άτομα που διαβιούν στην Ευρώπη.

Τα στοιχεία έχουν ταξινομηθεί ανά φύλο, ηλικία, καθεστώς δραστηριότητας (απασχολούμενοι και μη απασχολούμενοι) και εισόδημα (από το χαμηλότερο εισόδημα στο πρώτο τεταρτημόριο έως το υψηλότερο εισόδημα στο τέταρτο τεταρτημόριο).

Υπό το πρίσμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Eurofound ενδέχεται να καλύπτουν τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο είχε συμπεριληφθεί σε προηγούμενη έρευνα. Αυτό θα τροποποιηθεί σταδιακά ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα σύνθεση των 27 κρατών μελών της ΕΕ. 

Επιλέξτε ερώτηση

 

 

Description

Στην οπτική απεικόνιση του χάρτη της Ευρώπης εμφανίζονται σε έναν χάρτη οι τιμές των απαντήσεων ανά χώρα.