Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Συνθήκες Εργασίας (2015)

Επιλέξτε ερώτηση

 

 

Στην οπτική απεικόνιση του χάρτη της Ευρώπης εμφανίζονται σε έναν χάρτη οι τιμές των απαντήσεων ανά χώρα.


					


				
Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely