Παρατηρητήρια

Το Eurofound διαθέτει τρία θεματικά παρατηρητήρια. Χρησιμεύουν ως πύλες συγκέντρωσης και δημοσίευσης στοιχείων και πληροφοριών σε διαρκή βάση. Τα υφιστάμενα παρατηρητήρια EurWORK και EMCC και το νεοσυσταθέν παρατηρητήριο EurLIFE παρέχουν πρόσβαση σε τέσσερις βασικούς θεματικούς τομείς της προγραμματικής περιόδου 2017–2020.

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Εργασιακού Βίου – EurWORK

 

Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο της αλλαγής – EMCC

  • Αλλαγές στην αγορά εργασίας
  • Εύρυθμες αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς
  • Παρακολούθηση των διαρθρωτικών αλλαγών και διαχείριση της αναδιάρθρωσης
  • Καινοτομία και δημιουργία θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις

 

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Ποιότητας Ζωής – EurLIFE

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Εργασιακού Βίου (EurWORK)

Το EurWORK διεξάγει έρευνα και παρέχει συγκριτικές πληροφορίες όσον αφορά βασικές εξελίξεις στις συνθήκες εργασίας και τη βιώσιμη εργασία, καθώς και στις εργασιακές σχέσεις που επηρεάζουν όλα τα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ. Στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, συγκεντρώνει πληροφορίες για θέματα που σχετίζονται με τον κοινωνικό διάλογο ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί και τις εξελίξεις στον εργασιακό βίο σε όλα τα κράτη μέλη. Επιδιώκει να συμβάλλει στην προώθηση χάραξης πολιτικής βάσει στοιχείων και πρακτικών που βελτιώνουν την ποιότητα του εργασιακού βίου.

Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο της αλλαγής (EMCC)

Το EMCC εξετάζει τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις που προωθούν την αλλαγή στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας. Δημοσιεύει έρευνες που εξετάζουν τρόπους διαμόρφωσης εύρυθμων αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, παρακολούθησης των διαρθρωτικών αλλαγών και διαχείρισης της αναδιάρθρωσης, αλλά και διευκόλυνσης της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης του EMCC παρέχει επικαιροποιημένες αναλύσεις σχετικά με την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, που συμπληρώνονται με λεπτομέρειες για τη σχετική νομοθεσία και τις πρωτοβουλίες υποστήριξης. Τα ευρήματά του παρουσιάζονται σε βάσεις δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης και σε ετήσιες εκθέσεις.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης περιγράφει αλλαγές στην απασχόληση σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο ΕΕ, παρουσιάζοντας τους τομείς στους οποίους η απασχόληση αναπτύσσεται ή συρρικνώνεται, καθώς και τις επιπτώσεις αυτής της κατάστασης στην ποιότητα της εργασίας.

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Ποιότητας Ζωής (EurLIFE)

Το EurLIFE παρέχει πρόσβαση στα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων ερευνών, καθώς και στα αποτελέσματα των ποιοτικών ερευνών για την ποιότητα της ζωής και των δημοσίων υπηρεσιών. Η έρευνα διερευνά τον αντίκτυπο της ποιότητας της κοινωνίας στην ευημερία. Επιπλέον, εξετάζει την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες καθώς και την ποιότητά τους.

Συλλογή δεδομένων

Το Δίκτυο Ευρωπαίων Ανταποκριτών του Eurofound συνεισφέρει και στα τρία παρατηρητήρια. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες, που καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη των 28 (και τη Νορβηγία), αξιολογούν την ισχύουσα κατάσταση στα κράτη μέλη, εκπονούν μελέτες περιπτώσεων και εκθέσεις, αναλύουν τα ευρήματα και ενημερώνουν την πανευρωπαϊκή συγκριτική ανάλυση του Eurofound —σε όλη την ΕΕ και εκτός αυτής.