Έρευνα για την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη 2016

Eurofound’s European Quality of Life Survey provides a unique insight into the quality of life of Europeans today. Data and analysis cover quality of life, quality of society and public services.

The following breakdowns are available: gender, age, activity status (employed and not in employment) and income (from lowest income quartile 1 to highest income quartile 4).

[Technical issues with this application? Let us know.]

Επιλέξτε ερώτηση

 

 

Description

Στην οπτική απεικόνιση του χάρτη της Ευρώπης εμφανίζονται σε έναν χάρτη οι τιμές των απαντήσεων ανά χώρα.