Πολυγλωσσία

Η γλωσσική πολιτική του Eurofound εφαρμόζεται στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος εργασίας του και βασίζεται στην εταιρική επικοινωνιακή στρατηγική του Eurofound.

Τρεις αρχές της εν λόγω στρατηγικής διέπουν την πολυγλωσσική προσέγγιση του Eurofound.

  • Πρωταρχικός σκοπός του Eurofound είναι να διασφαλίσει ότι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ έχουν στη διάθεσή τους υψηλής ποιότητας, έγκαιρες και συναφείς με την πολιτική πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη.
  • Το Eurofound θα απευθύνεται στο εθνικό επίπεδο είτε για ζητήματα που επηρεάζουν ή αφορούν την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο είτε όταν είναι σαφές ότι το Eurofound μπορεί να συνεισφέρει παρέχοντας χρήσιμες συγκριτικές πληροφορίες για ζητήματα που εμπίπτουν στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Το Eurofound σέβεται τον ρόλο της πολυγλωσσίας στο πλαίσιο της επικοινωνίας με ολόκληρη την ΕΕ και αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες στη γλώσσα τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ένα μέρος από το υλικό που παράγεται και από τις διαδικτυακές πληροφορίες που παρέχονται από το Eurofound μεταφράζεται σε περισσότερες γλώσσες με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων των χρηστών από τα κράτη μέλη.

Ο δικτυακός τόπος του Eurofound είναι πολυγλωσσικός στον εξής βαθμό:

  • Στο σύνολο του δικτυακού τόπου διατίθεται πολυγλωσσική περιήγηση.
  • Ορισμένες σημαντικές σελίδες ειδικού προορισμού μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες. «Όλες οι γλώσσες» σημαίνει ότι περιλαμβάνονται και οι 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, εκτός από τα ιρλανδικά και τα μαλτέζικα, για τα οποία η μετάφραση είναι περιορισμένη λόγω του πολύ χαμηλού αριθμού χρηστών. Το ίδιο ισχύει για επιλεγμένες βασικές σελίδες, όπως το περιεχόμενο της ενότητας «Πληροφορίες για το Eurofound» και οι σελίδες που αφορούν τις έρευνες του Eurofound. Το εργαλείο οπτικοποίησης δεδομένων που παρουσιάζει δεδομένα ερευνών διατίθεται σε όλες τις γλώσσες.
  • Οι μεταφρασμένες εκδόσεις δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.

Το πρόγραμμα μετάφρασης εκδόσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Οι συνοπτικές παρουσιάσεις εκδόσεων μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες.
  • Η ετήσια έκδοση για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη (Living and working in Europe Yearbook) και ορισμένες άλλες βασικές εκδόσεις μεταφράζονται στα γαλλικά, στα γερμανικά και σε έως τρεις επιπλέον γλώσσες, ανάλογα με τις ανάγκες.
  • Υλικό εταιρικού και προωθητικού χαρακτήρα μεταφράζεται ανάλογα με τις ανάγκες.
  • Μεμονωμένα αιτήματα μετάφρασης συγκεκριμένων εκδόσεων εξετάζονται κατά περίπτωση.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που διοργανώνει το Eurofound θα παρέχεται διερμηνεία για την εκάστοτε γλώσσα (ή γλώσσες) εφόσον είναι δυνατόν.

Το Eurofound θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει μια ρεαλιστική και αποτελεσματική ως προς το κόστος προσέγγιση κατά την υλοποίηση της γλωσσικής του πολιτικής. Πρόθεσή του είναι να καταστήσει δυνατή την παροχή πολυγλωσσικού περιεχομένου σε ευρεία κλίμακα με στόχο τη βελτιστοποίηση της πρόσβασης των χρηστών από όλα τα κράτη μέλη, καλύπτοντας παράλληλα τις εκάστοτε ανάγκες βάσει της ζήτησης. Η γλωσσική πολιτική και η εφαρμογή της επανεξετάζονται συνεχώς βάσει του προγράμματος εργασίας, των προτεραιοτήτων επικοινωνίας και των διαθέσιμων πόρων του Eurofound.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Προσθήκη νέου σχολίου